X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Bộ câu hỏi Tâm lý học quản lý - 2011 (vấn đáp)

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 04-01-2012, 11:50 AM
  Đã viết: 784 bài thảo luận
  Trần Phú is offline
  6020 lượt xem
  #1

  Red face Bộ câu hỏi Tâm lý học quản lý - 2011 (vấn đáp)

  Bộ đề môn Tâm lý học quản lý
  Chương 1:
  1. Trình bày đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học quản
  lý.
  2. Nêu những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương
  pháp tọa đàm trong tâm lý học đại cương được ứng dụng như thế nào
  trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.
  3. Nêu những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương
  pháp quan sát trong tâm lý học đại cương được ứng dụng như thế nào
  trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.
  4. Hãy kể tên những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý.
  Phương pháp nghiên cứu tâm lý thông qua sản phẩm của hoạt động được
  ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.
  5. Nêu những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Phương
  pháp trắc nghiệm được ứng dụng như thế nào trong tâm lý học quản lý?
  Cho ví dụ minh họa.
  6. Hãy kể tên những phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý.
  Phương pháp khái quát các nhận xét độc lập được ứng dụng như thế nào
  trong tâm lý học quản lý? Cho ví dụ minh họa.

  Chương 2:
  7. Hãy nêu những tính chất cơ bản của hoạt động quản lý. Tại sao
  nói hoạt động quản lý là một nghệ thuật? Cho ví dụ minh họa.
  8. Phân tích tính chất “hoạt động quản lý là một dạng hoạt động
  phức tạp và có tính chuyên biệt” và rút ra kết luận cần thiết.
  9. Phân tích tính chất “hoạt động quản lý là hoạt động gián tiếp”.
  Cho ví dụ minh họa.
  10. Tại sao nói “hoạt động quản lý được tiến hành chủ yếu thông qua
  hoạt động giao tiếp”?
  11. Hoạt động quản lý là gì? Phân tích tính chất “hoạt động quản lý
  là một dạng hoạt động mang tính sáng tạo cao”.
  12. Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động ra quyết định
  của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
  13. Tại sao nói hoạt động quản lý vừa mang tính khoa học vừa mang
  tính nghệ thuật? Cho ví dụ minh họa.
  14. Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động ra quyết định
  của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
  15. Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động nhận thức
  của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
  16. Hãy phân tích những vấn đề tâm lý trong hoạt động tổ chức thực
  hiện và kiểm tra đánh giá của người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh
  họa.

  Chương 3:
  17. Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý công chức trong bộ máy
  hành chính. Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với người
  làm công tác lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
  18. Nêu những đặc điểm tâm lý đặc thù của công chức trong bộ máy
  hành chính. Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với người
  làm công tác lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
  19. Yếu tố “chức vụ” có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý công chức
  trong bộ máy hành chính?
  20. Tâm lý của công chức trong bộ máy hành chính chịu ảnh hưởng
  của những yếu tố nào? Phân tích ảnh hưởng của yếu tố “vị thế của công
  chức” đến tâm lý công chức.
  21. Tâm lý của công chức trong bộ máy hành chính chịu ảnh hưởng
  của những yếu tố nào? Phân tích ảnh hưởng của yếu tố “giá trị của tổ
  chức” đến tâm lý công chức.
  22. Yếu tố “công vụ” hay “nhiệm vụ” có ảnh hưởng như thế nào đến
  tâm lý của công chức trong bộ máy hành chính?
  23. Yếu tố “tương quan nhân sự trong tổ chức” có ảnh hưởng như thế
  nào đến tâm lý của công chức? Cho ví dụ minh họa.
  24. Tập thể là gì? Tập thể lao động hiện nay có những biểu hiện gì
  mới so với tập thể lao động trong thời kỳ tập trung bao cấp?
  25. Trình bầy các giai đoạn phát triển của tập thể và chỉ rõ vai
  trò của nhà quản lý trong từng giai đoạn đó.
  26. Nghiên cứu về truyền thống tập thể có ý nghĩa như thế nào đối
  với người lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
  27. Anh (chị) hiểu biết gì về hiện tượng lây truyền tâm lý trong
  tập thể? Cho ví dụ minh hoạ.
  28. Anh (chị) hiểu biết gì về xung đột tâm lý trong tổ chức? Có
  những nhóm nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới xung đột trong tổ chức? Cho
  ví dụ minh họa.
  29. Phân tích những nguyên tắc và biện pháp giải quyết xung đột tâm
  lý trong tổ chức. Cho ví dụ minh họa.
  30. Bầu không khí tâm lý trong tổ chức là gì? Muốn xây dựng bầu
  không khí tâm lý lành mạnh trong tổ chức theo anh (chị) cần quan tâm
  tới những yếu tố nào? Cho ví dụ minh họa.
  31. Nêu những hiện tượng tâm lý xã hội trong các tổ chức, cơ quan
  nhà nước. Việc hiểu biết những hiện tượng đó có ý nghĩa gì đối với
  người lãnh đạo, quản lý. Cho ví dụ minh họa.
  32. Những hiện tượng tâm lý phổ biến trong tổ chức là những hiện
  tượng nào? Tại sao người lãnh đạo, quản lý cần nghiên cứu vấn đề trên?
  33. Thế nào là cấu trúc không chính thức trong tổ chức? Phân tích
  vai trò của cấu trúc không chính thức trong hoạt động của tổ chức.
  34. Dư luận tập thể có vai trò như thế nào trong hoạt động quản lý?
  Khi nào dư luận tập thể được hình thành? Cho ví dụ minh họa.
  35. Nghiên cứu dư luận tập thể có ý nghĩa như thế nào đối với người
  lãnh đạo, quản lý và đối với bản thân anh (chị)?
  36. Trình bày những dấu hiệu cơ bản của một tập thể có bầu không
  khí tâm lý lành mạnh.
  37. Hãy so sánh điểm khác nhau cơ bản giữa cấu trúc chính thức và
  cấu trúc không chính thức trong một tổ chức?

