Sắp thi rùi, lo wa đi! đây là một số đề thi nj, khó wa nhỉ?
Đề số 1
Câu 1: Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền:
a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, nêu các hình thức, phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta.
b) Trình bày nội dung chức năng kinh tế của nhà nước ta.
Câu 2: Trình bày vai trò và giá trị xã hội của pháp luật, liên hệ vào pháp luật của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay (trình bày lý luận và dẫn chứng minh họa vào lĩnh vực pháp luật kinh doanh hoặc lĩnh vực pháp luật vào các vấn đề xã hội).
Câu 3: Nêu và cho dẫn chứng minh họa về mối quan hệ giữa pháp luật với tập quán ở nước ta. Có quan điểm cho rằng: áp dụng tập quán chỉ là một giải pháp tình thế do chưa có đầy đủ các quy định pháp luật. Hãy nêu nhận xét của mình về ý kiến trên.

Đề thi số 2:
Câu 1: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của BMNN Cộng hòa XHCNVN.
Câu 2: Phân tích các xu hướng phát triển cơ bản của pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập xây dựng nhà nước pháp quyền (nêu dẫn chứng minh họa qua một số quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật).
Câu 3: Phân tích (có liên hệ thực tế) sự tác động biện chứng giữa pháp luật và đạo đức trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội ở nước ta hiện nay.

Đề số 3:

Câu 1: Phân tích chức năng kinh tế của nhà nước cộng hòa XHCNVN trong giai đoạn hiện nay (nội dung, vị trí, thực trạng và phương hướng, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng kinh tế).
Câu 2: Phân tích (nêu ví dụ minh họa) mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và hoạt động áp dụng pháp luật.
Câu 3: Phân tích và cho ví dụ về mối quan hệ giữa pháp luật và tập quán ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Có quan điểm cho rằng: áp dụng tập quán chỉ là một giải pháp tình thế do chưa có đầy đủ các quy định pháp luật. Hãy nêu nhận xét của mình về ý kiến trên.

Đề thi số 4:
Câu 1: Phân tích các chức năng xã hội của Nhà nước cộng hòa XHCN VN: Nội dung cơ bản, tầm quan trọng, thực trạng và xu hướng, giảoi
i pháp chủ yếu trong việc thực hiện các chức năng xã hội.
Câu 2: Ý thức pháp luật:
a) Phân tích khái niệm và những đặc điểm cơ bản của ý thức pháp luật (nêu ví dụ minh họa).
b) Trình bày tính đồng bộ trong việc áp dụng các hình thức, biện pháp xây dựng nâng cao ý thức pháp luật cho người dân ở nước ta hiện nay.