Phân cấp quản lý hành chính Nhà nước cấp xã ở nước ta hiện nay?


Chính quyền cấp xã (cấp cơ sở) là một bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước ta, cấp xã là cấp gần gũi, gắn bó với người dân nhất. Đây là cấp cơ sở trực tiếp giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng thiết thân của người dân. Chính vì lẽ đó mà sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cấp xã là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong xuôi.Trong lộ trình phân cấp quản lý hành chính hiện nay việc tăng cường phân cấp cho chính quyền cấp xã chính là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, đảm bảo người dân được phục vụ ngày càng tốt hơn, kịp thời hơn những yêu cầu chính đáng của mình. Điều này càng quan trọng hơn trong điều kiện mới, điều kiện hội nhập quốc tế, Việt Nam đã chính thức là thành viên của tổ chức thương mại kinh tế thế giới (WTO).
Hiện nay, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 26/11/2003 đã có những quy định khá cụ thể về phân cấp quản lý cho chính quyền cấp xã. Cụ thể như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, thị trấn.* Trong lĩnh vực kinh tế (Được quy định tại điều 111, mục 3, chương IV Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp)- Xây dựng kế hoặch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoặch đó.- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật.- Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, thị trấn trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.* Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp. (Được quy định tại điều 112, mục 3, chương IV Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp)- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoặch đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoặch, kế hoặch chung và phòng trừ các dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi.- Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục các hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương.- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.- Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành nghề mới.* trong lĩnh vực giao thông vận tải (Điều 113, mục 3, chương IV)- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp.- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật...- Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật.- Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật.* Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao. (Tại điều 114, mục 3, chương IV)- Thực hiện kế hoặch phát triển giáo dục ở địa phương,...thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi.- Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương;...- Thực hiện các chương trình y tế cơ sở...- Thực hiện chính sách, chế độ...những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật.- Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo...* Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương (Được quy định tại điều 115, mục 3, chương IV)- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương.- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoặch;...- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;- Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.* Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo (Được qui định tại điều 116, mục 3, chương IV)- Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.* Trong việc thi hành pháp luật (Được quy định tại điều 117, mục 3, chương IV) - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật.- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền.- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.* Nhiệm vụ quyền hạn của uỷ ban nhân dân phườngNgoài những nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại Điều 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, Uỷ ban nhân dân phường còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường về việcbảo đảm thực hiện thống nhất kế hoặch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoặch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự vệ sinh, sạch đẹp khu phố, lòng đường, lề đường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị; quản lý dân cư đô thị trên địa bàn.- Thanh tra việc sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.- Quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường theo phân cấp; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo theo quy định của pháp luật.- Kiểm tra giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường; lập biên bản, đình chỉ những công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo không có giấy phép, trái với quy định của giấy phép và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.Kính thưa các quí vị khán giả xem truyền hình thân mến trên đây là những nội dung căn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã được qui định tại chương IV, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp năm 2003.