X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Đề cương môn QLNN về Môi trường

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 01-06-2011, 12:09 PM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  4712 lượt xem
  #1

  Default Đề cương môn QLNN về Môi trường

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG
  Biên soạn:PGS.TS Nguyễn Đình Hoè
  khoa Môi Trường, ĐHQG Hà Nội
  Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG:
  1.Khái niệm chung về Quản lý môi trường
  1.1.QLMT là gì? Định nghĩa QLMT
  1.2.QLNNMT là hoạt động quản lý, giám sát và điều chỉnh của ngành TNMT nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại tới môi trường do các hoạt động phát triển gây nên, đảm bảo cân bằng sinh thái nhằm PTBV (Theo Cục BVMT)

  1.3.Nội dung cuả QLMT bao gồm tất cả những vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng TNTN và hoạt động phát triển nói chung, gồm 3 mảng: 1/ Mảng xanh (Bảo vệ giữ gìn ĐDSH, cảnh quan thiên nhiên),2/ Mảng nâu: kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và ứng phó sự cố MT và 3/ Mảng năng lực: Tăng cường luật pháp và thể chế, nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội hoá BVMT, tăng cường nguồn lục cho BVMT như nhân, lực tài lực, vật lực, tin lực; hợp tác quốc tế

  1.4.Mục đích của QLMT là giữ môi trường sạch (so với TCMT), nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân

  1.5.Nhiệm vụ cụ thể: 1/Quản lý khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn TNTN phục vụ có hiệu quả cho PTBV; 2/ Duy trì và bảo vệ Đa dạng sinh học và 3/ Áp dụng tiến bộ KHKT nhằm khôi phục môi trường bịi ô nhiễm, suy thoái, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, ứng phó sự cố MT

  1.6. Hai mô hình QLMT:
  Mô hình 1 chiều, tuyến tính và những bất cập của tư duy quản lý tuyến tính
  Mô hình hệ thống,phi tuyến
  · Tư duy hệ thống trong QLMT: Môi trường là một hệ thống thích ứng phức hợp(CAS=Complex Adaptive System); Hệ thống là gi?
  · Đặc trưng của CAS: tính động lực, tính hỗn độn, tính thích ứng, tính trình hiện;
  · Các nguyên lý cơ bản của tư duy hệ thống: tương tác,tương cầu,tiến trình;hội nhập;dung thông;bất toàn
  · Những dấu hiệu của môt hệ thống quản lý đang đóng băng:sự vô cảm và sự lúng túng

  Cấu trúc hệ thốngQLMT:

  E=M.C.P
  Trong đó:E-hiệu quả quản lý;M-nhà quản lý; C-cộng đồng
  P-người gây ô nhiễm,suy thoái môi trường

  2.Cơ hội và thách thức của công tác QLMT trong bối cảnh hội nhập WTO

  2.1.Những thách thức công khai: Sự không phân biệt đối xử, các ngoại lệ, hàng rào kỹ thuật xanh, những biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật, quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp, những khó khăn đối với các nước đang phát triển liên qua đến quy định BVMT của WTO; Quy định về môi trường của EU, APEC, ASEAN, Hoa kỳ à NAFTA

  2.2.Những thách thức không công khai: 6 vấn đề về ANMT 1/ Tranh chấp tài nguyên,2/ Xả thải trái pháp luật và xuyên biên giới, 3/Khủng bố sinh thái, 4/ Sụ cố MT nghiêm trọng, 5/ Buôn lậu động thực vật hoang dã và 6/ Tước đoạt sinh thái ( vd. Sân golf)

  2.3.Những vấn đề môi trường bức xúc hiện nay ở Việt Nam:1/ Môi trường công nghiêp,2/ Môi trường nông nghiệp và nông thôn, 3/ Môi trường rừng, 4/ Môi trường biển và ven bờ, 5/ Môi trường đô thị và khu dân cư tập trung, 6/ Vệ sinh an toàn thực phẩm và 7/ Biến đổi khí hậu.

