em mún hỏi là phỏng vấn thanh niên tình nguyện có khó k???????????