Tôi tên Bùi Thị Hòa là giáo viên THCS. Địa chỉ Thuhoa_b@yahoo.com.vn

Rất mong cho tôi biết cách tính truy lĩnh lương khi nâng bậc và chuyển ngạch đại học ;
+ QĐ hưởng lương bậc 5 cao đẳng từ 01/01/2011, hệ số 3,34- >tháng 5/ 2011 tôi mới được hưởng. 4 tháng trước đó gồm tháng 1,2,3,4 chưa hưởng.
+ QĐ hưởng lương bậc 5 ĐH từ 25/02/2011, hệ số 3,66 àtháng 5/2011 mới được hưởng. 2 tháng 3 , 4 và 5 ngày của tháng 2 chưa được hưởng.
Kết toán trường tôi chỉ tính truy lĩnh tăng lương cho tôi như sau ;
+ truy nhận tăng từ bậc 4 lên bậc 5 CĐ là 3,34 -3,03 =( 0,31 x 730 ) x 35% phụ cấp x 55 ngày tức từ 01/01/2011à25/02/2011. Số ngày còn lại từ 25/02/2011- >30/ 04/2011 tôi không được hưởng
+ truy nhận tăng từ bậc 5 CĐ sang bậc 5 ĐH là 3,66 – 3,34 = 0,32 x 730 ) x 35 % phụ cấp x 65 ngày tức từ ngày 25/02/2011à 04/2011 theo quyết định chuyển sang ngạch ĐH.

Vậy cho tôi xin hỏi cách tính truy lĩnh lương như vậy có đúng không ? Vì sao tôi không được truy nhận 65 ngày còn lại của lương bậc 5 CĐ từ ngày 25/02/2011 -> 30/04/2011 mà trước đó tôi chưa được hưởng ? Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các ban. Chân thành cảm ơn thật nhiều !