X


Kết quả từ 1 tới 14 trên 14

10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 17-04-2011, 12:20 PM
  Đã viết: 7 bài thảo luận
  thanhchinh1990 is offline
  23886 lượt xem
  #1

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  TOPIC 1: HEALTH AND WEALTH: WHICH IS BETTER?
  All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serve ourselves in daily life, become other’s load, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, health is better than wealth.
  Health /'hi:liɳ/
  Even /'i:vən/
  Opinion /ə'pinjən/
  wealth /welθ/
  daily /'deili/
  ourselves /,auə'selvz/
  CHỦ ĐỀ 1: Y TẾ VÀ GIÀU: nào tốt hơn?
  Tất cả chúng ta muốn có sức khỏe tốt vì chúng tôi không thể mua được sức khỏe, ngay cả chúng ta rất giàu. Theo tôi, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có bởi vì nếu chúng tôi có sức khỏe tốt, nhưng không giàu có, chúng tôi có thể làm những gì chúng ta muốn, chúng tôi có thể làm công việc khó khăn và phục vụ bản thân mình trong những hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, chúng tôi có thể giúp đỡ người khác, mang lại hạnh phúc cho họ. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể thú vị. Nếu không, nếu chúng ta giàu có nhưng không khỏe mạnh, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào người khác bởi vì chúng tôi không thể phục vụ bản thân trong cuộc sống hàng ngày, trở thành khác tải, chúng tôi rất dễ tức giận hoặc buồn chán với tất cả mọi thứ. Tóm lại, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có.


  TOPIC 2: CONDITIONS OF A TRUE FRIENDSHIP?
  Our life will be happy if everybody has a true friendship. Making friends is very easy but the problem is how to get a true friendship? In my opinion some conditions following:
  First, we should be sincere and faithful with our friend from works to behavior. We have to believe in each other and understand each other. We usually visit or get in touch each other. Moreover, we should be always ready to share and help with other in every situation such as studying in group, taking part in club or outdoor activities so that we can advance. Besides, to get true friendship is to share sadness and happiness, always support with each other every time and every where. Therefore, a friendship is common provided that they respect and sympathize with each other.
  In short, getting true friendship is very useful for our life.
  Behaviour /bi'heivjə
  touch /tʌtʃ/
  situation /,sitju'eiʃn/
  sadness /'sædnis/
  support /sə'pɔ:t/
  common /'kɔmən/
  provided / pro’vaidit/
  respect /ris'pekt/
  sympathize /'simpəθaiz

  CHỦ ĐỀ 2: ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH BẠN CHÂN THẬT
  Cuộc sống của chúng tôi sẽ được hạnh phúc nếu mọi người có một tình bạn thật sự. Kết bạn là rất dễ dàng nhưng vấn đề là làm thế nào để có được một tình bạn đúng không? Theo tôi một số điều kiện sau đây:
  Trước tiên, chúng ta phải chân thành và trung thành với người bạn của chúng tôi từ công trình đến hành vi. Chúng ta phải tin vào nhau và hiểu nhau. Chúng tôi thường truy cập hoặc liên lạc với nhau. Hơn nữa, chúng ta nên luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ trong mọi tình huống khác như nghiên cứu trong nhóm, tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ hoặc ngoài trời để chúng tôi có thể trước. Bên cạnh đó, để có được tình bạn thật sự là để chia sẻ nỗi buồn và hạnh phúc, luôn luôn hỗ trợ với nhau mỗi thời gian và mọi nơi. Do đó, tình bạn thường cung cấp mà họ tôn trọng và thông cảm với nhau.
  Trong ngắn hạn, nhận được tình bạn thật sự là rất hữu ích cho cuộc sống của chúng tôi


