X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Những vấn đề chung về kiểm soát thủ tục hành chính

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 19-06-2011, 10:26 AM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  2544 lượt xem
  #1

  Red face Những vấn đề chung về kiểm soát thủ tục hành chính

  Những vấn đề chung về kiểm soát thủ tục hành chính

  Thực tiễn triển khai Ðề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 cho thấy các phương án sau khi được hiện thực thông qua việc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan sẽ góp phần cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) cho các cá nhân, tổ chức. Việc cải cách TTHC cũng góp phần nâng cao nâng cao chất lượng thể chế, kích thích năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bình đẳng. Ðể duy trì và nâng cao các kết quả của Ðề án 30, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2010/NÐ-CP ngày 8/6/2010 về kiểm soát TTHC và thiết lập bộ máy kiểm soát TTHC từ Trung ương đến địa phương, gồm Cục Kiểm soát TTHC đặt tại Văn phòng Chính phủ và các phòng Kiểm soát TTHC đặt tại văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh. Theo các quy định pháp luật, hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

  - Kiểm soát và nâng cao chất lượng các quy định về TTHC thông qua việc hỗ trợ các đơn vị chức năng thuộc bộ, ngành, địa phương thực hiện đánh giá tác động các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 4 tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả; nghiên cứu để rà soát, đánh giá độc lập các quy định về TTHC đã được ban hành để đề xuất phương án đơn giản hóa;
  - Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân và tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC ;

  - Thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý, đồng thời giúp cơ quan hành chính các cấp kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC, đánh giá và sửa đổi những quy định hành chính không còn phù hợp đang gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

  Kiểm soát TTHC có hiệu quả là hoạt động mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức nhưng đồng thời không để sơ hở trong công tác quản lý nhà nước. Đây là một quy trình bắt đầu từ việc đánh giá tác động các quy định về trong quá trình dự thảo do các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện; gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; công khai, minh bạch TTHC sau khi ban hành; kiểm soát việc thực thi TTHC trong thực tiễn; và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính nhằm phát hiện và giải quyết những bất cập của các quy định hành chính, cũng như giám sát việc thực thi TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức. Ðể triển khai thành công nhiệm vụ kiểm soát TTHC trước hết đòi hỏi nhận thức rõ ràng, xuyên suốt của toàn bộ hệ thống hành chính về nhiệm vụ này, từ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tới đội ngũ cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Việc kiểm soát TTHC để nâng cao chất lượng hệ thống các quy định hành chính không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống hành chính, từ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC tới các bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC.

  Triển khai thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 29/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20 /2011/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Trong đó quy định Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phân công 01 Lãnh đạo phụ trách, bố trí công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định và Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thiết lập hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại UBND cấp xã thuộc đơn vị. Hy vọng trong thời gian tới, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chắc chắn sẽ hoàn thành, góp phần đưa Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển nhanh và bền vững./.

  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 14-07-2011, 03:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-07-2011, 03:03 PM
  Bài viết: 1
  tien nam vp is offline
  #2

  Default Những vấn đề chung về kiểm soát thủ tục hành chính

  Bạn Hoàng tử napa 90 thân mến. Bạn đã coppy y nguyên bài báo này của tác giả Hồng Hải trên trang web của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc. Yêu cầu bạn phải ghi rõ là sưu tầm và rõ nguồn sưu tầm. Bạn ghi như vậy đương nhiên mọi người sẽ hiểu là bạn viết bài viết này

Tags:

None