X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 21-01-2011, 04:43 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  12264 lượt xem
  #1

  Default Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  _______

  Số: 93/2010/QĐ-UBND
  QUYẾT ĐỊNH

  Về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

  _________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
  Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư;
  Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1726/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2010,

  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH


  (Đã ký)


  Lê Hoàng Quân


  Hiện thuộc tính văn bản
  Số văn bản 93
  Ký hiệu
  2010/QĐ-UBND
  Ngày ban hành
  31/12/2010
  Người ký
  Lê Hoàng Quân
  Trích yếu
  Về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Cơ quan ban hành UBND TP Hồ Chí Minh
  Phân loại
  Quyết định

  Tệp đính kèm QD93UB
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 25-07-2012 lúc 09:48 AM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 25-07-2012, 12:03 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 25-07-2012, 12:03 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

  Bây giờ mình sử dụng cái này được không ta?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn

Tags:

None