X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học quản lý

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 15-06-2011, 11:35 AM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  4877 lượt xem
  #1

  Red face Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học quản lý

  Ch­¬ng 1:
  1. Tr×nh bµy ®èi t­îng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña t©m lý häc qu¶n lý.
  2. Nªu nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña t©m lý häc qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p täa ®µm trong t©m lý häc ®¹i c­¬ng ®­îc øng dông nh­ thÕ nµo trong t©m lý häc qu¶n lý? Cho vÝ dô minh häa.
  3. Nªu nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña t©m lý häc qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t trong t©m lý häc ®¹i c­¬ng ®­îc øng dông nh­ thÕ nµo trong t©m lý häc qu¶n lý ? Cho vÝ dô minh häa.
  4. H·y kÓ tªn nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña t©m lý häc qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t©m lý th«ng qua s¶n phÈm cña ho¹t ®éng ®­îc øng dông nh­ thÕ nµo trong t©m lý häc qu¶n lý ? Cho vÝ dô minh ho¹.
  5. Nªu nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña t©m lý häc qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm ®­îc øng dông nh­ thÕ nµo trong t©m lý häc qu¶n lý ? Cho vÝ dô minh häa.
  6. H·y kÓ tªn nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña t©m lý häc qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p kh¸i qu¸t c¸c nhËn xÐt ®éc lËp ®­îc øng dông nh­ thÕ nµo trong t©m lý häc qu¶n lý ? Cho vÝ dô minh häa.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 15-06-2011, 11:36 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 15-06-2011, 11:36 AM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #2

  Red face Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học quản lý

  Ch­¬ng 2:
  1. H·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n lý. T¹i sao nãi ho¹t ®éng qu¶n lý lµ mét nghÖ thuËt ? Cho vÝ dô minh häa.
  2. Ph©n tÝch tÝnh chÊt “ho¹t ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng ho¹t ®éng phøc t¹p vµ cã tÝnh chuyªn biÖt” vµ rót ra kÕt luËn cÇn thiÕt.
  3. Ph©n tÝch tÝnh chÊt “ho¹t ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng gi¸n tiÕp”. Cho vÝ dô minh häa.
  4. T¹i sao nãi “ho¹t ®éng qu¶n lý ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu th«ng qua ho¹t ®éng giao tiÕp” ?
  5. Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ g× ? Ph©n tÝch tÝnh chÊt “ho¹t ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng ho¹t ®éng mang tÝnh s¸ng t¹o cao”.
  6. H·y ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò t©m lý trong ho¹t ®éng ra quyÕt ®Þnh cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý. Cho vÝ dô minh häa.
  7. T¹i sao nãi ho¹t ®éng qu¶n lý võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt ? Cho vÝ dô minh häa.
  8. H·y ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò t©m lý trong ho¹t ®éng ra quyÕt ®Þnh cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý. Cho vÝ dô minh häa.
  9. H·y ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò t©m lý trong ho¹t ®éng nhËn thøc cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý. Cho vÝ dô minh häa.
  10. H·y ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò t©m lý trong ho¹t ®éng tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý. Cho vÝ dô minh häa.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 3. 15-06-2011, 11:37 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 15-06-2011, 11:37 AM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #3

