Câu 1 : Phân tích mục tiêu , nội dung bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Trong tình hình mới , đảng ta xác định mục tiêu, nội dung, bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa bao gồm:
Một là,Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ:
- Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ độc lập về chính trị,sự tự chủ về chính trị,tự chúng ta quyết định vận mệnh tương lai của mình,quyết định con đường phát triển của dân tộc.
- Chống mọi biểu hiện chia cắt, xâm phạm độc lập chủ quyền.
Hai là, Bảo vệ đảng , Nhà nước,nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Xây dựng Đảng trong sạch,vững mạnh,ngang tầm với nhiệm vụ,xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
- Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức,lối sống, tham nhũng,lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.
- Bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực,bảo vệ quyền tự do, tính mạng , tài sản , lợi ích của nhân dân.
- Bảo vệ chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Ba là, Bảo vệ sự nghiệp đổi mới , công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Bảo vệ đường lối phát triển và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.
- Bảo vệ thành tựu của sự nghiệp đổi mới,sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đai hóa theo yêu cầu của phát triển bền vững.
Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
- Bảo vệ toàn bộ lợi ích nhân dân ta có được , giành được,phát triển và giữ gìn được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Kiên quyết ngăn chặn mọi biểu hiện làm ảnh hưởng , phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc nhất là trong quá trình hợp tác và quan hệ với nước ngoài.
Năm là,bảo vệ an ninh chính trị,an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh xã hội:
- Bảo vệ an ninh đường lối, an ninh lãnh đạo.
- Bảo vệ quan điểm, đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
- Bảo vệ nội bộ đảng , nhà nước.
- Chống mọi sự luồn sâu,leo cao, xuyên tạc , phá hoại của các thế lực thù địch.
- Bảo vệ chủ nghĩa mác – lê nin,tư tưởng Hồ chí minh.
- Giữ vững trận địa tư tưởng vô sản.
- Chống sự xâm nhập của mọi trào lưu tư tưởng phi vô sản,và ảnh hưởng của những sản phẩm văn hóa độc hại.
- Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
- Giữ vững ổn định xã hội, không để sảy ra các điểm nóng về an ninh chính trị.
- Bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng.
- Chống mọi âm mưu , hành động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáu là, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Giữ vững đường lối phát triển đất nước, bảo đảm sự thống nhất,nhất quản của các chủ trương chính sách.
- Giữ vững môi trường hòa bình,góp phần tạo bầu không khí hữu nghị,tin cậy, hợp tác và phát triển với tinh thần Việt nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước.
- Tóm lại,các nội dung bảo vệ tổ quốc quan hệ chặt chẽ với nhau,bảo vệ nội dung này có nghĩa là góp phần bảo vệ nội dung khác và ngược lại,không xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa nội dung nào.Câu 2 : Quan điểm cơ bản của Đảng ta vầ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Quan điểm của Đảng ta về quốc phòng,an ninh trong tình hình mới thể hiện trên các vấn đề cơ bản sau:
Vế sức mạnh bảo vệ tổ quốc:
- Là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân,của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Nội lực đất nước,sức mạnh bên trong là chính,nhân tố bên ngoài là quan trọng.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,sức mạnh của lực lượng và thể trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân.
- Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng,an ninh và đối ngoại.
Về trách nhiệm của hệ thống chính trị:
- Tăng cường quốc phòng, an ninh , bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đảng, nhà nước và toàn dân .
- Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
- Nhà nước quản lý sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
- Tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng, nhà nước về bảo vệ tổ quốc.
- Quân đội và công an là lực lượng nòng cốt.
Về xây dựng lực lượng vũ trang:
- Xây dựng lực lượng vũ trang là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
- Nội dung xây dựng :
+ Xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân : cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,có bản lĩnh chính trị vững vàng,tuyệt đối trung thành với đảng , tổ quốc và nhân dân, có sức chiến đấu cao,hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
+ Chú trọng xây dựng quân đội nhân dân việt nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt.
+ Xây dựng dân quân tự vệ rộng khắp.
+ Xây dựng lực lượng dự bị vững mạnh.
Về xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh:
- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.
- Xây dựng thế trận an ninh nhân dân.
- Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội.
