Đây là toàn bộ file sách NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VÀ MÔ HÌNH CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM của GS.TSKH Đào Trí Úc chủ biên.

Nội dung Sách gồm:

PhÇn thø nhÊt. C¸c c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc x©y dùng m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Nhµ nư­íc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n

I. Kh¸i niÖm m« h×nh vµ m« h×nh Nhµ nư­íc ph¸p quyÒn
II. C¸c c¬ së nhËn thøc cña viÖc x©y dùng m« h×nh Nhµ nư­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam XHCN cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n.

PhÇn thø hai. Nh÷ng ®Æc trư­ng c¬ b¶n cña Nhµ nư­íc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam - m« h×nh quan ®iÓm cña Nhµ n­ưíc ph¸p quyÒn ë n­íc ta
I. Nhµ n­ưíc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam lµ Nhµ n­ưíc cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n, thÓ hiÖn quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n.
II. Nhµ n­ưíc ph¸p quyÒn ViÖt Nam tæ chøc vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së HiÕn ph¸p, t«n träng vµ b¶o vÖ HiÕn ph¸p
III. Nhµ n­ưíc ph¸p quyÒn ViÖt Nam qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt; b¶o ®¶m vÞ trÝ tèi th­ưîng cña ph¸p luËt trong ®êi sèng x· héi.
IV. Nhµ n­ưíc ph¸p quyÒn ViÖt Nam t«n träng, b¶o ®¶m vµ b¶o vÖ quyÒn con ng­ưêi, c¸c quyÒn vµ tù do cña c«ng d©n, gi÷ v÷ng mèi liªn hÖ d©n chñ gi÷a Nhµ n­ưíc víi c«ng d©n, gi÷a Nhµ n­íc vµ x· héi.
V. Trong Nhµ nư­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam quyÒn lùc Nhµ nư­íc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng vµ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan Nhµ n­ưíc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­ư ph¸p; cã sù kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ n­ưíc.
VI. Nhµ nư­íc ph¸p quyÒn ViÖt Nam lµ Nhµ n­íc do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o.

PhÇn thø ba. M« h×nh tæng thÓ c¸c thiÕt chÕ Nhµ n­ưíc ®¸p øng yªu cÇu vµ ph¶n ¸nh nh÷ng ®Æc tr­ng cña Nhµ n­ưíc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam
I. M« h×nh tæng thÓ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quèc héi.
II. M« h×nh tæng thÓ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ChÝnh phñ.
III. M« h×nh tæng thÓ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tư­ ph¸p.
IV. M« h×nh tæng thÓ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­ư¬ng.
V. M« h×nh tæng thÓ c¸c c¬ chÕ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quyÒn lùc Nhµ n­ưíc.


TẢI VỀ: Ðính Kèm 495