Xin chào các bạn,
hiện tại ở quê tôi có tình huống là Chi cục QLTT Thanh Hóa đi kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại các điểm đại lý bán hàng, tiệm buôn bán hàng tạp hóa,
và họ đã ghi những mẫu giấy tờ sau,
các bạn xem xét & cho ý kiến xem đã ghi chuẩn xác hay chưa? giấy tờ người nộp phạt cầm như vậy đã đủ? hình thức & nội dung phạt đã hợp lý?

Tờ thứ nhất:
Chi cục QLTT Thanh Hóa..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...... Đội QLTT số 14............................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 01/QLTT
Số: 0182205/QĐ-KT .................................................. ............................. Thọ Xuân, ngày 03 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
KIỂM TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Liên 2: Giao cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường;
Căn cứ Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại tháng 06/2011
Tôi, Trịnh Văn A Chức vụ: Đội trưởng
Đơn vị: Đội quản lý thị trường số 14

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với: cơ sở kinh doanh bà Nguyễn Thị B
Địa chỉ: xã X - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa
Nội dung kiểm tra:
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Hàng hóa, quy chế ghi nhãn hàng hóa
- Niêm yết giá

Thời gian kiểm tra từ ngày 03 tháng 06 năm 2011 đến hết ngày 03 tháng 06 năm 2011
Điều 2. Giao cho ông (bà) Lê Văn C Chức vụ: Tổ trưởng
cùng Tổ công tác
thuộc Đội QLTT số 14 tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: .................................................. .................................................. ........ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH
+ Như Điều 3; .................................................. .............................................. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
+ Hồ sơ vụ việc;
+ Lưu cơ quan kiểm tra.

Tờ thứ hai (màu đỏ):
... BỘ TÀI CHÍNH ............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ......... MẪU CTT 45
TỔNG CỤC THUẾ .......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............................. GK/2010
Đơn vị thu: ........................................ BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT .................... SỐ: 0016461
Mã số: ............................................. (Liên 2: Giao cho người nộp tiền)

Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Thị B
Địa chỉ: xã X - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa
Lý do nộp phạt: Vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Theo Quyết định xử phạt số: 0360051 ngày 03 tháng 06 năm 2011
Cơ quan xử phạt: Đội QLTT số 14 Số tiền: 2.000.000 VNĐ
(Viết bằng chữ): Hai triệu đồng chẵn
Ngày 03 tháng 06 năm 2011
Người thu tiền (Mã số)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu ý: màu đỏ thể hiện là có con dấu, màu xanh là do người ghi