Tác giả: TS. Lưu Kiếm Thanh
Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính
Học viện Hành chính
77 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
ĐT: (04)8357083; (04)8359290
NR: (04)8636227; DĐ: 0913045209
E-mail: luukiemthanh@yahoo.com


Nội dung bài giảng

1. Kỹ thuật Soạn thảo Văn bản quản lý hành chính

2.. Những yêu cầu về Thể thức và Kỹ thuật trình bày VB

3. Các vấn đề về Thư từ giao dịch

4. Kỹ thuật Soạn thảo Văn bản của Đảng

5. Hệ thống thông tin quản lý

6. Những yêu cầu về ngôn ngữ đối với Văn bản hành chính

7. Những yêu cầu về nội dung

8. Những yêu cầu về Thể thức Văn bản Đảng


9. Bài giảng tham khảo