Phần 1 : Các câu hỏi mô tả , giải thích ngắn ( 5đ )
1.Giải thích sự khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí ?
2.Trình bày các tiêu thức chủ yếu của một hệ thống thuế ?
3.Giải thích sự khác nhau giữa định mức chi ( định mức sử dụng) và định mức phân bổ ngân sách.
4.Trình bày mục tiêu và yêu cầu của quản lí thuế ?
5.Quản lí cân đối ngân sách nhà nước dựa trên lý thuyết ngân sách cố ý thiếu hụt là như thế nào?
6.Liệt kê các loại tài sản công dựa trên cơ sở phân loại theo tính chất sử dụng.
Phần 2:Chon câu trả lời đúng ( 4đ)
1.Những nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của tài chính công
a.Toàn bộ chi tài chính công là phục vụ cho các nhiệm vụ quản lí nhà nước của Nhà nước
b.Hiệu quả của tài chính công được đo lường bởi số lợi nhuận mà nó tạo ra
c.Nguồn chủ yếu hình thành tài chính công là thuế, phí , lệ phí
d.Các hoạt động tài chính công được xem xét , đánh giá dữa trên kết quả kinh tế - xã hội
2.Những bộ phận tài chính nào dưới đây thuộc phạm vi của tài chính công?
a.Ngân sách của UBND xã
b.Tài chính của các doanh nghiệp nhà nước
c.Tài chính của Hiệp hội chính quyền đô thị Việt Nam
d.Quỹ bảo hiểm xã hội
3.Các khoản chi nào sau đây không được xếp vào chi thường xuyên ngân sách nhà nước
a.Chi cho vay
b.Chi cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
c.Chi sự nghiệp kinh tế
d.chi quản lí hành chính nhà nước
4.Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi
a.Đã có trong dự toán được giao
b.Đúng chế độ , định mức, tiêu chuẩn đã qui định
c.Đã được thủ trường đơn vị sử dụng ngân sách quyết định
d.Tất cả các ý trên.
5.Ngân sách nhà nước Việt Nam được thực hiện cân đối theo các qui tắc nào
a.Tổng thu thường xuyên lớn hơn tổng chi thường xuyên
b.Tổng chi thường xuyên lớn hơn tổng thu thường xuyên
c.Vay bù đắp bội chi không được sử dụng cho tiêu dùng, chỉ dành cho đầu tư phát triển
d.Ngân sách địa phương được phép huy động vốn ngoài nước để tài trợ cho các nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách tỉnh đảm bảo
6.Các thuế nào sau đây là thuế gián thu
a.Thuế giá trị gia tăng
b.Thuế thu nhập doanh nghiệp
c.Thuế nhà đất
d.Thuế tiêu thụ đặc biệt
7.Cơ quan nào được ủy quyền giao trách nhiệm chủ trì đàm phán điều ước quốc tế cụ thể về ODA vốn vay
a.Bộ Kế hoạc đầu tư
b.Cơ quan chủ quản sử dụng vốn
c.Bộ tài chính
d.Ngân hàng nhà nước
8.Không sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp cho
a.Trả trợ cấp thất nghiệp
b.Trả trợ cấp tai nạn lao động , nghề nghiệp
c.Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quĩ
d.Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Phần 3.Nhận định sau là đúng hay sai ? Giải thích ngắn gọn
Nếu cả hai phương án là khả thi trong thực tế, mọi người sẽ ưu thích lựa chọn phương thức quản lý ngân sách dựa trên kết quả/đầu ra hơn là quản lý ngân sách truyền thống ( quản lí ngân sách dựa trên đầu vào)