  TOPIC 3: THE VALUE OF EDUCATION
  Education improves our life for many things. The process of education is the progress of giving knowledge, developing our ability and training character and mental power. Now society becomes modern thanks to it…It help us understand the various surroundings including various cultures and civilizations on the earth from the lesson which are very useful. The economy is developing with modern machines and I’m sure you can’t use them if you don’t know knowledge about them, it also supports us to make machines serving daily life such as TV, computer, air conditioners, car…education brings us the lesson about personality and virtue which helps us develop better and better.
  Education is the key to success. If you study harder, you will widen your knowledge and feel easy to look for a good job in the future. In summary, education is very important for our life and essential to any society.
  Process /’process/
  Progress /’progress/
  Abilty /ə'biliti/
  training /'tr /'ʌðə/
  other /'ʌðə/
  character /'kæriktə/
  mental /'mentl/
  surroundings / sə'raundiɳz/
  including /in'klu:diɳ/
  civilization /,sivilai'zeiʃn/
  Cultures /'kʌltʃə/
  Essential /i'senʃəl/
  Society /sə'saiəti/
  CHỦ ĐỀ 3: GIÁ TRỊ CỦA GIÁO DỤC
  Giáo dục cải thiện cuộc sống của chúng tôi cho nhiều thứ. Quá trình giáo dục là sự tiến bộ của cho kiến thức, phát triển khả năng của chúng tôi và nhân vật đào tạo và sức mạnh tinh thần. Bây giờ xã hội trở nên hiện đại nhờ vào nó ... Nó giúp chúng tôi hiểu được môi trường xung quanh khác nhau bao gồm cả các nền văn hóa khác nhau và các nền văn minh trên trái đất từ bài học đó là rất hữu ích. Các nền kinh tế đang phát triển với máy móc hiện đại và tôi chắc rằng bạn không thể sử dụng chúng nếu bạn không biết kiến thức về họ, nó cũng hỗ trợ chúng tôi để làm cho máy móc phục vụ đời sống hàng ngày như TV, máy tính, điều hòa không khí, xe hơi ... giáo dục mang đến cho chúng ta những bài học về nhân cách và nhân đức giúp chúng tôi phát triển tốt hơn và tốt hơn.
  Giáo dục là chìa khóa để thành công. Nếu bạn học chăm chỉ hơn, bạn sẽ mở rộng kiến thức của bạn và cảm thấy dễ dàng để tìm một công việc tốt trong tương lai. Tóm lại, giáo dục là rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta và cần thiết cho xã hội nào.  TOPIC 4 :HOW TO BE HAPPY?
  Like other people, I always long to be happy, but I know it very difficult to get it because we are living in the modern society. To be happy, what should we do?
  First, I think we want to have good health. With good health, we can do everything to serve ourselves in daily life. Moreover, we can help others such as disabled children, old people…from spirit to material.
  Second, we should have a stable and appropriate job. With good job. We are able to support our family in finance. We help poor and unhappy. People which may take them out of poverty a little. This make us feel happy.
  Third, we should get true friendship to share and help with each other. We are always open and friendly with everybody. This also help us be happy. Besides, sometimes we should travel with family or friend to relax after class, we will feel self confident and positive in life.
  In short, the life will become valuable if you feel happy.
  Disabled /dis'eibl/
  Appropriate /ə'proupriit/
  Finance /fai'næns/
  Positive /'pɔzətiv/

  CHỦ ĐỀ 4: LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
  Giống như những người khác, tôi luôn luôn được hạnh phúc lâu dài, nhưng tôi biết nó rất khó khăn để có được nó bởi vì chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại. Để được hạnh phúc, những gì chúng ta nên làm gì?
  Trước tiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn có sức khỏe tốt. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể làm mọi thứ để phục vụ bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, chúng tôi có thể giúp đỡ người khác chẳng hạn như trẻ em khuyết tật, người già ... từ tinh thần đến vật chất.
  Thứ hai, chúng ta cần phải có một công việc ổn định và thích hợp. Với công việc tốt. Chúng tôi có thể hỗ trợ gia đình của chúng tôi trong tài chính. Chúng tôi giúp đỡ người nghèo và bất hạnh. Người đó có thể đưa họ thoát nghèo một chút. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc.
  Thứ ba, chúng tôi sẽ nhận được tình bạn chân thật để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi luôn mở và thân thiện với mọi người. Điều này cũng giúp chúng ta được hạnh phúc. Bên cạnh đó, đôi khi chúng ta nên đi du lịch với gia đình hoặc bạn bè để thư giãn sau giờ học, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và tích cực trong cuộc sống.
  Trong ngắn hạn, cuộc sống sẽ trở nên có giá trị nếu bạn cảm thấy hạnh phúc.