  Phần 2. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  3.Mảng xanh
  3.1. Bảo vệ Đa dạng sinh học :
  Định nghĩa ĐDSH, lý do phải BV ĐDSH, Những lý do của việc BV ĐSH chưa thành công, các biện pháp bảo tồn (in situ, ex situ), xuất bản sách đỏ, thành lập các khu BTTN (Khu BTTN, VQG, khu bảo vệ cảnh quan, khu dự trữ sinh quyển), thành lập ngân hàng gen; sinh vật lạ xâm nhập và biện pháp kiểm soát…

  3.2 Quản lý tổng hợp vùng bờ
  Mục tiêu chủ yếu:
  1/ duy trì chất lượng môi trường và bảo toàn chức năng của các hệ sinh thái biển và ven bờ;2/ phát triển một nền kinh tế biển và ven bờ có hiệu quả và lâu dài;3/ bảo đảm quyền lợi của cộng đồng dân cư ven biển,3/ góp phần xoá đói giảm nghèo, 4/ cân bằng hưởng dụng nguồn lợi giữa các thế hệ; 5/ chấp nhận phát triển đa ngành ở vùng bờ, 6/ tối ưu hoá việc sử dụng đa mục tiêu các hệ thống tài nguyên, 7/ giảm thiểu xung đột lợi ích trong sử dụng tài nguyên biển và ven bờ.
  Nguyên tắc cơ bản :

  1/ Bảo đảm cân bằng sinh thái, sử dụng hợp lý và bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, đặc biệt đối với kinh tế thủy sản. Coi trọng phục hồi và bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản, đảm bảo an toàn sinh thái biển và đới bờ.

  2/ Nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức tốt sự tham gia của cộng đồng vào sử dụng và quản lý hiệu quả tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển và đới bờ.
  3/ Tăng cường thể chế và chính sách quản lý hiệu quả và bền vững theo cách tiếp cận liên ngành. Lồng ghép môi trường vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội biển và đới bờ.
  4/ Phối hợp và gắn kết quản lý môi trường đới bờ với các lưu vực sông, nhất là những lực vực lớn có ảnh hưởng quan trọng đến đới bờ.
  Định hướng chính sách

  1/ Đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển kinh tế đới bờ theo ngành, vùng có lồng ghép tốt các tiêu chí bảo vệ môi trường theo hướng liên ngành và tổng hợp.
  2/ Hỗ trợ và cải thiện sinh kế các cộng đồng dân cư nghèo có nguồn sống chủ yếu dựa vào nguồn lợi tự nhiên, hoàn thiện chính sách phân cấp, giao quyền sử dụng, khai thác và quản lý tài nguyên đới bờ, trước hết là đất và mặt nước sử dụng cho nuôi trồng thủy sản và nguồn lưọi thuỷ sản ven bờ theo tinh thần Luật Thủy sản.
  3/ Quản lý tài nguyên đới bờ có sự tham gia của cộng đồng, tiến tới đồng quản lý, gắn liền với nâng cao nhận thức về biển và đới bờ cho cộng đồng.
  4/ Thiết lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn và khu dự trữ biển trong khuôn khổ quản lý tổng hợp vùng bờ. Phấn đấu đến 2012 khoảng 7-10% diện tích vùng biển được quản lý và bảo tồn hiệu quả theo cam kết Johanessburg.
  5/ Tăng cường năng lược quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên biển và đới bờ trên cơ sở thiếp lập một thiết chế tổ chức liên ngành.
  6/ Xây dựng và áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn môi trường theo ngành và các chỉ số phát triển bền vững vùng bờ.
  7/ Tăng cường năng lực và hoạt động có hiệu quả của Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu quốc gia.
  8/ Thực hiện có hiệu quả luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến biển và đới bờ.
  3.3. Quản lý tổng hợp lưu vực sông:
  Khái niệm về lưu vực sông, lý do phải quản lý tổng hợp lưu vực, tổ chức quản lý tổng hợp lưu vực sông:1/ điều tra, thống kê, đánh giá các nguồn ô nhiễm,2/ đề xuất giải pháp quản lý và kỹ thuật xử lý các nguồn ô nhiễm, 3/ tăng cường hoạt động quan trắc, 4/ Thanh tra kiểm soát thường xuyên và công khai thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, và kết quả đạt được trong QLMT lưu vực sông
  4. Mảng nâu
  4.1 Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải:
  Khái niệm về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; các nguyên tắc trong kiểm soát ô nhiễm; các công cụ trợ giúp kiểm soát ô nhiễm; các mô hình kiểm soát ô nhiễm;
  4.2.Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính về BVMT
  Nghị định 81/2006/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT; chức năng thanh tra; nhiệm vụ nội dung thanh tra, hình thức và phương pháp
  thanh tra; xử lý tranh chấp, khiếu nại và tố cáo của công dân về MT; xử phạt hành chính về MT;
  4.3.Tổ chức đăng ký và thực hiện cam kết về BVMT:
  4.4. Ứng xử sự cố MT
  Khái niệm về sự cố MT theo luật BVMT 2005 “SCMT là các tai biến rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng” ( phân biết sự cố MT, tai biến MT, thiên tai, sự cố kỹ thuật, sự cố trường diễn và sự cố cấp diễn, thảm hoạ MT, thảm hoạ nhân đạo).
  Điều 30/luật BVMT , UB Phòng chống lụt bão , cứu hộ, cứu nạn, nguyên tắc 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
  4.5. Đánh giá tác động môi trường: ĐTM là gi? Các loại dự án phải ĐTM, phạm vi ĐTM của một dự án, nội dung cơ bản của một báo cáo ĐTM, quy trình ĐTM cơ bản; các bước tiến hành ĐTM; tham vấn cộng đồng; giám sát môi trường sau ĐTM.

