X


Trang 1/4 123 ... CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 46

Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 21-04-2011, 03:46 PM
  Đã viết: 139 bài thảo luận
  tiennapa is offline
  73447 lượt xem
  #1

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Ngày 28/3/2011, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 13 -TB/TW về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện sẽ thực hiện chế độ phụ cấp công tác.

  Đối tượng được hưởng: Là cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức, người lao động công tác ở UBKT các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề).

  Mức phụ cấp: Là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ.

  Phụ cấp trách nhiệm đối với người làm công tác báo cáo viên các cấp theo các mức: Cấp Trung ương : 0,5; cấp tỉnh: 0,3; cấp huyện và cấp xã: 0,2 của mức lương tối thiểu chung.

  Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp theo các mức: Cấp Trung ương : 0,5; cấp tỉnh: 0,3; cấp huyện : 0,2 của mức lương tối thiểu chung.

  Thực hiện 100% mức lương chuẩn đối với cán bộ lãnh đạo chuyên trách Hội cựu chiến binh Việt Nam từ cấp Trung ương đến cấp huyện; cán bộ tái cử hoặc được bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) hưởng thêm 5% mức lương chuẩn của chức danh đảm nhận; cán bộ là bộ đội phục viên, xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp một lần thì được đóng , hưởng bảo hiểm xã hội bặt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Các chế độ trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011./.


  * Toàn văn Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW:

  - Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;
  - Căn cứ kết luận tại Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Thông báo số 13-TB/TW);
  - Sau khi trao đổi, thống nhất với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức và người lao động công tác trong cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và chế độ tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (quy định tại điểm 1, 3, 4, 5, 6 Thông báo số 13-TB/TW), cụ thể như sau:
  I. PHỤ CẤP CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
  1- Phạm vi và đối tượng áp dụng
  a) Phạm vi áp dụng
  Hướng dẫn này quy định về chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế được giao, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm :
  - Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: văn phòng, tổ chức, dân vận, tuyên giáo, đối ngoại và các đảng uỷ trực thuộc từ Trung ương đến cấp huyện.
  - Các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến cấp huyện.
  - Các cơ quan Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
  b) Đối tượng áp dụng
  - Cán bộ, công chức, người lao động làm việc ở các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm a, khoản 1, Mục I của Hướng dẫn này.
  - Cán bộ, công chức và người lao động công tác ở ủy ban kiểm tra các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.
  - Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  c) Đối tượng không áp dụng
  - Cán bộ, công chức và người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, lực lượng vũ trang.
  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp của Đảng; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp của cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.
  - Cán bộ, công chức nghỉ chờ đủ tuổi để nghỉ hưu theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP, ngày 15-6-2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
  - Cán bộ, công chức giữ chức vụ bầu cử, bổ nhiệm có lương chức vụ từ 9,70 trở lên hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,20 trở lên.
  - Cán bộ, công chức công tác ở cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề, hoặc phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề.
  - Người được xếp lương theo cấp hàm cơ yếu.
  2- Mức phụ cấp : Bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
  3- Nguyên tắc thực hiện
  a) Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  b) Thời gian không được tính hưởng phụ cấp bao gồm :
  - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.
  - Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  - Thời gian cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  c) Khi thôi công tác (làm việc) ở cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo.
  II. PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
  1- Cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) được hưởng phụ cấp trách nhiệm như sau :
  - Mức 0,5 của mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  - Mức 0,3 của mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phòng bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức các tỉnh ủy, thành uỷ và lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành uỷ phụ trách Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.
  - Mức 0,2 của mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với 01 cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ cấp huyện; riêng các quận, huyện thuộc TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh không quá 03 cán bộ, công chức.
  2- Phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; khi thôi làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ thì thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.
  III. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
  1- Đối với chức danh phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương (trừ chức danh Bí thư Trung ương Đoàn); phó bí thư các tỉnh uỷ, thành uỷ (trừ TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh), phó bí thư đảng ủy trực thuộc Trung ương hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,30.
  2- Đối với chức danh phó trưởng các ban đảng ở Trung ương đã giữ chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương (trừ TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh) hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,40.
  IV. TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
  1- Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) chuyên trách Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) hằng tháng được hưởng 100% của “mức lương chuẩn” (Bảng 7 ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể) cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.
  2- Cán bộ được bầu tái cử hoặc được tái bổ nhiệm cùng chức vụ từ nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) được hưởng thêm 5% “mức lương chuẩn” của chức danh đảm nhận.
  3- Cán bộ là bộ đội phục viên, xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp một lần thì được đóng, hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1- Nguồn kinh phí chi trả chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 theo quy định. Từ năm 2012 trở đi, nguồn kinh phí chi trả chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị.
  2- Chế độ lương và phụ cấp quy định tại Hướng dẫn này được hưởng từ ngày 01-01-2011.
  3- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Hướng dẫn này.
  4- Các quy định trước đây trái với Hướng dẫn này đều bãi bỏ.
  Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương xem xét, giải quyết
  K/T TRƯỞNG BAN
  PHÓ TRƯỞNG BAN
  Nguyễn Văn Quynh

