Mọi người giúp em bài tập này với ạ :
Nếu chính phủ áp dụng sắc thuế thu nhập mới , trong đó mức thu nhập tối thiểu phải chịu thuế tăng từ 5 triệu lên 9 triệu thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tổng cầu của nền kinh tế . Hãy dùng mô hình tổng cầu của Keynes để minh họa và giải thích vì sao ?????????