- Coi trọng xây dựng thế trận các địa bàn chiến lược trọng yếu.
Về quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh:
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ tổ quốc,thể chế hóa quan điểm của đảng về quốc phòng – an ninh.
- Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh.
- Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức về quốc phòng và an ninh.
Về công tác đảm bảo :
- Đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng.
- Trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho quân đội.
- Tận dụng năng lực công nghiệp dân sinh phục vụ cho quốc phòng an ninh.
- Từng bước cải thiện cơ sở vật chất của lực lượng vũ trang.
- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Về sự lãnh đạo của Đảng:
- Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối,trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân , đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.
- Đảng phải thực hiện nội dung , phương thức lãnh đạo phù hợp.
- Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong quân đổi và công an trong sạch, vững mạnh.

Câu 3 : Vị trí, vai trò của quốc phòng , an ninh ở cơ sở trong chiến lược quốc phòng – an ninh quốc gia.
Quốc phòng, an ninh ở cơ sở là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn ( gọi chung là cấp xã) , là bộ phận hợp thành của chiến lược quốc phòng – an ninh quốc gia , thể hiện trên các vấn đề sau:
Cơ sở là nơi trực tiếp cụ thế hóa quan điểm quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của đảng ở cấp xã.
- Cấp xã là nơi khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng quốc phòng, an ninh trong từng thôn, xóm, khu phố, gia đình.
- Là nơi trực tiếp phát động toàn dân tham gia xây dựng, củng cố và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Là nơi trực tiếp giải quyết những vấn đề đặt ra trong giữ gìn an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội.
- Là nơi trực tiếp kết hợp kinh tế với quốc phòng.
Cấp xã là nơi kết hợp chặt chẽ công tác quốc phòng ở cơ sở với công tác quốc phòng cấp huyện, tỉnh, trung ương , tạo thành sức mạnh quốc phòng trên phạm vi cả nước.
- Là nền tảng tạo ra tiềm lực quốc phòng,xây dựng thế trận và tích lũy chung cho từng địa phương.
- Sức mạnh ở cơ sở thể hiện ở sự vững mạnh của lực lượng dân quân tự vệ,dự bị động viên,và một phần tiềm lực lớn trong kinh tế - xã hội.
Công tác quốc phòng ở cơ sở mạnh góp phần củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân,thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay tại cơ sở.
- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.
- Xây dựng lực lượng,thế trận tai cơ sở,tạo sức mạnh tổng hợp.
- Tăng cường khả năng phòng thủ,làm thất bại âm mưu , thủ đoạn diễn biến hòa bình,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Góp phần xây dựng củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh huyện , góp phần xây dựng hậu phương chiến lược vững mạnh và chuẩn bị động viên thời chiến.
- Trực tiếp tạo ra hệ thống làng, xã chiến đấu.
- Bảo đảm cho thế trận phòng thủ huyện, tỉnh liên hoàn,vững chắc.
- Tạo điều kiện cho lực lượng cấp trên chủ động chuyển vào chiến đấu , phản công, tiến công địch.
- Trực tiếp góp phần đông viên nhân lực phục vụ hoạt động tác chiến.
Câu 4 : Quan điểm của chủ nghĩa mác – lê nin , tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh bào vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Quan điểm của chủ nghĩa mac – lê về đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Sau cách mạng thành 10 nga vĩ đại,Lê Nin chỉ rõ nhà nước chuyên chính vô sản phải sự dụng bạo lực trấn áp sự phá hoại cách mạng của bọn phản động trong nước và quốc tế.
Luận điểm của Lê Nin được thể hiện 3 vấn đề sau:
- Bạo lực là công cụ trọng yếu của nhà nước.
- Giai cấp vô sản chỉ trở thành giai cấp thống trị khi đủ sức trấn áp sự phản kháng của giai cấp tư sản để bảo vệ tổ quốc,bảo vệ chế độ,bảo vệ nhà nước chuyên chính vô sản.
- Nhà nước chuyên chính vô sản có hai chức năng cơ bản:
+ Tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới.
+ Trấn áp sự chống đối của giai cấp bị lật đổ và các thế lực phản động.
