Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Lời nói đầu

Tại Nghị quyết số 900/UBTVQH11 ngày 21 tháng 3 năm
2007, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính
trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
.
Cùng với Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kế
hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp, hai văn
bản nói trên là cơ sở pháp lý quan trọng của Nhà nước Việt Nam
nhằm tạo các định hướng mang tính chiến lược, các nhiệm vụ và lộ
trình cụ thể để đáp ứng các yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật Việt Nam một cách đồng bộ, khả thi và đi vào cuộc
sống. Đồng thời, các văn bản này cũng trực tiếp góp phần thể chế
hoá đường lối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều
hành của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định
chính trị - xã hội của đất nước.
Trong khuôn khổ Dự án VIE/02/015 “Hỗ trợ thực thi Chiến
lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010”
do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan
Hợp tác phát triển quốc tế của Chính phủ Thuỵ Điển (Sida), Cơ
quan Hợp tác phát triển quốc tế của Chính phủ Đan Mạch (DANIDA),
Chính phủ Na Uy và Chính phủ Ai Len tài trợ, chúng tôi xin giới
thiệu tới bạn đọc hai văn bản quan trọng này bằng tiếng Việt và
tiếng Anh:
- Nghị quyết số 48/NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ
chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;
- Nghị quyết số 900/UBTVQH11 ngày 21 tháng 3 năm 2007
của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kế hoạch thực hiện Nghị quyết
số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (giai đoạn 2007 - 2012).
Hà Nội, tháng 5 năm 2007
Nhà Xuất bản Tư pháp