  5. Mảng Năng lục
  5.1. Vai trò của Luật BVMT 2005 và Nghị định 80/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật BVMT
  5.2. Giới thiệu Quy chuẩn chuẩn môi trường Việt Nam
  Khái quát về QCMT Việt Nam; Điểm qua một số QCMT đã ban hành; nhận xét về QCMT Việt Nam
  5.3. Các công cụ kinh tế trong QLMT :công cụ kinh tế là gì; các công cụ kinh tế cho kiểm soát ô nhiễm; Một số công cụ kinh tế đang được áp dụng ở Việt Nam; quỹ môi trường; các cơ chế tài chính khác
  5.4. Lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp huyện và xã: Mô hình DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impacts, Responses). Mô hình báo cáo HTMT cấp Quốc gia, tỉnh, huyên, xã khác nhau ở những điểm nào.
  5.5. Truyền thông môi trường: mục tiêu TTMT, 3 mô hình TT (dọc, ngang, và TT theo mô hình), thông điẹp TT, 14 phương pháp TTMt, chiến dịch TTMT
  5.6. Xã hội hoá bảo vệ môi trường: khái niệm về XHH BVMT; phương pháp tổ chức và đánh giá mô hình XHH; 8 hình thức XHH BVMT; 4 tiêu chí đánh giá tính bền vững của mô hình XHH ( sự quan tâm hỉ đạo của lãnh đạo địa phương,tự trang trải, cộng đồng tham gia, cộng đồng có lợi).
  5.7. Phản biện xã hội: các kiểu phản biện và các bước tiến hành phản biện xã hội