  * Toàn văn Công văn số 969-CV/BTCTW giải thích 1 số nội dung của Hướng dẫn số 05:


  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  BAN TỔ CHỨC
  *
  Số 969- CV/BTCTW
  V/v thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01-7-2011 của Ban TCT
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011
  Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,
  - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,
  - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,
  - Các ban đảng, đoàn thể Trung ương,
  Thực hiện Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị (viết tắt là Thông báo số 13-TB/TW), Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01-7-2011 về “thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và chế độ tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị” (viết tắt là Hướng dẫn 05-HD/BTCTW).
  Trong quá trình triển khai thực hiện, một số cơ quan, đơn vị đề nghị làm rõ một số nội dung trong Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau :
  1. Về đối tượng áp dụng và mức phụ cấp được căn cứ quy định tại điểm 1 Thông báo số 13-TB/TW:“Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức và người lao động công tác ở ủy ban kiểm tra các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề). Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ”.
  2. Một số nội dung liên quan đến việc xác định đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng.
  2.1. Về người hợp đồng lao động thuộc đối tượng áp dụng là:
  - Người lao động làm việc trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chế độ hợp đồng tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17-11-2000 của Chính phủ “về thực hiện chế độhợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp”.
  - Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  2.2. Về một số trường hợp không áp dụng:
  - Đối với các đơn vị sự nghiệp của Đảng: Cán bộ, viên chức và người lao động trong các trường chính trị, báo đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trung tâm bồi dưỡng chính trị thuộc quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
  - Người làm công tác cơ yếu bao gồm: người hưởng lương theo cấp hàm cơ yếu và người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu được quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BNV-BTC, ngày 18-02-2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu”.
  - Trong Thông báo số 13-TB/TW không có nội dung cán bộ, công chức giữ chức vụ bầu cử, bổ nhiệm có lương chức vụ từ 9,70 trở lên hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,20 trở lên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp; tuy nhiên khi xây dựng Hướng dẫn, nội dung này đã được cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
  3. Một số nội dung kiến nghị khác như: Chế độ đối với người công tác, lao động trong các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng từ Trung ương đến cấp huyện nhưng đang hưởng phụ cấp nghề thuộc lĩnh vực công tác, như: phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên nghề Kiểm tra Đảng…; những người lao động, làm việc thuộc biên chế ở Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các cấp không phải là bác sĩ, y sĩ... và chưa được hưởng phụ cấp nghề nào theo quy định của Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu.
  Trong quá trình thực hiện, nếu còn có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để tiếp tục xem xét, giải quyết.
  K/T TRƯỞNG BAN
  PHÓ TRƯỞNG BAN
  Nguyễn Văn Quynh (đã ký)  * Toàn văn Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Trung ương:

  - Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 80-QĐ/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;
  - Căn cứ điểm 2, Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;
  Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp, cụ thể như sau :
  I. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  1. Những người được công nhận là báo cáo viên được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm khi có đầy đủ các điều kiện sau :
  a) Có quyết định công nhận của cấp ủy các cấp và được cấp thẻ báo cáo viên theo Quy chế số 09-QC/TTVH ngày 17-11-2005 của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về quy chế hoạt động của báo cáo viên.
  b) Thẻ báo cáo viên còn giá trị đến sau ngày 01-01-2011.
  2. Về số lượng báo cáo viên của từng cấp :
  a) Ở Trung ương : Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, quyết định số lượng báo cáo viên Trung ương.
  b) Ở địa phương :
  - Số lượng báo cáo viên ở các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) không quá 50 người. Riêng Đảng bộ: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quân đội, Công an mỗi đảng bộ không quá 60 người.
  - Số lượng báo cáo viên của các huyện uỷ, quận uỷ ...(gọi chung là cấp huyện), trong đó bao gồm cả số lượng báo cáo viên của cấp uỷ xã (phường), không quá 30 người. Các báo cáo viên này làm nhiệm vụ của cả hai cấp huyện và xã.
  II. Mức phụ cấp trách nhiệm và nguyên tắc chi trả
  1. Mức phụ cấp
  a) Báo cáo viên cấp Trung ương được hưởng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung.
  b) Báo cáo viên ở cấp tỉnh được hưởng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung.
  c) Báo cáo viên ở cấp huyện và xã được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng bằng 0,2 mức lương tối thiểu chung.
  2. Nguyên tắc chi trả
  a) Người tham gia báo cáo viên nhiều cấp thì được hưởng một mức phụ cấp báo cáo viên của cấp cao nhất.
  b) Khi thôi làm báo cáo viên hoặc bị thu hồi thẻ báo cáo viên thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng tiếp theo.
  c) Phụ cấp báo cáo viên không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
  d) Phụ cấp báo cáo viên các cấp được chi trả theo quý. Ở cấp Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo cùng cấp chi trả; Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương do văn phòng cấp uỷ chi trả; ở cấp huyện và xã do văn phòng huyện ủy chi trả.
  III. Tổ chức thực hiện
  1. Chế độ phụ cấp báo cáo viên quy định tại Hướng dẫn này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
  2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp đối với báo cáo viên quy định tại Hướng dẫn này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành .
  3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Hướng dẫn này.
  Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, giải quyết.

  K/T TRƯỞNG BAN
  TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
  PHÓ TRƯỞNG BAN
  Nguyễn Văn Quynh (đã ký)
  K/T TRƯỞNG BAN
  TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
  Vũ Ngọc Hoàng (đã ký)
  Chỉnh sửa: tiennapa, 22-08-2011 lúc 10:19 AM Lý do: cụ thể hóa thêm thông tin
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 2. 26-04-2011, 08:09 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-04-2011, 08:09 PM
  Bài viết: 1
  saotuonglai is offline
  #2

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Cho mình hỏi, hiện nay mình đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề 25%, thâm niên nghề 7%. Vậy khi được trợ cấp thêm 30% thì mình sẽ được hưởng như thế nào?
 3. 28-04-2011, 08:08 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-04-2011, 08:08 AM
  Bài viết: 1
  bebong2008 is offline
  #3

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Mấy ngày nay cơ quan mình xôn xao vì thông tin này. Nhưng hình như thông tin này được báo Gia Lai đăng tải nên chưa có cơ sở để tin được bạn ah
 4. 28-06-2011, 12:19 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-06-2011, 12:19 PM
  Bài viết: 1
  minh anh is offline
  #4

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Trích Nguyên văn bởi tiennapa View Post
  Ngày 28/3/2011, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 13 -TB/TW về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện sẽ thực hiện chế độ phụ cấp công tác.

  Đối tượng được hưởng: Là cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức, người lao động công tác ở UBKT các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề).

  Mức phụ cấp: Là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ.

  Phụ cấp trách nhiệm đối với người làm công tác báo cáo viên các cấp theo các mức: Cấp Trung ương : 0,5; cấp tỉnh: 0,3; cấp huyện và cấp xã: 0,2 của mức lương tối thiểu chung.

  Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp theo các mức: Cấp Trung ương : 0,5; cấp tỉnh: 0,3; cấp huyện : 0,2 của mức lương tối thiểu chung.