  Nghe
  Đọc ngữ âm

  TOPIC 5: RECALLING FIRST DAY AT SCHOOL
  My first day at school is a day I will never forget. I went to school for the first time when I was only six years old, but I can recollect all the happenings on that day. The day before my school opened, my brother asked me to keep ready.
  The next morning, I woke up very early. Then I bathed and dressed myself neatly. Then my brother took me to school. In the school I saw a number of new boys and girls waiting in the corridor. They were all like me in the school for the first time. I was then taken to a classroom.
  I felt very worried and excited when I fist met my friends and my first teacher. The school where I studied impressed me most. It is too large for me.I was really happy to be in school on the first day. It was indeed a memorable day.
  Recollect /rekə'lekt/
  Bathed /beið/
  Excited /ik'saitid/
  Corridor /'kɔridɔ:
  Impressed /im'pres/
  Indeed /in'di:d/
  Memorable /'memərəbl/

  CHỦ ĐỀ 5: Nhắc lại NGÀY ĐẦU TẠI TRƯỜNG
  Ngày đầu tiên của tôi ở trường là một ngày nào đó tôi không bao giờ quên. Tôi đã đi học lần đầu tiên khi tôi chỉ mới sáu tuổi, nhưng tôi có thể nhớ lại tất cả các diễn biến trong ngày đó. Những ngày trước khi trường học của tôi mở ra, anh em của tôi yêu cầu tôi giữ sẵn sàng.
  Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Sau đó, tôi tắm cho bản thân mình và mặc quần áo gọn gàng. Sau đó, anh trai tôi đưa tôi đến trường. Ở trường, tôi thấy một số bé trai mới và cô gái đang chờ đợi ở hành lang. Họ đã được tất cả như tôi trong trường lần đầu tiên. Sau đó tôi được đưa đến lớp học.
  Tôi cảm thấy rất lo lắng và vui mừng khi tôi nắm tay đã gặp bạn bè của tôi và giáo viên đầu tiên của tôi. Các trường học nơi tôi học rất ấn tượng với tôi nhất. Nó là quá lớn đối với tôi.Tôi đã thực sự hạnh phúc khi được ở trường vào ngày đầu tiên. Nó đã được thực sự là một ngày đáng nhớ.


  TOPIC 6: THE WEATHER IN YOUR COUNTRY. WHICH DO YOU PREFER?
  In the South of Vietnam, there are two seasons: the dry season and the wet season.
  In the dry season, the sun shines every day and there is always beautiful blue sky, there are a lot of flowers. In the wet season, it usually rains. This is a good time for farmer to prepare crop.
  In my opinion, I prefer the dry season to the wet season because it has a beautiful blue sky. I can go out to join outdoor activities such as going on a picnic, going on a picnic, going camping or traveling to relax although it is a little hot, dusty and stuffy. Besides, I can return to countryside to visit my relatives. Otherwise, the wet season is very cold, roads will be muddy and flooded after it rains, we get somewhere very difficultly. So, when it rains, I usually stay at home and listen to music. In short, the weather is very important for our life.
  Flooded / flood
  Muddy /'mʌdi/
  Countryside /'kʌntri'said
  CHỦ ĐỀ 6: CÁC DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG NƯỚC CỦA BẠN. , Bạn thích gì?
  Ở miền Nam của Việt Nam, có hai mùa: mùa khô và mùa mưa.
  Trong mùa khô, mặt trời chiếu sáng mỗi ngày và luôn luôn có bầu trời xanh đẹp, có rất nhiều hoa. Trong mùa mưa, nó thường mưa. Đây là thời điểm tốt cho nông dân để chuẩn bị cho cây trồng.
  Theo ý kiến ​​của tôi, tôi thích mùa khô đến mùa mưa bởi vì nó có một bầu trời xanh tuyệt đẹp. Tôi có thể đi ra ngoài để tham gia các hoạt động ngoài trời như đi vào một buổi dã ngoại, đi dã ngoại một, đi cắm trại hoặc đi du lịch để thư giãn, mặc dù đó là một chút nóng, bụi bặm và ngột ngạt. Bên cạnh đó, tôi có thể trở về quê để thăm thân nhân của tôi. Nếu không, mùa mưa rất lạnh, đường sẽ được bùn và ngập lụt sau khi trời mưa, chúng tôi nhận được một nơi nào đó rất difficultly. Vì vậy, khi trời mưa, tôi thường ở nhà và nghe nhạc. Trong ngắn hạn, thời tiết rất quan trọng cho cuộc sống của chúng tôi.


