Đây là một số biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 60 ngày 27.7.2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nội dung: Downlaod full bên dưới

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND

01. ĐƠN KHIẾU NẠI M01 Mẫu QĐ 63 (M01)


02. BIÊN NHẬN HỒ SƠ Tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo M02 Kết hợp mẫu QĐ 63 (M02) và mẫu QĐ 1131 (M49)

03. PHIẾU TIẾP XÚC-HƯỚNG DẪN Công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại, tố cáo M03 Điều chỉnh mẫu QĐ 63 (M03)

04. PHIẾU HƯỚNG DẪN Công dân gửi đơn khiếu nại đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết M04 Kết hợp mẫu QĐ 63 (M04) và mẫu QĐ 1131 (M36)

05. PHIẾU HƯỚNG DẪN Công dân bổ sung tài liệu M05 Mẫu QĐ 63 (M05)

06. THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại M06 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M35)


07. THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại M07 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M37)

08. THÔNG BÁO Thụ lý giải quyết tố cáo M08 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M50)


09. THÔNG BÁO Không thụ lý giải quyết khiếu nại M09 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M34)

10. PHIẾU TRẢ ĐƠN Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết M10 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M33)

11. GIẤY BÁO TIN Về tiến độ giải quyết tranh chấp, khiếu nại (hoặc tố cáo) M11 Giữ nguyên mẫu QĐ 63 (M11)


12. PHIẾU CHUYỂN M12 Điều chỉnh mẫu QĐ 63 (M12)

13. THÔNG BÁO Về việc xử lý đơn tranh chấp (khiếu nại hoặc tố cáo) M13 Mẫu QĐ 63 (M14)

25. THƯ MỜI (công dân) M14 Điều chỉnh mẫu QĐ 63 (M29)

26. THƯ MỜI (cơ quan) M15 Mẫu QĐ 63 (M30)


14. BIÊN BẢN Họp giải quyết tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) M16 Điều chỉnh mẫu QĐ 63 (M15)

15. BIÊN BẢN Tiếp công dân giải quyết tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) M17 Điều chỉnh mẫu QĐ 63 (M16)

19. DANH SÁCH ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN DỰ TIẾP CÔNG DÂN (HỌP) M18 Mẫu QĐ 63 (M31)

20. DANH SÁCH CÔNG DÂN DỰ BUỔI TIẾP CÔNG DÂN M19 Mẫu QĐ 63 (M32)


16. THÔNG BÁO Nội dung kết luận về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại M20 Mẫu QĐ 63 (M21)

27. KẾ HOẠCH Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết đơn tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) M21 Mẫu QĐ 63 (M33)

17. BIÊN BẢN XÁC MINH M22 Mẫu QĐ 63 (M18)

18. BIÊN BẢN Đối thoại công khai kết quả xác minh thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại M23 Mẫu QĐ 63 (M19)

21. BÁO CÁO Kết quả xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết tranh chấp (khiếu nại) M24 Mẫu QĐ 63 (M25)

22. QUYẾT ĐỊNH Về việc xác minh nội dung khiếu nại M25 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M39)

23. QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) M26 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M43)

24. QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) M27 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M 44)


28. GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI M28 Mẫu QĐ 1131 (M41)

29. ĐƠN TỐ CÁO M29 Mẫu QĐ 1131 (M46)

30. PHIẾU CHUYỂN (Đơn tố cáo) M30 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M47)

31. BÁO CÁO Kết quả xác minh nội dung tố cáo M31 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M52)

32. THÔNG BÁO Kết quả giải quyết tố cáo M32 Điều chỉnh mẫu QĐ 1131 (M53)


33. BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm) M33, M34, M35, M36 Kết hợp mẫu QĐ 63 (M40) và mẫu QĐ 822

M33 PX -BC cua phuong, xa
M34 QH - BC cua Quan, huyen
M35 SN - BC cua so, nganh
M36 UBTP - BC cua UBNDTP