ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN “ QUẢN LÝ CÔNG”
1.Ảnh hưởng của môi trường chính trị trong nước và quốc tế đối với hoạt động quản lý trong khu vực công.
2.Sự khác biệt cơ bản giữa quản lý khu vực công và quản lý khu vực tư
3.Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực của nhà quản lý công hiện nay.
4.So sánh chức năng lập kế hoạch trong khu vực công và khu vực tư
5.So sánh chức năng quản lý và phát triển tổ chức trong khu vực công và khu vực tư
6.Chức năng quản lý và phát triển nhân sự trong khu vực công.Những thách thức của quản lý và phát triển nhân sự trong khu vực công ở nước ta hiện nay
7.Chức năng lãnh đạo trong khu vực công? Các biện pháp kích thích, động viên hiệu quả trong khu vự công hiện nay?
8.Chức năng kiểm soát chất lượng trong khu vực công ? Những khuyến khích và kiểm soát chất lượng trong khu vực công?
9.Những nội dung cơ bản của quản lý công mới?
10.Những thách thức của mô hình quản lý công mới?
11.Khả năng vận dụng các yếu tố của mô hình quản lý công mới vào cải cách hành chính ở Việt Nam.
12.Làm rõ nhận định: “ Trong hoạt động quản lý,các nhà quản lý trong khu vực công thường chịu nhiều áp lực hơn các nhà quản lý trong khu vực tư”