ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Môn: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN


A- NỘI DUNG
1. Vấn đề cơ bản của Triết học. Các trường phái triết học
2. Phạm trù vật chất
- Quan điểm của các nhà triết học duy vật trước Mác về vật chất
- Định nghĩa của Lênin về vật chất.
3. Phạm trù ý thức
- Quan niệm của triết học duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của ý thức
- Kết cấu của ý thức
- Vai trò của ý thức trong hoạt động thực tiễn.
4. Hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật
- Nội dung nguyên lí về mối liên hệ phổ biến
- Nội dung nguyên lí phát triển
- Ý nghĩa phương pháp luận của hai nguyên lí trên.
5. Các phạm trù cơ bản của triết học
- Cái chung và cái riêng
- Nguyên nhân và kết quả
- Nội dung và hình thức.
6. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
- Nội dung, ý nghĩa quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại
- Nội dung ý nghĩa quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
- Nội dung, ý nghĩa quy luật phủ định của phủ định.
7. Lí luận nhận thức của triết học Mác – Lênin
- Bản chất của nhận thức
- Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
- Con đường biện chứng của quá trình của nhận thức.
8. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất)
- Vận dụng vào điều kiện nước ta hiện nay
9. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
- Vận dụng vào điều kiện nước ta trong giai đoạn hiện nay.
10. Phạm trù hình thái kinh tế xã hội
- Định nghĩa
- Kết cấu
- Ý nghĩa lí luận và thực tiễn.
11. Sự phát triển các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên
- Vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
12. Giai cấp, đấu tranh giai cấp và nhà nước
- Khái niệm, nguồn gốc giai cấp theo quan điểm triết học Mác-Lênin
- Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức nhà nước.
13. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
- Khái niệm và kết cấu tồn tại xã hội
- Khái niệm và kết cấu ý thức xã hội
- Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
- Ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
B- TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình triết học Mác-Lênin (dùng cho các trường Đại học, Cao Đẳng), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.
2. Hội đồng Trung ương biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, 2006.
4. Nghị quyết Đại hội Đại biểu giữa nhiệm kì khoá VII.
5. Nghị quyết IV của Ban Chấp hành Trung ương khoá VII.
6. Nghị quyết II của Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII.
7. Nghị quyết V, VI của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX.