HanhchinhVN.com sưu tầm và Hân hạnh chia sẻ cùng bạn
Giáo trình
Chủ nghĩa xã hội khoa học
(dùng trong các trường đại học, cao đẳng)
(Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)


Đồng Chủ biên:
GS,TS. Đỗ Nguyên Phương
TS. Nguyễn Viết Thông