  Thực hiện 100% mức lương chuẩn đối với cán bộ lãnh đạo chuyên trách Hội cựu chiến binh Việt Nam từ cấp Trung ương đến cấp huyện; cán bộ tái cử hoặc được bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) hưởng thêm 5% mức lương chuẩn của chức danh đảm nhận; cán bộ là bộ đội phục viên, xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp một lần thì được đóng , hưởng bảo hiểm xã hội bặt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Các chế độ trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011./.
  dự thảo hướng dẫn có thể hiểu là 30% của hệ số lương chuẩn tức 30% của mức lương theo trình độ hoặc phân cấp cán bộ công chức trong các cơ quan đảng đoàn thể theo quy định.
 5. 12-07-2011, 03:47 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 12-07-2011, 03:47 PM
  Bài viết: 236
  youandme is offline
  #5

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Ngày 7/7/2011 Ban Tổ chức Trung Ương đã hướng dẫn thi hành cụ thể Thông báo số 13-TB/TW này với mức phụ cấp là 30% va được thực hiện từ ngày 1/1/2011 và chỉ thực hiện đối khối Đảng, Đoàn thế (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam) từ Trung ương đến cấp huyện.

  Nhưng cũng trong ngày 7/7/2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2011/ND-CP quy định chế độ phụ cấp công vụ với mức phụ cấp 10% cho Cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Tổ chức Chính trị - Xã hội và lực lượng vũ trang.

  Như vậy đối với những người làm trong cơ qun Đảng, đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam) thì được hưởng phụ cấp bao nhiêu 10% hay 30% hay 40% (cộng dồn 2 văn bản)?
  Các bác cho mình ý kiến với??
 6. 23-07-2011, 08:58 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 23-07-2011, 08:58 PM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #6

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Trích Nguyên văn bởi youandme View Post
  Ngày 7/7/2011 Ban Tổ chức Trung Ương đã hướng dẫn thi hành cụ thể Thông báo số 13-TB/TW này với mức phụ cấp là 30% va được thực hiện từ ngày 1/1/2011 và chỉ thực hiện đối khối Đảng, Đoàn thế (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam) từ Trung ương đến cấp huyện.

  Nhưng cũng trong ngày 7/7/2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2011/ND-CP quy định chế độ phụ cấp công vụ với mức phụ cấp 10% cho Cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Tổ chức Chính trị - Xã hội và lực lượng vũ trang.

  Như vậy đối với những người làm trong cơ qun Đảng, đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam) thì được hưởng phụ cấp bao nhiêu 10% hay 30% hay 40% (cộng dồn 2 văn bản)?
  Các bác cho mình ý kiến với??
  Hướng dẫn số: 05-HD/BTCTW được Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2011, còn Nghị định sô: 57/2011/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 7 năm 2011 tức ra sau. Trong Điều 2 của Nghị định số: 57/2011/NĐ-CP có nêu đối tượng áp dụng trong đó không loại trừ cán bộ, công chức Đảng, Đoàn thể (Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức;Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức). Do vậy mà cán bộ, công chức Đảng, đoàn thể được hưởng cả hai chế độ phụ cấp trên tức tổng cộng họ sẽ được hưởng 40%.
  Hà Nội ngày trở về.
 7. 01-08-2011, 10:59 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-08-2011, 10:59 AM
  Bài viết: 7
  thaihavt is offline
  #7

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Cho mình hỏi, mình làm ở cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, hưởng lương là 1tr5 (ko tính hệ số), lương của mình được chi trả từ ngân sách nhà nước. Vậy mình có được trợ cấp 30% ko?. Tháng 8 vừa rồi mình mới ký lại hợp đồng tính lương bằng hệ số là 2.34, thì lúc này mình mới được tính phụ cấp 30%, cò từ tháng 1 đến tháng 7/2011 thì ko được tính, cho mình hỏi vậy có đúng ko? Xin trả lời gấp cho mình để mình còn kiến nghị lên Ban Tổ chức
 8. 02-08-2011, 08:43 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 02-08-2011, 08:43 AM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #8

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Trích Nguyên văn bởi thaihavt View Post
  Cho mình hỏi, mình làm ở cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, hưởng lương là 1tr5 (ko tính hệ số), lương của mình được chi trả từ ngân sách nhà nước. Vậy mình có được trợ cấp 30% ko?. Tháng 8 vừa rồi mình mới ký lại hợp đồng tính lương bằng hệ số là 2.34, thì lúc này mình mới được tính phụ cấp 30%, cò từ tháng 1 đến tháng 7/2011 thì ko được tính, cho mình hỏi vậy có đúng ko? Xin trả lời gấp cho mình để mình còn kiến nghị lên Ban Tổ chức
  Tháng 7 trở về trước bạn được hưởng lương không tính hệ số (tức không có trong thang bảng lương) nên theo mục b về đối tượng áp dụng của điểm 1 của Hướng dẫn số: 05-HD/BTCTW quy định "Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" thì bạn không thuộc đối tượng áp dụng.
  Hà Nội ngày trở về.
 9. 02-08-2011, 08:44 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 02-08-2011, 08:44 AM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #9

