- Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Học viện Hành chính
- Phụ lục I (Ký hiệu văn bản, tên viết tắt của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản hành chính)
- Phụ lục II (Thể thức văn bản hành chính).
- Phụ lục III (Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).
- Phụ lục IV (Mẫu một số văn bản hành chính thông thường).
- Phụ lục V (Mẫu phiếu trình xử lý công việc).
- Phụ lục VI (Phiếu giao xử lý văn bản đến).
- Phụ lục VII (Mẫu văn bản liên quan đến giao, nộp, khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ).