X


Kết quả từ 1 tới 1 trên 1

[Luận văn] THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 11-06-2012, 11:10 AM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  4185 lượt xem
  #1

  Default [Luận văn] THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

  Chương 1: Ý NGHĨA CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI THÀNH PHỐ VINH HIỆN NAY


  1.1. Những căn cứ lý luận và thực tiễn chủ yếu của việc ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở
  1.1.1. Dân chủ - một vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa
  1.1.2. Thực hiện dân chủ ở xã, phường - nội dung quan trọng của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
  1.2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với quá trình đổi mới thành phố Vinh hiện nay
  1.2.1. Những điều kiện cơ bản về kinh tế - xã hội tác động đến quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh
  1.2.2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở - mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới ở thành phố Vinh hiện nay


  Chương 2: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA


  2.1. Quá trình tổ chức, triển khai
  2.1.2. Xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp thành phố
  2.1.2. Tổ chức triển khai quy chế dân chủ ở xã, phường
  2.2. Những kết quả và kinh nghiệm bước đầu
  2.2.1. Kết quả bước đầu và nguyên nhân của nó
  2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
  2.2.3. Những kinh nghiệm bước đầu
  2.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết


  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH


  3.1. Những phương hướng cơ bản
  3.1.1. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố
  3.1.2. Đổi mới việc thực hiện quy chế dân chủ một cách sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, từng xã, phường
  3.1.3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng bộ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành nề nếp thường xuyên
  3.2. Những giải pháp chủ yếu
  3.2.1. Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực thực hành dân chủ cho cán bộ và nhân dân
  3.2.2. Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân
  3.2.3. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí ở từng địa phương
  3.2.4. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với kỷ cương, pháp luật
  3.2.5. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng quá trình thực hiện quy chế dân chủ
  3.2.6. Định kỳ tổng kết thực tiễn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  3.2.7. Xây dựng cộng đồng dân cư khối phố, xóm thôn


  KẾT LUẬN
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319Tags:

None