Mình đang làm bài tập nhóm về Pháp luật Đại cương. Bạn nào có thể cho mình tài liệu về:
Những bất cập hạn chế của tổ chức bộ máy quản lý hành chính nhà nước việt nam với mô hình cấu trúc Liên bang trên thế giới.