  TOPIC 7: How to speak English well?
  Nowaday, English is the international language in the word, so more and people rush to study it. But only a few of them are successful because it’s not easy to speak English well.
  In fact, there are many ways to speak English well. First, we have to be good at grammar because it will help us write sentences and speak correctly. It also help us understand what the other say easily. Moreover, we have more time to practice speaking English often. We can practice speaking with our teachers or friend who can help us feel more confident so that we can have reasonable reaction in real situation.
  Furthermore, we, learners, have to listen to native speakers voice by using cassette tapes or au dio CD. Besides, we spend more time writing sentences, combining them into paragraphs which help learners be good at English.
  At last we should read to enlarge knowledge, information in our special field and daily task situation.
  In brief. Learning a language is not easy but we will overcome if we have reasonable ways.
  Successful /sək'sesful/
  Paragraphs /'pærəgrɑ:f
  Reaction /ri:'ækʃn/
  Enlarge /in'lɑ:dʤ
  Combining /'kɔmbain/
  CHỦ ĐỀ 7: Làm thế nào để nói tốt tiếng Anh?
  Ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế trong từ, do đó nhiều hơn và người dân vội vàng để nghiên cứu nó. Nhưng chỉ một vài trong số đó là thành công bởi vì nó không phải dễ dàng để nói tiếng Anh tốt.
  Trong thực tế, có rất nhiều cách để nói tiếng Anh tốt. Trước tiên, chúng ta phải giỏi ngữ pháp vì nó sẽ giúp chúng tôi viết câu và nói một cách chính xác. Nó cũng giúp chúng tôi hiểu những gì người khác nói một cách dễ dàng. Hơn nữa, chúng tôi có thêm thời gian để thực hành nói tiếng Anh thường xuyên. Chúng ta có thể thực hành nói với giáo viên hay bạn bè của chúng tôi có thể giúp chúng ta cảm thấy tự tin hơn để chúng tôi có thể có phản ứng hợp lý trong tình hình thực tế.
  Hơn nữa, chúng tôi, người học, phải lắng nghe tiếng nói người bản ngữ bằng cách sử dụng băng cassette hoặc CD Dio au. Bên cạnh đó, chúng ta chi tiêu nhiều hơn thời gian câu văn bản, kết hợp chúng thành các đoạn văn đã giúp người học có giỏi tiếng Anh.
  Cuối cùng chúng ta nên đọc để mở rộng kiến thức, thông tin trong lĩnh vực đặc biệt của chúng tôi và tình hình nhiệm vụ hàng ngày.
  Trong ngắn. Học một ngôn ngữ không phải là dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua nếu chúng ta có nhiều cách hợp lý.  TOPIC 8: THE PLEASURES OF LIVING IN VILLAGE
  A village is a quiet place where the influence of the city is not felt much. Therefore, there are many pleasures of living in a village. First, there are many tall trees everywhere which is good for health and provide shade from the sun and keep thye village cool. In the village, people always enjoy fresh air around the year. They aren’t stressed because they get rid of noise. It’s very wonderful to see the sunset and paddy-field in the afternoon.
  People are friendly and helpful. They are simple in the thought and behavior. They usually help each other when someone is in trouble. We will feel safe when living among friends and simple people because we rarely see social crimes in the village. In short, living in a village really brings a lot of pleasures and happiness for those who like living in a village.
  Village /'vilidʤ
  Thought /ðou/

  CHỦ ĐỀ 8: những thú vui của SỐNG VILLAGE
  Làng là một nơi yên tĩnh, nơi ảnh hưởng của thành phố là không cảm thấy nhiều. Do đó, có nhiều thú vui của cuộc sống trong một ngôi làng. Trước tiên, có nhiều cây cao ở khắp mọi nơi đó là tốt cho sức khỏe và cung cấp bóng từ mặt trời và giữ mát làng thye. Trong làng, những người luôn luôn tận hưởng không khí trong lành quanh năm. Họ không được nhấn mạnh bởi vì chúng loại bỏ tiếng ồn. Nó rất tuyệt vời để xem hoàng hôn và trường lúa vào buổi chiều.
  Mọi người thân thiện và hữu ích. Họ là đơn giản trong suy nghĩ và hành vi. Họ thường giúp đỡ nhau khi một người nào đó gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ cảm thấy an toàn khi sống giữa những người bạn và những người đơn giản bởi vì chúng ta hiếm khi nhìn thấy tội ác xã hội trong làng. Trong ngắn hạn, sống trong một ngôi làng thực sự mang lại rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho những người thích sống trong một ngôi làng.