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Trích Nguyên văn bởi thaihavt View Post
  Cho mình hỏi, mình làm ở cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, hưởng lương là 1tr5 (ko tính hệ số), lương của mình được chi trả từ ngân sách nhà nước. Vậy mình có được trợ cấp 30% ko?. Tháng 8 vừa rồi mình mới ký lại hợp đồng tính lương bằng hệ số là 2.34, thì lúc này mình mới được tính phụ cấp 30%, cò từ tháng 1 đến tháng 7/2011 thì ko được tính, cho mình hỏi vậy có đúng ko? Xin trả lời gấp cho mình để mình còn kiến nghị lên Ban Tổ chức
  <BR>Tháng 7 trở về trước bạn được hưởng lương không tính hệ số (tức không có trong thang bảng lương) nên theo mục b về đối tượng áp dụng của điểm 1 của Hướng dẫn số: 05-HD/BTCTW quy&nbsp;định&nbsp;"Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm (12 tháng) trở lên trong cơ quan của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đã được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" thì bạn không thuộc đối tượng áp dụng.
  Hà Nội ngày trở về.
 10. 04-08-2011, 03:52 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-08-2011, 03:52 AM
  Bài viết: 50
  ndphuocdn is offline
  #10

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Hic, chẳng rành về lương bổng chi hết, sau ni đi làm không biết tinh răng nữa. Haizzzzzzzzzz
 11. 08-08-2011, 04:49 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-08-2011, 04:49 PM
  Bài viết: 1
  guinangchoemnz is offline
  #11

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Cho mình hỏi:
  Thực hiện Thông báo số 13 của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn 05 ngày 01/7/2011 hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp 30% đối với cán bộ khối đảng, đoàn thể. Theo như Hướng dẫn thì đối tượng không áp dụng đã rất cụ thể, rõ ràng, một trong những đối tượng đó là "người được xếp lương cấp hàm cơ yếu".
  Theo Thông tư 24/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 18/2/2005 quy định những người làm công tác cơ yếu được xếp theo 2 bảng lương tương ứng với trình độ đào tạo đó là: Bảng lương cấp hàm cơ yếu và Bảng lương chuyên môn kỹ thuật trung cấp.
  Như vậy đối chiếu với HD 05 thì những người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật trung cấp cơ yếu vẫn được hưởng phụ cấp 30%.
  Nhưng không hiểu sao đến ngày 27/7/2011, Ban Tổ chức Trung ương lại có công văn số 969 nói rằng những người làm công tác cơ yếu không được hưởng phụ cấp 30% (bao gồm cả người hưởng lương cấp hàm và lương chuyên môn kỹ thuật).
  Vậy Công văn 969 có đi ngược lại HD 05? Rõ ràng CV969 đã làm thay đổi đối tượng điều chỉnh của HD05.
  Nói về tính pháp lý thì HD mang tính thực thi cao hay là công văn ? Tại sao cùng một cơ quan ban hành văn bản lại có sự bất cập như vậy ? Nếu cán bộ cơ yếu kiêm công tác tổ chức hay văn phòng huyện uỷ có được hưởng PC hay không ?
  Có phải Ban Tổ chức Trung ương đã có "lỗi" trong việc ban hành văn bản hay không ? Chúng tôi phải kêu ai ?
 12. 08-08-2011, 06:25 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-08-2011, 06:25 PM
  Bài viết: 4
  caicachhanh9 is offline
  #12

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Bạn có thể post Công văn 969 lên đây anh chị em củng tham khảo cũng được. Thanks
  Chỉnh sửa: caicachhanh9, 11-08-2011 lúc 05:28 PM
 13. 11-08-2011, 02:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-08-2011, 02:17 PM
  Bài viết: 1
  nghangthu709 is offline
  #13

