Nhờ các anh chị làm rõ nội dung Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam Hiện nay. Xin cảm ơn trước.