  Nghe
  Đọc ngữ âm

  TOPIC 9: THE PLEASURE OF READING
  In daily life, people have many way to get pleasure. Some people like hearing sweet music, some people like seeing beautiful sightseeing, but one of interesting things to make life more pleasant is reading because reading bring us many things.
  First, reading help us widen knowledge of mankind and all cilivizations. It can be a good friend who is always ready to share happiness and sadness with us. It helps relax after a hard working or studying day. Reading helps us discover the outside world and understand the way how to be a good citizen. Through good books, we can learn how to use a language exactly, how to behave with different situation in life, how to analyse other’s psychology through characters in books so we benefit a lot from reading each of them. Moreover, reading is often recognized as one of the easiest and most convenient pleasures because we can read anywhere: in bed on the sofa in a garden or on the trains, on bus or on the plane etc.
  But we shouldn’t waste the time and the money in reading comics and thrillers, they are the penny dreadful.
  In short, reading is good way to get good pleasures.
  Pleasant /'pleznt/
  mankind /mæn'kaind/
  psychology /sai'kɔlədʤi/
  Benefit /'benifit/
  Recognized /'rekəgnaizd/
  Convenient /kən'vi:njənt
  Thrillers /'θrilə/
  Comics /'kɔmik/
  Penny /'peni/
  Pleasures /'pleʤə/
  CHỦ ĐỀ 9: niềm vui của Reading
  Trong cuộc sống hàng ngày, người có nhiều cách để có được niềm vui. Một số người thích nghe nhạc ngọt ngào, một số người thích nhìn thấy ngắm cảnh đẹp, nhưng một trong những điều thú vị để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn là đọc vì đọc sách mang lại cho chúng tôi nhiều điều

  Đầu tiên, đọc giúp chúng tôi mở rộng kiến thức của nhân loại và tất cả các cilivizations. Có thể được một người bạn tốt là người luôn luôn sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và nỗi buồn với chúng tôi. Nó giúp thư giãn sau một ngày làm việc hoặc học tập. Đọc giúp chúng ta khám phá thế giới bên ngoài và hiểu cách làm thế nào để có một công dân tốt. Thông qua những cuốn sách tốt, chúng ta có thể học cách sử dụng một ngôn ngữ chính xác, làm thế nào để cư xử với tình hình khác nhau trong cuộc sống, làm thế nào để phân tích tâm lý học khác thông qua các nhân vật trong cuốn sách để chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ đọc mỗi người trong số họ. Hơn nữa, đọc sách thường được công nhận là một trong những thú vui dễ dàng và tiện lợi nhất vì chúng ta có thể đọc bất cứ nơi nào: trên giường trên ghế sofa trong một khu vườn hoặc trên xe lửa, trên xe buýt hay trên máy bay
  Nhưng chúng ta không nên lãng phí thời gian và tiền bạc trong việc đọc truyện tranh và kinh dị, họ là những đồng xu đáng sợ.