  Phần 3. BÀI TẬP

  Bài tập tiểu lụân cá nhân để chấm điểm cuối kỳ
  Sử dụng mạng thông tin toàn cầu (Internet) để tìm kiếm, tổng hợp thông tin và trình bày một tiểu luận cá nhân 5-7 trang A4 cỡ chữ 13 về một lĩnh vực ô nhiễm, sự cố môi trường ở nước ta ( ví dụ: ô nhiễm do sản xuất đường mía, ximăng, bia, khai thác than đá, khai thác quặng sắt, nuôi trồng hoặc chế biến thuỷ sản, du lịch, chăn nuôi, tràn dầu, cháy rừng, sinh vật lạ xâm lấn, chia sẻ nguồn gen, buôn bán động vật hoang dã, nhập lậu chất thải, …nghĩa là được chọn bất cứ MỘT lĩnh vực gì).
  Nội dung tiểu luận: 1/Hiện trạng vấn đề, 2/Cách xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, 3/Kết luận và đề xuất khuyến nghị của cá nhân sinh viên
  Cấu trúc tiểu luận:1/ Đặt vấn đề, 2/Hiện trạng vấn đề, 3/Cách xử lý vấn đề của các địa phương,4/ Nhận xét và khuyến nghị của người viết, 5/Tài liệu tham khảo (ghi tên tác giả, tên tài liêu và địa chỉ mạng-đường link tới văn bản gốc trên mạng).ví dụ cách ghi tài liệu tham khảo:
  - Ngọc Quỳnh. Nhà máy xi măng Lương Sơn gây ô nhiễm nặng nề,
  http://vtc.vn/xahoi/4225/index.htm

  - Lưu Hương. Ô nhiễm khí thải tại Hải Dương, tiếng kêu cứu từ kinh Môn. http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/...u_tu_Kinh_Mon/.

  Chú ý rằng nếu đường link ghi đúng thì sẽ hiện màu xanh và có gạch dưới tự động (ấn nút Enter sau khi copy, đường link mới hiện màu và có gạch dưới). Tiểu luận càng nhiều tài liệu tham khảo càng tốt nhưng không cần quá 10 tài liệu vì sinh viên không có nhiều thời gian. Giảng viên có thể kiểm tra sự xác thực của thông tin qua đường link đến tài liệu tham khảo.

  Tiểu luận phải làm xong và nộp cho giảng viên vào ngày cuối cùng của môn học để lấy điểm kiểm tra giữa kỳ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Nguyễn Đình Hoè. Sổ tay Quản lý Môi trường cấp huyện, xã và các tổ chức chính trị- xã hội. Sở TN & MT tỉnh Khnáh Hoà xuất bản, Nha Trang 12/2007
  2. Luật BVMT và văn bản hướng dẫn thi hành. Nxb Lao Động-xã hội, Hà Nội, 2006
  3. Thông tư 05/2008/BTNMT và các văn bản pháp luật khác
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 2. 08-03-2016, 10:11 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 08-03-2016, 10:11 AM
  Bài viết: 191
  Việt Hoàng Văn is offline
  #2

  Default Đề cương môn QLNN về Môi trường

  Cảm ơn bạn rất nhiều!
 3. 09-03-2016, 06:52 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-03-2016, 06:52 AM
  Bài viết: 40
  phan3tu90 is offline
  #3

  Default Đề cương môn QLNN về Môi trường

  Xăng dầu giảm giá kỷ lục, thực phẩm vẫn rục rịch tăng

  I. Shop thời trang siêu giảm giá: Chỉ chủ hàng đứng với... ma-nơ-canh

  Minh Thư cho biết, hiện đang là khách hàng của Vinaphone và nhà mạng này đang thực hiện chương trình khuyến mãi và ưu đãi, giảm giá 20% cho đơn đặt phòng khách sạn. Bên cạnh đó, sự tăng giá mạnh của đồng USD cũng tạo nên sức ép giảm giá với dầu thô - mặt hàng được giao dịch chủ yếu bằng đồng bạc xanh. Điều này có nghĩa bộ vi xử lý Snapdragon 820 mới nhất của Qualcomm sẽ xuất hiện trên Galaxy S7. Lumia 830 - Lumia 930Lumia 930Sau khi tung ra phiên bản đặc biệt của Lumia 830 và Lumia 930, những phiên bản thường của bộ đôi trên cũng bắt đầu được điều chỉnh giá, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

