ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012
Lớp Kh10TT1 - Giảng viên:TS.Nguyễn Thị Phượng
Thời gian: 120' - Đề mở

Đề bài
Câu 1 (4 điểm)
Trình bày mối quan hệ giữa hoạt động thanh tra và hoạt động giám sát? Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động thanh tra hiện nay.
Câu 2 (2 điểm)
Trả lời ĐÚNG/SAI, giải thích:
a) Chỉ có thanh tra viên mới được thực hiện hoạt động thanh tra;
b) Có thể niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra trong mọi giai đoạn của hoạt động thanh tra.
Câu 3 (3 điểm)
Cho một ví dụ và phân tích mối quan hệ của công cụ thanh tra? Trong các công cụ thanh tra, công cụ nào là quan trọng nhất? Vì sao.