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Cho mình hỏi hợp đồng lao động như thế nào mới gọi là theo nghị định 68/2000/nđ-cp vì mình vô làm cơ quan Đoàn thể và kí hợp đồng lao động thời hạn 1 năm giữa mình với cơ quan theo hệ số 2.1, hưởng 85%. nên mình không biết mình có được hưởng 30% k? vì mình thấy trong công văn 969 có ghi đối tượng áp dụng là làm hợp đồng theo nghị định 68/2000/nđ-cp.mình cũng tìm hiểu về nghị định này nhưng vẫn chưa rõ.mọi người có thể cho mình biết được không?cám ơn nha
 14. 19-08-2011, 10:35 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 19-08-2011, 10:35 AM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #14

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Trích Nguyên văn bởi guinangchoemnz View Post
  Cho mình hỏi:
  Thực hiện Thông báo số 13 của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn 05 ngày 01/7/2011 hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp 30% đối với cán bộ khối đảng, đoàn thể. Theo như Hướng dẫn thì đối tượng không áp dụng đã rất cụ thể, rõ ràng, một trong những đối tượng đó là "người được xếp lương cấp hàm cơ yếu".
  Theo Thông tư 24/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 18/2/2005 quy định những người làm công tác cơ yếu được xếp theo 2 bảng lương tương ứng với trình độ đào tạo đó là: Bảng lương cấp hàm cơ yếu và Bảng lương chuyên môn kỹ thuật trung cấp.
  Như vậy đối chiếu với HD 05 thì những người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật trung cấp cơ yếu vẫn được hưởng phụ cấp 30%.
  Nhưng không hiểu sao đến ngày 27/7/2011, Ban Tổ chức Trung ương lại có công văn số 969 nói rằng những người làm công tác cơ yếu không được hưởng phụ cấp 30% (bao gồm cả người hưởng lương cấp hàm và lương chuyên môn kỹ thuật).
  Vậy Công văn 969 có đi ngược lại HD 05? Rõ ràng CV969 đã làm thay đổi đối tượng điều chỉnh của HD05.
  Nói về tính pháp lý thì HD mang tính thực thi cao hay là công văn ? Tại sao cùng một cơ quan ban hành văn bản lại có sự bất cập như vậy ? Nếu cán bộ cơ yếu kiêm công tác tổ chức hay văn phòng huyện uỷ có được hưởng PC hay không ?
  Có phải Ban Tổ chức Trung ương đã có "lỗi" trong việc ban hành văn bản hay không ? Chúng tôi phải kêu ai ?
  Công văn 969 thay thế một số điểm của Hướng dẫn 05. Hướng dẫn và Công văn đều là văn bản hành chính thông thường nên không thể nói văn bản nào có tính pháp lý cao hơn, trong trường hợp này áp dụng văn bản ban hành sau. Theo như Công văn thì người làm công tác cơ yếu không được hưởng phụ cấp (kể cả làm BTC hay Văn phòng Huyện ủy). Theo quan điểm cá nhân tôi thì khi ban hành Hướng dẫn số: 05-HD/BTCTW thì bộ phận tham mưu đã hệ thống hóa không đầy đủ các quy định về phụ cấp và bỏ sót thông tư số: 10/LB-TT ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp đối với người làm công tác cơ yếu. Chế độ này giống với chế độ phụ cấp nhà giáo tức 5 năm đầu hưởng 5%, từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm tăng 1%.
  Hà Nội ngày trở về.
 15. 19-08-2011, 02:56 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-08-2011, 02:56 PM
  Bài viết: 4
  congdoanle is offline
  #15

  Default Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

  Ngày 28/3/2011, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 13 -TB/TW về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện sẽ thực hiện chế độ phụ cấp công tác.
  Đối tượng được hưởng: Là cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức, người lao động công tác ở UBKT các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề).

  Theo quy định này thì cán bộ công đoàn các ngành như y tế, giáo dục, công thương, xây dựng... không được hưởng chế độ này (Hiện tại Cán bộ công đoàn ngành từ TW đến đại phương không được hưởng chế độ ưu đãi ngành như CBCC-VC hành chính sự nghiệp của ngành).
  Có phải chăng Thông báo số 13-TB/TW bỏ sót đối tượng này hay là áp dụng văn bản nào khác
Trang 1/4 123 ... CuốiCuối

Tags:

None