  Red face Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học quản lý

  Ch­¬ng 3:
  1. Nªu nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ ®èi víi b¶n th©n anh (chÞ) ?
  2. Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý ®Æc thï cña c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ ®èi víi b¶n th©n anh (chÞ) ?
  3. YÕu tè “chøc vô” cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn t©m lý c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh ?
  4. T©m lý cña c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh chÞu ¶nh h­ëng cña nh÷ng yÕu tè nµo ? Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña yÕu tè “vÞ thÕ cña c«ng chøc” ®Õn t©m lý c«ng chøc.
  5. T©m lý cña c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh chÞu ¶nh h­ëng cña nh÷ng yÕu tè nµo ? Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña yÕu tè “gi¸ trÞ cña tæ chøc” ®Õn t©m lý c«ng chøc.
  6. YÕu tè “c«ng vô” hay “nhiÖm vô” cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn t©m lý cña c«ng chøc trong bé m¸y hµnh chÝnh ?
  7. YÕu tè “t­¬ng quan nh©n sù trong tæ chøc” cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn t©m lý cña c«ng chøc ? Cho vÝ dô minh häa.
  8. TËp thÓ lµ g× ? TËp thÓ lao ®éng hiÖn nay cã nh÷ng biÓu hiÖn g× míi so víi tËp thÓ lao ®éng trong thêi kú tËp trung bao cÊp ?
  9. Tr×nh bÇy c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña tËp thÓ vµ chØ râ vai trß cña nhµ qu¶n lý trong tõng giai ®o¹n ®ã.
  10. Nghiªn cøu vÒ truyÒn thèng tËp thÓ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ ®èi víi b¶n th©n anh (chÞ) ?
  11. Anh (chÞ) hiÓu biÕt g× vÒ hiÖn t­îng l©y truyÒn t©m lý trong tËp thÓ ? Cho vÝ dô minh ho¹.
  12. Anh (chÞ) hiÓu biÕt g× vÒ xung ®ét t©m lý trong tæ chøc ? Cã nh÷ng nhãm nguyªn nh©n c¬ b¶n nµo dÉn tíi xung ®ét trong tæ chøc ? Cho vÝ dô minh häa.
  13. Ph©n tÝch nh÷ng nguyªn t¾c vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt xung ®ét t©m lý trong tæ chøc. Cho vÝ dô minh häa.
  14. BÇu kh«ng khÝ t©m lý trong tæ chøc lµ g× ? Muèn x©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý lµnh m¹nh trong tæ chøc theo anh (chÞ) cÇn quan t©m tíi nh÷ng yÕu tè nµo ? Cho vÝ dô minh häa.
  15. Nªu nh÷ng hiÖn t­îng t©m lý x· héi trong c¸c tæ chøc, c¬ quan nhµ n­íc. ViÖc hiÓu biÕt nh÷ng hiÖn t­îng ®ã cã ý nghÜa g× ®èi víi ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý. Cho vÝ dô minh häa.
  16. Nh÷ng hiÖn t­îng t©m lý phæ biÕn trong tæ chøc lµ nh÷ng hiÖn t­îng nµo ? T¹i sao ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý cÇn nghiªn cøu vÊn ®Ò trªn ?
  17. ThÕ nµo lµ cÊu tróc kh«ng chÝnh thøc trong tæ chøc ? Ph©n tÝch vai trß cña cÊu tróc kh«ng chÝnh thøc trong ho¹t ®éng cña tæ chøc.
  18. D­ luËn tËp thÓ cã vai trß nh­ thÕ nµo trong ho¹t ®éng qu¶n lý ? Khi nµo d­ luËn tËp thÓ ®­îc h×nh thµnh ? Cho vÝ dô minh häa.
  19. Nghiªn cøu d­ luËn tËp thÓ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ ®èi víi b¶n th©n anh (chÞ) ?
  20. Tr×nh bµy nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña mét tËp thÓ cã bÇu kh«ng khÝ t©m lý lµnh m¹nh.
  21. H·y so s¸nh ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a cÊu tróc chÝnh thøc vµ cÊu tróc kh«ng chÝnh thøc trong mét tæ chøc ?
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 4. 15-06-2011, 11:37 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 15-06-2011, 11:37 AM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #4

  Red face Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học quản lý

  Ch­¬ng 4:

  1. Ph©n tÝch nhãm “c¸c ®Æc ®iÓm chung ” trong cÊu tróc cña n¨ng lùc tæ chøc cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý.
  2. N¨ng lùc tæ chøc lµ g× ? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña n¨ng lùc tæ chøc. Cho vÝ dô minh häa.
  3. Ph©n tÝch nhãm “c¸c ®Æc ®iÓm chuyªn biÖt” trong cÊu tróc n¨ng lùc cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý.
  4. Ph©n tÝch nhãm “c¸c ®Æc ®iÓm c¸ biÖt” trong cÊu tróc n¨ng lùc tæ chøc ?
  5. Phong c¸ch l·nh ®¹o lµ g× ? Anh (chÞ) suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ mét phong c¸ch l·nh ®¹o tèi ­u ?
  6. Phong c¸ch l·nh ®¹o lµ g× ? §Ó ®iÒu hµnh tæ chøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, theo anh (chÞ) phong c¸ch l·nh ®¹o nµo lµ tèi ­u?
  7. Phong c¸ch l·nh ®¹o lµ g× ? Ph©n biÖt phong c¸ch l·nh ®¹o víi ph­¬ng ph¸p l·nh ®¹o.
  8. Phong c¸ch l·nh ®¹o lµ g× ? Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ.
  9. Phong c¸ch l·nh ®¹o lµ g× ? Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña phong c¸ch qu¶n lý ®éc ®o¸n.
  10. Phong c¸ch l·nh ®¹o lµ g× ? Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm cña phong c¸ch l·nh ®¹o tù do.
  11. H·y chÞ hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ uy tÝn cña ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý ? Theo anh (chÞ) ng­êi l·nh ®¹o cã uy tÝn cÇn cã nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n nµo ?
  12. Tr×nh bÇy c¸c lo¹i uy tÝn l·nh ®¹o vµ rót ra kÕt luËn cÇn thiÕt.
  13. H·y nªu nh÷ng yÕu tè hîp thµnh uy tÝn cña ng­êi l·nh ®¹o ? Cho vÝ dô minh häa.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 5. 15-06-2011, 11:39 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 15-06-2011, 11:39 AM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #5

  Red face Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học quản lý

  Ch­¬ng 5:

  1. Ph©n tÝch b¶n chÊt cña giao tiÕp trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc. Cho vÝ dô minh häa.
  2. Giao tiÕp lµ g× ? Giao tiÕp cã vai trß nh­ thÕ nµo trong ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc ?
  3. C¸c ph­¬ng tiÖn giao tiÕp cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo tíi hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh giao tiÕp ?

  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None