X


Kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 14-04-2010, 11:38 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  60755 lượt xem
  #1

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

  Nghị định này quy định các hành vi phải bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh lực giao thông đường bao gồm:

  - Các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;
  - Các hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  - Các hành vi vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường -
  - Các hành vi vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ;
  - Các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ;
  - Các hành vi vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ.

  Đối tượng áp dụng theo Nghị định này là cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xử phạt theo quy định của Nghị định này. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì áp dụng hình thức xử lý theo quy định tại Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

  Nghị định này thay thế Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
  Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2010.

  Các bạn có thể tải nghị định mới tại: Nghị định 34/2010/NĐ-CP
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 25-05-2010, 06:30 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 25-05-2010, 06:30 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  NGHỊ ĐỊNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI PHẠM TRONG KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA CÁC ĐÔ THỊ LOẠI ĐẶC BIỆT VỀ TĂNG NẶNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỪ NGÀY 20/5/2010

  Điều 43. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tôvi phạm một số hành vi áp dụng riêng trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt
  1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại: điểm a, điểm k khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
  2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại:
  a) Điểm e khoản 1, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2 Điều 8 Nghị định này;
  b) Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định này.
  3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.400.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại: điểm a, điểm b, điểm d, điểm g, điểm h khoản 3 Điều 8 Nghị định này.
  4. Phạt tiền từ 1.400.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại: điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định này.
  5. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
  a) Vi phạm điểm e khoản 1; điểm g, điểm h khoản 2; điểm d khoản 3; điểm a, điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định này (trong trường hợp dừng xe, đỗ xe trái quy định) bị buộc phải đưa phương tiện ra khỏi nơi vi phạm;
  b) Vi phạm điểm e khoản 1; điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2; điểm a, điểm g, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm đ, điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày;
  c) Vi phạm điểm a, điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày;
  d) Vi phạm điểm e khoản 4 Điều 8 Nghị định này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày. Vi phạm một trong các điểm, khoản sau của Điều 8 Nghị định này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày: điểm a, điểm e, điểm k khoản 1; điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2; điểm a, điểm b, điểm d, điểm g, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b khoản 4;
  đ) Vi phạm một trong các điểm, khoản sau của Điều 8 Nghị định này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn: điểm a, điểm e, điểm k khoản 1; điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 2; điểm a, điểm b, điểm d, điểm g, điểm h khoản 3; điểm a, điểm b, điểm e khoản 4.
  Điều 44. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm một số hành vi áp dụng riêng trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt

  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại: điểm a, điểm h khoản 1; điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
  2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại: điểm a, điểm đ, điểm h khoản 3; điểm c, điểm g khoản 4 Điều 9 Nghị định này.
  3. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
  a) Vi phạm điểm a, điểm đ khoản 3; điểm g khoản 4 Điều 9 Nghị định này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày;
  b) Vi phạm một trong các điểm, khoản sau của Điều 9 Nghị định này mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày: điểm a khoản 1; điểm b, điểm d, điểm đ khoản 2; điểm a, điểm đ, điểm h khoản 3; điểm g khoản 4;
  c) Vi phạm một trong các điểm, khoản sau của Điều 9 Nghị định này mà gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn: điểm a khoản 1; điểm b, điểm d, điểm đ khoản 2; điểm a, điểm đ, điểm h khoản 3; điểm g khoản 4.
  Điều 45. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ khác vi phạm một số hành vi áp dụng riêng trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt

  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe vi phạm một trong các hành vi quy định tại:
  a) Điểm a, điểm c, điểm d, điểm g khoản 1; điểm a, điểm b, điểm d, điểm g khoản 2; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định này;
  b) Khoản 1 Điều 21 Nghị định này.
  2. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu xe.
  Điều 46. Xử phạt người đi bộ vi phạm một số hành vi áp dụng riêng trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt

  1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với người đi bộ vi phạm một trong các hành vi quy định tại: điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định này.
  2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ vi phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này.


  Chi tiết tại Nghị định 34/2010/NĐ-CP
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 3. 26-05-2010, 05:32 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 05:32 AM
  Bài viết: 87
  minhbinhnapa is offline
  #3

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  Đọc xong nghị định thấy quá cụ thể rõ ràng, phạt rất nặng. hihi
 4. 26-05-2010, 06:33 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 06:33 AM
  Bài viết: 256
  NAM_MU is offline
  #4

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  Quy định phạt tiền từ 60 - 80.000 đối với các lỗi vi phạm cuả người đi bộ thấy nó hao hao quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nếu vi phạm và bị phạt nhưng trong người tôi không có tiền hoặc có nhưng không nộp thì CSGT sẽ xử lý như thế nào...

 5. 26-05-2010, 06:41 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 06:41 AM
  Bài viết: 87
  minhbinhnapa is offline
  #5

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  Cảnh sát có quyền áp giải bạn về xã phường gần nhất làm việc. Đơn giản vào đó một là đóng tiền 2 là ...............haha
 6. 26-05-2010, 07:15 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 07:15 AM
  Bài viết: 256
  NAM_MU is offline
  #6

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  CSGT không có quyền áp giải người đi bộ về đồn để xử phạt. Theo thông tư số 27/2009/TT-BCA

 7. 26-05-2010, 07:29 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 07:29 AM
  Bài viết: 87
  minhbinhnapa is offline
  #7

  Default Nghị định 34/2010/NĐ-CP thay thế Nghị đinh 146 về xử phạt VPHC giao thông đường bộ

  ai nói bạn vậy, CSGT luôn có một công an đi cùng, hoặc là dân quân. Khi đó bạn tiu chắc.

Tags: