Cơ cấu tổ chức và hoạt động của văn phòng hđnd&ubnd thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước trong thực hiện cải cách hành chính

Tải về:
http://up.hanhchinh.com.vn/tailieu/k...0hdnd&ubnd.doc