  Với mức bán ra mắt lần đầu tiên của dòng sản phẩm này vào năm 2013 là 16,5 triệu đồng nhưng đến thời điểm này giá bán của máy chỉ còn 11 triệu. Với tốc độ tăng trưởng trên thị trường ô tô như hiện nay, cả năm, dự kiến Mazda có thể đạt sản lượng 17. Chỉ riêng phiên thứ Năm tuần này, họ đã bán ra hơn 8 tấn vàng – mạnh nhất 4 tháng. Công bố ngân sách khuyến mại “khủng” trong suốt 12 ngày “chào mừng khai trương” thay vì chỉ vẻn vẹn một tuần lễ như trước đây, thậm chí triển khai chương trình trên toàn hệ thống thay vì chỉ tại siêu thị mới mở đã giúp 16 siêu thị của MediaMart tại 8 tỉnh/ thành phố đều rơi vào tình trạng quá tải. Điều này sẽ giúp cho sản phẩm có thể tìm kiếm thêm những khách hàng mới và là một trong những sản phẩm mà người dùng cần cân nhắc trong tầm giá này. Hai chỉ số lần lượt mất 2,35 điểm và 0,88 điểm tương ứng với VN30-Index và HNX30-Index.

  Tìm hiểu thêm: Mã giảm giá Lazada

  II. Cảnh giác với chiêu khám bệnh giảm giá

  Sau mỗi chuyến đi, mỗi cán bộ phải có báo cáo chuyên môn riêng, trình bày công khai trước cơ quan về kết quả chuyến công tác. Tỷ phú Jeff Bezos “nghèo đi” nhanh chóng chỉ trong một buổi sángSau khi cổ phiếu của Amazon giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 28/1, giá cổ phiếu của công ty này tiếp tục “lao dốc”, giảm tới hơn 10% trong phiên giao dịch sáng 29/1. Cháu dự định chờ sang năm học tới để mua xe điện đi học, nhưng nhờ HKbike giảm giá, cháu đã dễ dàng mua được chiếc xe mới để đi lại ngay trong mùa hè này”. iPhone 4S với thiết kế phần lưng bằng kính cường lực, khung kim loại cứng cáp cùng bốn góc được bo tròn mang đến sự sang trọng và cao cấp, cảm giác cầm rất chắc tay. Khách hàng đứng chật kín vỉa hè chờ siêu thị mở cửaXếp hàng mọi chỗ mọi nơi, từ ngoài vỉa hè đến trong sảnh siêu thịKiên nhẫn chờ nhận phiếu quà tặng đầu ngàyCác mặt hàng công nghệ được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp cuối nămCác gian hàng chật kín khách hàng tham quan mua sắmQuầy thu ngân không còn chỗ trốngĐoàn xe vận chuyển tập kết sẵn phía bên kia đường sẵn sàng giao hàng miễn phí toàn quốc kể cả trong những đợt cao điểm cận tết. Để cải thiện tình hình, nhiều cửa hàng đã giới hạn số người xếp hàng và bố trí lực lượng an ninh để đảm bảo trật tự khi mua hàng.

  Quốc Anh Xem thêm :giảm giá cước vận tải, Hiệp hội Vận tải, vận tải hành khách, Tết Nguyên đán, giá xăng giảm, biến động giá. Dạo qua một lượt các trung tâm điện máy lớn như Nguyễn Kim, Topcare, Pico, MediaMart… dễ thấy: các mặt hàng điện lạnh như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, quạt máy… đang được giảm giá nhiều nhất với mức chiết khấu có nơi lên tới 30%. Giá bán sẽ tùy thuộc vào nguồn hàng xách tay và cả nhu cầu “nhanh” của người sử dụng. Khách hàng lảng tránh hết, mỗi tháng chỉ nhập có 400 xe các loại mà tìm đủ cách giỏi lắm cũng chỉ đẩy đi được 3/4.Ngoài ra, chỉ số sản xuất của khu vực Philadelphia tăng lên 9 điểm trong tháng 3 từ mức âm 6,3 điểm tháng trước đó, trong khi các dự đoán của chuyên gia chỉ ở mức 3,2 điểm. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh sản lượng, làm trầm trọng hơn tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường.