Đây là hai chức năng tất yếu,quan hệ chặt chẽ với nhau,trong đó chức năng bạo lực trấn áp là rất quan trọng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Giữ nhà phải cảnh giác bọn trộm cướp , giữ nước phải cảnh giác ngăn ngừa bọn đế quốc , tay sai phá hoại thành quả cách mạng.
- Phải giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia.
- Đấu tranh giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia là cuộc đấu tranh vô cùng gay go, phức tạp và quyết liệt.
- Đấu tranh giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ trong thời chiến mà cả trong thời bình.
- Phải kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an , cũng phải phát động phong trào quần chúng bảo vệ trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Câu 5 : Quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hiện nay.
Từ đại hội VI đến đại hội X , đảng ta luôn nhấn mạnh nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia , bảo đảm ổn định chính trị , giữ vững trật tự an toàn xã hội , bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa.
Quan điểm của Đảng thể hiện :
Xây dựng tổ quốc phải đi đôi với bảo vệ tổ quốc:
- Đây là sự thể hiện quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta trong điều kiện mới.
- Xây dựng đất nước vững mạnh là điều kiện vững chắc cho bảo vệ đất nước.
- Bảo vệ tổ quốc là :
+Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ.
+ Bảo vệ nền văn hóa dân tộc.
+ Bảo vệ an ninh quốc gia,an ninh chính trị,tư tưởng, văn hóa.
+ Bảo vệ sự nghiệp đổi mới.
+ Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.
- Xây dựng đất nước phải kết hợp với bảo vệ tổ quốc trên phạm vi cả nước và từng địa phương, cơ sở , trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội , bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ trong yếu thường xuyên của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.
Đảng ta nhấn mạnh « tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng , nhà nước và nhân dân ta »
Đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là cuộc đấu tranh gay go quyết liệt , phức tạp và lâu dài.
Vì :
- Đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp.
- Là điều kiện tất yếu bảo đảm thắng lơi công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới.
- Là một bộ phận của cuộc đấu tranh tư tưởng , nhắm xóa bỏ tư tưởng bóc lột ăn bám, những tàn dự của xã hội cũ , xây dựng xã hội mới có cuộc sống trật tự,yên vui và lành mạnh.
- Góp phần đấu tranh trực tiếp chống các thế lực thù địch, phản động.
- Góp phần xây dựng con người mới,những chủ thể sáng tạo của xã hội mới.
Do đó, đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thực sự là cuộc đấu trang gay go quyết liệt , lâu dài.Cần khắc phục mọi biểu hiện mất cảnh giác.

Câu 6 : Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của nước ta hiện này.
Bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của nước ta hiện nay có nhiệm vụ :
Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
- Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng , xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.
- Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Phòng ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu , hành động phá hoại của các thế lực thù địch , đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm,tệ nạn xã hội,giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
- Phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu,hàng động diễn biến hòa bình , gây mất ổn định xã hội của các thế lực thù địch.
- Ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội , giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
- Trừng trị nghiêm bọn tội phạm trước pháp luật.
- Coi trọng, tiến hành đồng thời công tác bảo vệ an ninh chính trị và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy , tinh nhuệ, từng bước hiện đại , làm nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân,tuyệt đối trung thành với đảng , tổ quốc và nhân dân.
- Xây dựng lực lượng công an nhân dân chinh quy, tinh gọn , có hiệu lực hiệu quả , có sự điều hành tập trung thống nhất , chuyên sâu, đáp ứng nhanh chóng nhiệm vụ của công tác công an.
- Xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội.
- Xây dựng lực lượng công an nhân dân từng bước hiện đại,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Câu 7 : Tư tưởng, Nguyên tắc chỉ đạo cơ bản trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối , trực tiếp về mọi mặt của Đảng , sự quản lý của nhà nước,Kết hợp tính tích cực của quần chúng với nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn.
- Đảng lãnh đạo tuyệt đối,trực tiếp về mọi mặt , phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân và cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội.
- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.
- Kết hợp tính tích cực của quần chúng với nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn.
Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động tiến công với chủ động phòng ngừa,lấy chủ động phòng ngừa,giữ vững bên trong là chính.
