Mục lục

A: Cơ sở lý thuyết.

I. Văn bản quy phạm pháp luật
II. Văn bản áp dụng pháp luật
B: So sánh giữa 2 loại văn bản: văn bản áp dụng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật

I. Giống nhau
II. Sự khác nhau
C: Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quá trình ban hành 2 loại văn bản pháp luật này.

1.Đối văn bản quy phạm pháp luật
2.Đối với văn bản áp dụng pháp luậtTẢI VỀ TẠI ĐÂY: so_sanh_van_ban_quy_pham_phap_luat_va_van_ban_ap_dung_phap_luat_9117.doc