X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Các văn bản về phòng và chống tham nhũng

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 08-03-2012, 09:40 AM
  Đã viết: 3,047 bài thảo luận
  timkiemxanhluc is offline
  3999 lượt xem
  #1

  Red face Các văn bản về phòng và chống tham nhũng

  1. Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X của Đảng số 04-NQ/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 11-03-2012 lúc 07:06 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 2. 08-03-2012, 12:50 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 08-03-2012, 12:50 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Default Các văn bản về phòng và chống tham nhũng

  Có mấy quan chức, người dân biết Luật Phòng, chống tham nhũng quy định bao nhiêu hành vi tham nhũng, hành vi nào là tham nhũng?

  Văn bản đính kèm:
  2. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007)

  3. Nghị quyết số 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

  4. Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (sửa đổi, bổ sung những quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức bởi Nghị định 34/2011/NĐ-CP)
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 11-03-2012 lúc 08:37 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 3. 08-03-2012, 06:15 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 08-03-2012, 06:15 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #3

  Default Các văn bản về phòng và chống tham nhũng

  5. Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

  6. Thông tư số 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  có tốt thì tốt cho chót
 4. 11-03-2012, 08:31 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 11-03-2012, 08:31 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #4

  Default Các văn bản về phòng và chống tham nhũng

  Mô hình Ban Chỉ đạo PCTN nhiều người nhầm tưởng là cơ quan của Chính phủ. Phải hiểu rằng, Ban Chỉ đạo PCTN là tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương chứ không phải là cơ quan Nhà nước. Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội là trưởng ban thì đó cũng chỉ là sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trưởng ban không nhân danh chức vụ Nhà nước mà nhân danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi thực thi nhiệm vụ.

  Trong điều kiện hiện nay, nếu không muốn để mọi người nghĩ rằng Ban Chỉ đạo PCTN là cơ quan Nhà nước hay của Chính phủ thì nên giao đồng chí Thường trực Ban Bí thư làm trưởng ban.

  Ở địa phương tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức, cán bộ mà giao cho Bí thư tỉnh ủy hoặc Phó Bí thư hoặc Chủ tịch UBND hoặc Chủ tịch HĐND làm trưởng ban chỉ đạo. Dù có giao nhiệm vụ cho ai thì khi thực hiện nhiệm vụ, nhất thiết phải nhân danh ban chỉ đạo.

  Ban chỉ đạo phải đề ra quy chế hoạt động, xây dựng các đề án PCTN và thường xuyên hoặc theo định kỳ (hằng tháng, hằng quý, hằng năm) phải báo cáo cho Thường vụ (nếu là ban chỉ đạo ở địa phương), cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị (nếu là ban chỉ đạo ở Trung ương)...
  Văn bản đính kèm:
  7. Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  8. Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 Về danh sách Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  9. Nghị quyết số 294a/2007/UBTVQH12 Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  có tốt thì tốt cho chót
 5. 03-05-2012, 12:31 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 03-05-2012, 12:31 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #5

  Default Các văn bản về phòng và chống tham nhũng

  DANH MỤC CÁC VĂN BẢN
  VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG & THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ


  A. LUẬT
  1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007)
  2. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005
  3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008
  B. CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ
  1. Nghị định
  - Nghị định số 68/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  - Nghị định số 84/2006/NĐ-CP Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  - Nghị định số 107/2006/NĐ-CP Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,đơn vị do mình quản lý, phụ trách (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
  - Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
  - Nghị định số 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2011/NĐ-CP)
  - Nghị định số 47/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
  - Nghị định số 103/2007/NĐ-CP Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
  - Nghị định số 158/2007/NĐ-CP Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
  - Nghị định số 19/2008/NĐ–CP Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
  - Nghị định số 65/2008/NĐ-CP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (Thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng)
  2. Nghị quyết
  - Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
  - Nghị quyết số 294a/2007/NQ-UBTVQH12 Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng
  - Nghị Quyết số 21/NQ-CP Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
  3.Quyết định
  - Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
  - Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
  - Quyết định số 1424/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
  - Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp
  - Quyết định số 13/2007/QĐ-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quuyền hạn, tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
  - Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg)
  - Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về quà tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng Ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
  - Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ Ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung
  - Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg Về việc Ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
  - Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
  4. Chỉ thị
  - Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg Về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định
  - Chỉ thị số 20/2007/CT–TTg Về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
  5. Thông tư
  - Thông tư số 76/2006/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  - Thông tư số 98/2006/TT-BTC Hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  - Thông tư số 101/2006/TT-BTC Hướng dẫn việc xử phạt hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  - Thông tư số 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
  - Thông tư số 01/2010/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
  - Thông tư số 63/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 131/2007/TT-BTC)
  - Thông tư số 103/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2011/TT-BTC)
  - Thông tư số 20/2008/TT-BTC Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo
  6. Văn bản của các ngành Trung ương
  - Quyết định 03/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
  - Quyết định số 08/2007/QĐ-BTP Ban hành Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành tư pháp
  - Thông tư số 08/2007/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vi khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng Ngân sách Nhà nước, tài sản của Nhà nước
  - Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP Hướng dẫn một số điều thi hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
  - Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
  - Quy chế phối hợp số 01/2008/QCPH-VPBCĐTW-VKSNDTC-TANDTC-BCA Phối hợp trong việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp
  - Thông tư số 24/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None