  Trong ngắn hạn, đọc sách là cách tốt để có được niềm vui tốt

  TOPIC 10: WHY SHOULD WE HAVE GOOD MANNERS?
  As we know, manners make man. In fact, manner are mainly the outward expressions of our characters and also are shown the words we use or the way we use language to communicate and behave towards others. We can make good impression on others though what we do, say and behave in public. We should keep calm when we are angry with somebody or upset with something as well as we should behave gently and courteously toward others. We should also avoid hurting them for any reasons. In fact, if we have good manners, we will have more friends to share. We are admired by everyone. Manners can train us to become good people. We are to get good manners through good examples. We can follow the examples. We can follow example of the good people, the training of parent and the teachers, sometimes from friends or books. People without good manners helps us get more good friends and less dangerous enemies.
  Manner /'mænə/
  Mainly /'meinli/
  Expressions /iks'preʃn/
  Calm /kɑ:m/
  Gently /'dʤentli/
  Courteously /’kơđi sơ li/
  Hurting /hə:t/
  Enemies /'enimi/
  CHỦ ĐỀ 10: TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI CÓ cách xử sự tốt?
  Như chúng ta đã biết, cách làm cho con người. Trong thực tế, cách thức chủ yếu là các biểu thức bên ngoài của nhân vật của chúng tôi và cũng được hiển thị những từ chúng ta sử dụng hoặc cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp và ứng xử đối với người khác. Chúng ta có thể tạo ấn tượng tốt về người khác mặc dù những gì chúng ta làm, nói và hành xử ở nơi công cộng. Chúng ta phải giữ bình tĩnh khi chúng ta tức giận với ai đó hay khó chịu với cái gì cũng như chúng ta nên cư xử nhẹ nhàng và lịch sự đối với những người khác. Chúng ta cũng nên tránh làm tổn thương họ vì bất kỳ lý do. Trong thực tế, nếu chúng ta có cách cư xử tốt, chúng tôi sẽ có thêm bạn để chia sẻ. Chúng tôi rất ngưỡng mộ của mọi người. Cách cư xử có thể đào tạo chúng tôi để trở thành người tốt. Chúng tôi là để có được cách cư xử tốt qua các ví dụ tốt. Chúng tôi có thể làm theo các ví dụ. Chúng tôi có thể làm theo tấm gương của những người tốt, đào tạo của phụ huynh và các giáo viên, đôi khi từ bạn bè hoặc sách. Những người không có cách cư xử tốt giúp chúng ta có được thêm nhiều người bạn tốt và ít kẻ thù nguy hiểm
  Mình thấy sinh viên trường mình nhiều người thi chứng chỉ B ở đây đê có bằng B xin việc nên chia sẻ với các bạn đó
  Học viên Equest- niềm tự hào, hix hix
 2. 17-04-2011, 12:26 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-04-2011, 12:26 PM
  Bài viết: 7
  thanhchinh1990 is offline
  #2

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  Đọc sách là một cách tốt để học anh văn hiệu quả , có khá nhiều sách nhằm cung cấp cho yêu cầu học tiếng Anh đúng không các bạn!
  Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng khôn ngoan trong việc chọn sách.
  - Tìm đọc những sách của tác giả nào viết hay. Nên biết mình mua thể loại nào, cần cung ứng cho bạn điều gì. Đành rằng cần nhiều sách để tham khảo nhưng không phải bạ sách nào dạy tiếng Anh là mua, của bất cứ tác giả nào cũng không cần chắt lọc.
  Có một số bạn, hễ mỗi sân ra phố gặp dạng sách viết về tiếng Anh là mua, bất kỳ là của ai. Có những quyển sách họ chưa có dịp đọc tới một lần. Chi vậy thưa bạn, làm như thế hoá ra bạn đã quá phí phạm không đúng chỗ. Bạn nên chắt lọc khi mua sách viết về ngoại ngữ, nhằm yêu cầu quyển sách ấy sẽ mang lại lợi ích cho bạn.
  học viên Equest

 3. 18-05-2011, 01:42 PM
  Banned
  Bắt đầu vào 18-05-2011, 01:42 PM
  Bài viết: 31
  viethoan is offline
  #3

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  Cảm ơn bạn nhé sắp tới mình cũng thi anh văn bên HUFLIT đó thi có 5 đề thôi không biết sao nữa thi lấy cái chứng chỉ trước đã rùi mới học anh văn giao tiếp mình thấy học anh văn bên nhà văn hóa thanh niên với EQuest thì nơi nào cũng tốt hết có điều bên nhà văn hóa thanh niên thì học phí ưu đãi hơn vì chủ yếu là sinh viên và học sinh không ah, nhưng chúng ta thường hay quan niệm học phí rẻ thì chất lượng kém và mình không thấy như vậy đâu các bạn dở hay không cũng là một pần là do thái độ của người học nữa có đúng không các bạn, Trường mình thi anh văn bên HUFLIT nhiều lắm phải không các bạn, bên này được cái học phí nó rẻ
 4. 26-05-2011, 11:49 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-05-2011, 11:49 AM
  Bài viết: 1
  thanhhoa89 is offline
  #4

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  5 chủ đề gì vậy bạn. mình tưởng 10 chứ??
 5. 13-12-2011, 11:11 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-12-2011, 11:11 AM
  Bài viết: 1
  hoangyen1983 is offline
  #5