  Chương 4:
  38. Phân tích nhóm “các đặc điểm chung ” trong cấu trúc của năng
  lực tổ chức của người lãnh đạo, quản lý.
  39. Năng lực tổ chức là gì? Nêu những biểu hiện của năng lực tổ
  chức. Cho ví dụ minh họa.
  40. Phân tích nhóm “các đặc điểm chuyên biệt” trong cấu trúc năng
  lực của người lãnh đạo, quản lý.
  41. Phân tích nhóm “các đặc điểm cá biệt” trong cấu trúc năng lực
  tổ chức?
  42. Phong cách lãnh đạo là gì? Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về
  một phong cách lãnh đạo tối ưu?
  43. Phong cách lãnh đạo là gì? Để điều hành tổ chức hoạt động có
  hiệu quả, theo anh (chị) phong cách lãnh đạo nào là tối ưu?
  44. Phong cách lãnh đạo là gì? Phân biệt phong cách lãnh đạo với
  phương pháp lãnh đạo.
  45. Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích những đặc điểm của phong
  cách lãnh đạo dân chủ.
  46. Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích những đặc điểm của phong
  cách quản lý độc đoán.
  47. Phong cách lãnh đạo là gì? Phân tích những đặc điểm của phong
  cách lãnh đạo tự do.
  48. Hãy chị hiểu như thế nào về uy tín của người lãnh đạo, quản lý?
  Theo anh (chị) người lãnh đạo có uy tín cần có những yêu cầu cơ bản
  nào?
  49. Trình bầy các loại uy tín lãnh đạo và rút ra kết luận cần
  thiết.
  50. Hãy nêu những yếu tố hợp thành uy tín của người lãnh đạo? Cho
  ví dụ minh họa.

  Chương 5:
  51. Phân tích bản chất của giao tiếp trong hoạt động quản lý hành
  chính Nhà nước. Cho ví dụ minh họa.
  52. Giao tiếp là gì? Giao tiếp có vai trò như thế nào trong hoạt
  động quản lý hành chính Nhà nước?
  53. Các phương tiện giao tiếp có ảnh hưởng như thế nào tới hiệu
  quả của quá trình giao tiếp?
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 2. 08-01-2012, 10:50 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-01-2012, 10:50 AM
  Bài viết: 6
  o0_b0yt33n9x_0o is offline
  #2

  Default Bộ câu hỏi Tâm lý học quản lý - 2011 (vấn đáp)

  Đây là tất cả câu hỏi rồi à Phú. Tks nhé
 3. 31-03-2012, 04:47 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 31-03-2012, 04:47 AM
  Bài viết: 3
  kembupbe is offline
  #3

  Default Bộ câu hỏi Tâm lý học quản lý - 2011 (vấn đáp)

  Cau hoi a lay o dau vay?.co dung voi thi khong a.
 4. 16-05-2012, 11:24 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-05-2012, 11:24 PM
  Bài viết: 2
  MyLu is offline
  #4

  Default Bộ câu hỏi Tâm lý học quản lý - 2011 (vấn đáp)

  câu 2 vs 3 chương 1 thì tl tnào ạ ? cho e hỏi : ứng dụng của phương pháp có fải là các bước tiến hành k ạ ?
 5. 07-05-2016, 08:45 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 07-05-2016, 08:45 PM
  Bài viết: 72
  nhulex is offline
  #5

  Default Bộ câu hỏi Tâm lý học quản lý - 2011 (vấn đáp)

  42. Phong cách lãnh đạo là gì? Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về
  một phong cách lãnh đạo tối ưu? ai giải thích mình với

Tags:

None