BỘ TƯ PHÁP

Số: 55 /TB-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2011
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
Căn cứ biên chế hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã được phân bổ năm 2011, thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đợt 06 tháng cuối năm 2011, Bộ Tư pháp thông báo nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng công chức các đơn vị thuộc Bộ cụ thể như sau:1. Số lượng và chỉ tiêu tuyển dụng:
STT
Đơn vị
Chỉ tiêu tuyển dụng
Ghi chú
1. Văn phòng Bộ
01
2. Vụ Kế hoạch – Tài chính
01
3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
02
4. Vụ Pháp luật quốc tế
01
5. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
02
6. Vụ Tổ chức cán bộ
01
7. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
02
8. Vụ Bổ trợ tư pháp
02
9. Cục Con nuôi
01
10. Cục Kiểm tra văn bản QPPL
04
11. Cục Trợ giúp pháp lý
03
12. Cục Bồi thường nhà nước
01
13. Tổng cục Thi hành án dân sự
09
03 chuyên viên pháp lý, 03 chuyên viên tài chính, 03 chuyên viên tin học.
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chuyên viên pháp lý, 03 chuyên viên tài chính, 03 chuyên viên tin học
2. Điều kiện đăng ký dự thi:- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Tuổi từ đủ 18 trở lên; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có lý lịch rõ ràng. - Về trình độ chuyên môn:+/ Đối với ngạch Chuyên viên pháp lý: Có Bằng Cử nhân luật hệ chính quy với điểm trung bình chung toàn khoá đạt 6,5 trở lên (hoặc điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá học theo hệ thống tín chỉ là 2,40).+/ Đối với ngạch chuyên viên tài chính: Có Bằng Cử nhân hệ chính quy chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.+/ Đối với ngạch chuyên viên tin học: Có Bằng Cử nhân hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.- Chứng chỉ tin học trình độ A, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.3. Môn thi: 1. Môn Kiến thức chung: Thi viết (180 phút).2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết (180 phút), thi trắc nghiệm (45 phút).3. Môn Ngoại ngữ:Thi viết trình độ B (90 phút): chọn một trong 05 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.4. Môn Tin học: Thi trắc nghiệm (45 phút).Điều kiện miễn thi một số môn quy định tại Điều 9 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ);- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (khai sau ngày 01/4/2011, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (sau ngày 01/4/2011);- Bản sao Giấy khai sinh;- Bản Photo (không cần chứng thực) các giấy tờ sau:+/ Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa theo yêu cầu ngạch tuyển dụng;+/ Các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng;+/ Các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nếu có);Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu.- 02 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp sau ngày 01/4/2011);- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.5. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức:Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.6. Quy trình nộp hồ sơ dự tuyển:Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển dụng đã phân bổ cho các đơn vị, thí sinh đăng ký dự tuyển vào đơn vị nào thì nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại các đơn vị đó để tiến hành sơ tuyển.Việc sơ tuyển do Thủ trưởng các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2011.Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng tổ chức sơ tuyển từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2011 và gửi hồ sơ thí sinh đạt yêu cầu về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Công tác cán bộ) trước ngày 15/10/2011.7. Thời gian tổ chức thi: Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển vào cuối tháng 10/2011.* Thí sinh chỉ phải nộp lệ phí dự thi khi đã đạt yêu cầu của vòng sơ tuyển tại Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Công tác cán bộ) với mức thu là: 260.000 đồng/thí sinh.* Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.Điện thoại liên hệ: Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 04.362739367.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
(đã ký)
Trần Văn Quảng