  Question 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  Mình chuẩn bị thi bằng B trường Huflit vào kỳ thi 8/1/2012...ai mới thi bằng B làm ơn cho mình hỏi đề tài nói là gì vậy???bao nhiêu đề tài,vì lý do đang ký trễ nên ko học được lớp ôn thi...Mong mọi người giúp đợ gấp...Cám ơn rất nhiều nhiều.
 6. 25-12-2011, 05:55 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-12-2011, 05:55 PM
  Bài viết: 2
  yeuhoahong is offline
  #6

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  bạn ơi bạn đăng ký thi lâu chưa? giờ đăng ký thi còn được ko nhỉ?
 7. 25-12-2011, 08:44 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-12-2011, 08:44 PM
  Bài viết: 3
  phuongkoj is offline
  #7

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  các anh chị giúp em với, bọn em được cho 6 chủ đề:
  1. working in the sales
  2. your idea of an interesting business
  3. your idea of an interesting vacation
  4. part time jobs of students
  5. advantages and difficulties in english speaking country
  6. your favourite entertainment in your free time
 8. 27-12-2011, 03:12 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-12-2011, 03:12 PM
  Bài viết: 2
  yeuhoahong is offline
  #8

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  không biết đợt thi vừa rồi đề là j nhỉ?
  mình cũng không đăng kí kịp lớp ôn thi nên tự ôn, ai có kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người với nha!
 9. 28-12-2011, 03:21 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-12-2011, 03:21 PM
  Bài viết: 2
  pe_con is offline
  #9

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  Thi bằng B huflit huh? bên Huflit thi bằng B dễ hơn cả thi học kì ở huflit á
 10. 01-01-2012, 01:01 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-01-2012, 01:01 PM
  Bài viết: 1
  hua thi em is offline
  #10

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  cai nay hay lam. thank nhung ma de lam j ak
 11. 11-07-2012, 09:56 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-07-2012, 09:56 PM
  Bài viết: 1
  saokhuesos is offline
  #11

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  Bạn nào có kinh nghiệm thi AV B ở huflit thì chỉ mình zs nha,tks='=
  Chỉnh sửa: saokhuesos, 15-07-2012 lúc 09:40 PM
 12. 17-10-2012, 03:00 PM
  trungtamres
  Guest
  Bắt đầu vào 17-10-2012, 03:00 PM
  Bài viết: n/a
  #12

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  Giới thiệu khóa học IELTS Special ( nâng cao mục tiêu 7.5 tại Res)
  Học phí: 290 USD/40 tiếng
  Thời gian: 6-9PM thứ 2,6 hoặc 3,5
  A. Thông tin khóa học:
  Trình độ đầu vào: High Advanced
  Đầu ra: IELTS mục tiêu từ 7.5-8.0
  Giáo trình: RES biên soạn
  Minh chứng chất lượng đào tạo của RES: 4 học viên đạt 8.5 IELTS, hơn 30 học viên đạt 8.0, rất nhiều học viên đạt 7.5… Đặc biệt RES đã có 2 học viên 14 tuổi, cùng giữ kỷ lục là người trẻ nhất Việt Nam đạt 8.0 IELTS là Thái Nam và Quốc Hùng.
  Đặc biệt trong năm 2012: Lớp IELTS nâng cao kết thúc vào đầu tháng 01 đã có 1 học viên đạt 8.5 IELTS (Bùi Đức Anh) và 4 học viên khác đạt 8.0 IELTS (Sỉ số lớp 12)
  Thông tin liên hệ
  Hà Nội:
  Số 89/27, Đại Cồ Việt Tel 04.36231575
  Số 2, ngõ 850, đường Láng - Tel: 0432595447
  TP. Hồ Chí Minh:
  Số 197 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, Quận 1 - Tel: 08 36031143
  Hotline : 0979043610 - 0906050084
 13. 17-10-2012, 11:28 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-10-2012, 11:28 PM
  Bài viết: 1
  sherry is offline
  #13

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  ủa sao phải thi lấy bằng B nữa vậy bạn?
 14. 28-10-2012, 01:09 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-10-2012, 01:09 AM
  Bài viết: 1
  thanhdongsl is offline
  #14

  Default 10 topic thi anh văn B bên Huflit nè các bạn

  các anh chị giúp em với, bọn em được cho 6 chủ đề:
  1. working in the sales
  2. your idea of an interesting business
  3. your idea of an interesting vacation
  4. part time jobs of students
  5. advantages and difficulties in english speaking country
  6. your favourite entertainment in your free time

Tags:

None