- Chủ động đánh bại mọi âm mưu , thủ đoạn chống phá của địch.
- Cảnh giác cao độ,sự dụng tổng hợp các biện pháp chính trị,kinh tế, văn hóa,xã hội , pháp luật... xóa bỏ điều kiện phạm tội,giữ vững bên trong.
- Chủ động tiến công và chủ động phòng ngừa quan hệ chặt chẽ với nhau không tách rời.
Phải chú trọng cả hai nhiệm vụ xậy và chống trong đó lấy xây là chính.
- Dựng nước và giữ nước đã được ông cha ta kết hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình lịch sử dân tộc.
- Ngày nay,Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với việc bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
- Phát triển kinh tế phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Hai nhiệm vụ xây và chống quan hệ chặt chẽ với nhau,quy định lẫn nhau.
- Khắc phục khuynh hướng chỉ chú ý xây dựng mà không quan tâm đúng mức đến bảo vệ , hoặc chỉ yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội mà đi đến hạn chế phát triển kinh tế - xã hội.
Quán triệt tinh thần kiên quyết và thận trọng,khách quan, toàn diện, nâng cao cảnh giác , không để lọt kẻ gian,đề phòng lệch lạc, không làm oan người ngay
- Xuất phát từ bàn chất tốt đẹp của chế độ ta và tính chất gay go, phức tạp,quyết liệt của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Phải kiên quyết thận trọng, khách quan và toàn diện.
Nghiêm trị kết hợp với khoan hồng , trấn áp kết hợp với giáo dục cải tạo.
- Nghiêm trị bọn chủ mưu,ngoan cố,đúng pháp luật, đúng nguyên tắc.
- Khoan hồng không có nghĩa là tha bổng,mà áp dụng những biện pháp hình thức hợp lý khi đối tượng sai phạm đã có sự hối cải

Câu 8 : Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Quản lý nhà nước về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội : là hoạt động hành chính về điều hành và chấp hành của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội , được nhà nước ủy quyền trên cơ sở pháp luật để bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định và phát triển đất nước.
Quản lý nhà nước về an ninh chinh trị và trật tự an toàn xã hội có các nhiệm vụ :
Quản lý nhà nước về an ninh chính trị.
- Xác định mục tiêu, yêu cầu , chủ trương, biện pháp và các phương án quản lý nhà nước về an ninh chính trị ở cơ sở.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về an ninh chính trị trong tình hình mới.
- Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ bí mật quốc gia,phát hiện và đấu tranh chống các phần tử chống đảng, nhà nước và nhân dân.
- Thường xuyên kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở.
- Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
- Coi trong công tác bảo vệ bí mật,bảo vệ chính trị nội bộ.
- Tổ chức xây dựng và thực hiện các kế hoạch,chương trình hành động phòng, chống các hoạt động tình báo, cài cắm nội gián.
- Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chủ quyền quốc gia , nền tảng tư tưởng và quyền lãnh đạo của Đảng.
Quản lý nhà nước về trật tự xã hội :
- Quản lý nhà nước về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội .Đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa then chốt trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội cơ sở.
- Quản lý nhà nước về trật tự xã hội là nhiệm vụ có tính công khai và là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản của ngành công an : Đăng ký hộ khẩu, nhân khẩu,công tác cấp phát , quản lý giấy chứng minh và các giấy tờ khác, công tác quản lý ngành....

Câu 9 : Nguyên tắc,hình thức, phương pháp quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Nguyên tắc quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội gồm :
- Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối , trực tiếp và toàn diện của Đảng.
- Tập trung dân chủ.
- Kết hợp tích cực của quần chúng với sự quản lý tập trung của nhà nước.
- Kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ.
Hình thức quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội :
- Ban hành văn bản pháp quy.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo.
- Hoạt động thông tin,điều hành bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại.
Phương pháp quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội :
- Phương pháp giáo dục, thuyết phục.
- Phương pháp kinh tế.
- Phương pháp hành chính – luật pháp.
- Phương pháp nghiệp vụ - kỹ thuật.
Trách nhiệm của sinh viên đối với công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Nhận thức đúng vai trò , nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chấp hành những quy định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội , góp phần bảo vệ , giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, trường học.