mấy bạn giúp mình câu này với:
trên cơ sở phân tích mqh giữa vật chất va ý thức hãy nêu lên ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này với cuộc sống-học tạp của bản than
thanks!