  III. 52 doanh nghiệp ký cam kết giảm giá cước vận tải

  đều có mức giảm giá từ 40 - 80%. Đến với Pico trong thời gian này, khách hàng sẽ được hòa mình trong không khí hội chợ tại các điểm siêu thị của Pico, tham gia mua sắm với mức giảm giá trung bình từ 25% tới 50%, áp dụng cho hàng nghìn mặt hàng thuộc nhiều ngành hàng của siêu thị. Phan Tuấn Xem thêm :dòng sản phẩm, HTC, việt nam dành, sản phẩm cao cấp, thị trường Việt, M8, thiết kế đẹp nhất, One M9. Thanh xay bằng inox chắc chắn, bền bỉ, vừa chịu nhiệt cao, hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Khách hàng chỉ cần chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe và chỉ phải thanh toán trước 20% giá trị máy. Chuốc bực vào người Là khách hàng thường xuyên của một spa lớn nên cuối tháng 3 vừa qua, chị Thu Vân, ở khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội được siêu thị này tặng một voucher trị giá 3 triệu đồng để mua hàng của một hãng mỹ phẩm.

  Phiên bản cao hơn 32GB có mức giá từ 20,5-21,5 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất 64GB có mức giá 23-25 triệu đồng. Theo tính toán của một chuyên gia tài chính, trước đây, khi thị trường sôi động, có những dự án găm hàng, không bán ra ồ ạt mà bán nhỏ giọt, trước tiên cho cán bộ nhân viên trong đơn vị, với giá 2. Bộ nồi inox 3 chiếc của Sunhouse được hệ thống siêu thị này giảm giá còn 199,000 đồng – giảm 31% so với giá bán lẻ (290,000 đồng). Tuy nhiên để giảm giá khoảng 20% với xe lắp ráp trong nước thời gian tới là rất khó khăn, do sản lượng thấp, một DN ô tô FDI cho biết. Một người phụ nữ đang cố đẩy xe hàng với 2 chiếc tivi màn hình phẳng trong khi đang nấn ná muốn mua thiết bị âm thanh. Trong đó, đối với giá cước vận tải bằng ô tô, đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết.
 4. 09-03-2016, 07:54 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-03-2016, 07:54 PM
  Bài viết: 54
  t.phi75 is offline
  #4

  Default Đề cương môn QLNN về Môi trường

  Cá độ online - Online betting
  Bằng một chiếc máy tính internet có kết nối internet. Cá độ online có thể giải quyết tất cả các nhược điểm của hình thức cá độ offline bằng các ưu điểm của mình như:

  - Rất nhiều sự lựa chọn: có hàng nghìn nhà cái trên khắp thế giới luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bạn.

  - Nội dung cực kì phong phú: không chỉ có cá độ trong bóng đá, bạn còn được dịp thỏa sức với hàng trăm sự kiện diễn ra hàng ngày của các môn thể thao yêu thích khác như: Bóng chuyền (Volleyball), Tennis, bóng rổ (Basketball), Bóng bầu dục (Rugby), Golf, Đua ngựa (Horse racing), Đua xe công thức 1 (Formula 1), Đua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn cầu trên băng (Ice hockey),v.v..

  - Có thể cá độ bất cứ lúc nào: sáng sớm hay giữa trưa, tờ mờ tối hay nửa đêm, hàng nghìn nhà cái luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ nhu cầu cá độ nào của bạn.

  - Có thể cá độ ở bất cứ đâu: dù bạn đang ở nhà, ở cơ quan, đi công tác xa hay thậm chí đi nước ngoài cũng chẳng có gì ảnh hưởng.

  - Chủ động quản lý chi tiêu: chỉ được phép cá độ bằng số tiền mình có do vậy bạn sẽ không bị lâm vào tình trạng bội chi. Bạn luôn kiểm soát được tình hình tài chính của mình.- Sự đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán của nhà cái: với tiềm lực tài chính khổng lồ của các nhà cái uy tín như: M88,Sbobet, 188bet, Bet365, Ladbrokers, Centrebet, Betwin, v.v.. bạn luôn được đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.

  Với sự phổ biến của máy tính và internet băng thông rộng, các hình thức thanh toán trực tuyến, và đặc biệt là điện thoại có khả năng kết nối internet qua GPRS hay 3G như hiện nay, việc cá độ online là hết sức đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn khả thi.

Tags:

None