X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam?????

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 12-06-2012, 12:37 AM
  Đã viết: 180 bài thảo luận
  kimbang91 is offline
  6648 lượt xem
  #1

  Default Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam?????

  Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam?????
 2. 24-08-2012, 07:18 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-08-2012, 07:18 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #2

  Default Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam?????

  4.2 Cải cách việc cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam
  4.2.1 Thực trạng cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam
  Ở nước ta, trước thời kỳ đổi mới, nhà nước đứng ra cung cấp trực tiếp hầu hết các dịch vụ công theo mô hình xô viết. Nhà nước nắm hầu hết các hoạt động cung ứng dịch vụ cho xã hội, từ các dịch vụ hành chính công tời các dịch vụ sự nghiệp và công ích. Khu vực tư nhân trong giai đoạn này không được thừa nhận và khuyến khích phát triển nên hoạt động của tư nhân chỉ giới hạn trong một phạm vi rất nhỏ hẹp và không có điều kiện phát triển.
  Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với những thay đổi trong tư duy kinh tế, vấn đề cung cấp dịch vụ công đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tư nhân, nhà nước đã “mở cửa” một số lĩnh vực (nhất là các lĩnh vực sự nghiệp), cho phép tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cùng với các đơn vị của nhà nước (như trong giáo dục, y tế, văn hóa…). Tuy nhiên do sự tham gia của khu vực tư nhân mới chỉ ở giai đoạn ban đầu, trong khi khu vực tư nhân chưa hội tụ đủ các điều kiện để có thể tự mình tiến hành các hoạt động theo định hướng của nhà nước để thỏa mãn nhu cầu của xã hội nên nhiều dịch vụ công ở nước ta vẫn do nhà nước đứng ra đảm nhận là chủ yếu.Hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Vấn đề đầu tiên là là chất lượng cung cấp dịch vụ thấp không thỏa mãn được sự hài lòng của công dân và tổ chức trong xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng như điện, nước, giao thông đô thị và liên tỉnh, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, và các dịch vụ hành chính công mà người dân phải thực hiện theo yêu cầu của nhà nước
  .
  + Đối với dịch vụ hành chính công
  Bộ máy nhà nước trực tiếp đảm nhận chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công. Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chúng ta đã chứ trọng tới việc nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công. Những dịch vụ được cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn, hệ thống thủ tục được đơn giản hóa và công khai hóa, minh bạch hóa, mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông” được triển khai rộng rãi ở các cấp chính quyền (nhất là cấp cơ sở) đã mang lại những thay đổi tiến bộ đáng kể trong cung cấp dịch vụ hành chính công.Với dịch vụ hành chính công: đã được được nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều bất cập:
  + Thủ tục hành chính được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn phức tạp
  + Mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai rộng rãi

  + Chất lượng đội ngũ CBCC được nâng lên (năng lực, phẩm chất)
  + Nguồn lực vật chất cho việc cung cấp dịch vụ được đảm bảo tốt hơn nhưng vẫn lãng phí
  + Đối với dịch vụ công cộng
  Vấn đề nổi cộm nhất ảnh hưởng tới chất lượng cung cấp dịch vụ công thấp đó là tính hợp lý của mô hình cung cấp dịch vụ công ở nước ta hiện nay. Cho tới nay, do ảnh hưởng nặng nề của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập tring, mọi hàng hóa và dịch vụ được sản xuất và phân phối theo kế hoạch của nhà nước nên phần lớn các dịch vụ công vẫn được cơ quan nhà nước cung cấp (có thể là cơ quan quản lý nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp của nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước).Mặc dù tiến trình xã hội hóa dịch vụ công (trước hết là các dịch vụ công cộng) được Đảng và Nhà nước quan tâm tiến hành từ nhiều năm nay, song vì nhiều lý do khác nhau, khu vực ngoài nhà nước cũng mới chỉ đảm nhận được một phần khá nhỏ các dịch vụ này. Hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ công cộng của nhà nước (như các bệnh viện công, các trường học công, các doanh nghiệp nhà nước cung cấp nước sạch sinh hoạt hay cung cấp điện…) vẫn giành được sự tín nhiệm của cộng đồng và phần lớn vẫn do nhà nước duy trì hoạt động. Điều này cũng phản ánh phần nào bản chất phục vụ, bảo đảm và nâng cao cuộc sống của đại bộ phận nhân dân lao động của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
  4.2.2 Sự cần thiết phải cải cách dịch vụ công ở Việt Nam
  Bảo đảm cung ứng dịch vụ công được xác định là một trong những nhiệm vụ của Nhà nước. Cải cách dịch vụ công là một trong những nội dung cơ bản của tiến trình cải cách nhà nước, trước hết là cải cách hảnh chính nhà nước. Trong tiến trình đổi mới do Đảng và Nhà nước đề xướng và thực hiện từ năm 1986 đến nay, cải cách việc cung cấp dịch vụ công để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công dân và tổ chức là một trong những vấn đề được quan tâm nghiên cứu nhiều.Những nguyên nhân chủ yếu đòi hỏi phải cải cách việc cung ứng dịch vụ công ở nước ta hiện nay bao gồm:- Nhà nước trực tiếp cung ứng quá nhiều dịch vụ, cả những dịch vụ có thể chuyển giao cho tư nhân đảm nhiệm dẫn tới sự quá tải trong hoạt động của nhà nước.- Mức độ quan liêu trong việc cung ứng dịch vụ công cao do chưa có sự phân cấp thích hợp và quan niệm coi công dân và tổ chức là khách hàng sử dụng dịch vụ chưa phổ biến.- Bộ máy nhà nước cung cấp dịch vụ cồng kềnh, hệ thống thủ tục phiền hà, năng lực và phẩm chất của đổi ngũ nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu.- …
  .
  4.2.3 Tiến trình cải cách dịch vụ công ở Việt Nam
  Tại Việt Nam, khái niệm dịch vụ công lần đầu tiên được ghi nhận trong Nghị quyết Hội nghị trung ương 7 (khóa VIII) năm 1999 và được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX (năm 2001). Việc ghi nhận khái niệm này trong các văn kiện của Đảng và trong các văn bản quy phạm pháp luật là một bước tiến quan trọng trong nhận thức về dịch vụ công và là điểm mấu chốt để thực hiện các hoạt động cải cách việc cung ứng dịch vụ công.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã xác định: Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa… Định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, cung cấp dịch vụ công. Một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các Bộ và cơ quan ngang bộ là thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý. Như vậy, Nhà nước có trách nhiệm đối với việc bảo đảm các dịch vụ công được cung cấp đầy đủ theo đúng yêu cầu của nhà nước đáp ứng được các yêu cầu quản lý và phục vụ xã hội. Bên cạnh đó, “khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận mà vì nhu cầu và lợi ích của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thực hiện một số dịch vụ công gắn với sự giám sát của cộng đồng như vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an ninh xóm, phường…”Báo cáo chính trị tại Đại hội XI (tháng 01 năm 2011) xác định: “Đẩy mạnh xã hội hóa các loại dịch vụ công phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (tr.250). “Đẩy mạnh đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị dịch vụ công phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đơn vị này có quyền chủ động và được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thị trường, cung cấp ngày càng nhiều và tốt hơn dịch vụ công cho xã hội, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ…”Nâng cao chất lượng dịch vụ công nói chung là một trong những mục tiêu trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020.
  4.2.4 Các phương hướng chủ yếu cải cách cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam
  + Đổi mới dịch vụ hành chính công
  Dịch vụ hành chính công gắn liền với những hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do đó chỉ có thể do các cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện. Đây là một trong những dịch vụ đặc biệt không thể thực hiện các hoạt đọng xã hội hóa hay tư nhân hóa. Chính vì vậy, việc cải cách cung ứng dịch vụ công gắn liền với quá trình cải cách bộ máy nhà nước, trước hết là cải cách bộ máy thực thi quyền hành pháp tức là cải cách hành chính nhà nước. Cải cách hành chính ở nước ta tập trung vào những nội dung cơ bản sau:- Cải cách thể chế hành chính nhà nước (trong đó cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong những lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới đời sống của công dân và doanh nghiệp)- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức- Cải cách tài chính công.
  + Đối với dịch vụ công cộng
  Việc cung cấp các dịch vụ công cộng không gắn với việc thực hiện thẩm quyền pháp lý của nhà nước do đó về nguyên tắc, những dịch vụ công cộng đều có thể thực hiện xã hội hóa (hay tư nhân hóa ở những mức độ nhất định). Từ thực tiễn cung cấp dịch vụ công trên thế giới, có thể nhận thấy hiện nay xu hướng tư nhân hóa các dịch vụ công cộng là xu hướng cải cách chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng của các dịch vụ này và tăng cường hiệu quả của quá trình cung cấp dịch vụ công.Ở Việt Nam, quá trình xã hội hóa dịch vụ công đã được đề cập tới từ Đại hội VIII của Đảng và hiện nay là một trong những xu hướng chủ đạo nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công cộng. Hoạt động xã hội hóa không chỉ góp phần lôi cuốn sự tham gia của cả xã hội vào cung cấp dịch vụ khiến cho số lượng và chất lượng cung cấp các dịch vụ cộng cộng tăng lên, thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu của công dân và tổ chức trong xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần tạo nên mức độ cạnh tranh thích hợp trong việc cung cấp dịch vụ công, giảm chi phí. Mặc dù cạnh tranh thị trường không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn, song mức độ cạnh tranh thị trường nhất định có thể giúp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của các nhà cung cấp dịch vụ. Tại thời điểm hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam còn rất yếu. Sự cần thiết và lợi ích của cạnh tranh cần được đánh giá riêng rẽ cho từng lĩnh vực, đảm bảo sự phát triển của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công.Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ bảo hiểm xã hội, chuyển các loại hình trợ giúp, cứu trợ xã hội sang cung cấp dịch vụ bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng. Bảo đảm cho các đối tượng bảo trợ xã hội có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng, có cơ hội tiếp cận nguồn lực kinh tế, dịch vụ công thiết yếu, tăng đầu tư nhà nước đồng thời với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế,… là những định hướng cơ bản trong cải cách dịch vụ công cộng ở Việt Nam.
  Chỉnh sửa: hoangtunapa90, 24-08-2012 lúc 07:24 PM
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None