Đề thi số 1
Câu 1: Anh, chị hiểu thế nào về quyền lực trong tổ chức?

Câu 2: Tại sao lại có hành chính nhà nước ở trung ương và hành chính nhà nước ở đia phương? Nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ giữa tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương và tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương là gì?

Đề thi số 2
Câu 1 : Hiệu quả của tổ chức là gì? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN và phân tích 1 yếu tố mà anh (chị) cho là quan trọng nhất.

Câu 2 : Hãy thể hiện bằng sơ đồ hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp của nước CHXHXN Việt
Nam?
Đề thi số 3
Câu 1-Trình bày khái niệm văn hóa tổ chức, các kiểu văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước ?

Câu 2- Vẽ sơ đồ và trình bày các mô hình tổ chức theo nhóm ủy viên, mô hình điều hành hoạt động quản lý thông qua ủy ban do hội đồng bầu?

Đề thi số 4
Câu 1. Hãy nêu những góc độ tiếp cận nghiên cứu về tổ chức và phân tích một yếu tố mà anh chị quan tâm.

Câu 2.
Anh chị hiểu thế nào về thuật ngữ Chính phủ và cho biết chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ.

Đề thi số 5
Câu 1: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp?

Câu 2: Anh (chị) hiểu như thế nào về định biên? Nêu vị trí công tác định biên và quy trình xác định định biên của tổ chức HCNN.

Đề thi số 6
Câu 1: Trình bày các đặc điểm của mô hình Tổng thống đứng đầu hành pháp và Thủ tướng đứng đầu hành pháp? Mối quan hệ giữa ngành quyền hành pháp và lập pháp có ảnh hưởng ntn đến con đường hình thành Chính phủ ở mỗi mô hình?

Câu 2: Trình bày các chức năng của TCBMHCNN?

Đề thi số 7

Câu 1. Trình bày nguyên tắc tổ chức vafd hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 2. Hãy trình bày mục đích thành lập cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Vẽ sơ đồ và trình bày mô hình tổ chức hành chính địa phương sau đây:
- Mô hình “ Hội đồng mạnh - thị trưởng yếu”
- Mô hình “ người đứng đầu hành pháp mạnh - Hội đồng yếu