X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Soạn thảo Quyết định cá biệt

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 23-04-2011, 11:55 PM
  Đã viết: 11 bài thảo luận
  thanhtung_90 is offline
  24051 lượt xem
  #1

  Post Soạn thảo Quyết định cá biệt

  Chương 6: soạn thảo quyết định cá biệt
  Khái niệm: quyết định cá biệt là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở áp dụng pháp luật để giải quyết các công việc cụ thể có liên quan đến một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân.
  Các nhóm quyết định cá biệt: quyết định nhân sự, quyết định khen thưởng, kỷ luật, quyết định thành lập ban, hội đồng, quyết định ban hành một văn bản.
  - Bố cục nội dung của quyết định gồm hai phần
  Phần căn cứ
  Phần nội dung điều chỉnh
  Phần căn cứ:
  Số lượng từ 3 -5 căn cứ: căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn
  - Căn cứ pháp lý.
  Gồm 2 nhóm: + căn cứ pháp lý về thẩm quyền ban hành( viện dẫn văn bản pháp lý, văn bản quy định chức năng, quyền hạn của cơ quan)
  + căn cứ pháp lý cho nội dung của văn bản ( viện dẫn văn bản pháp luật , văn bản của cơ quan hữu quan làmcơ sở cho nội dung văn bản
  Mục đích của căn cứ pháp lý: căn cứ đúng pháp luật
  Nội dung phù hợp
  - Căn cứ thực tiễn:
  Các thông tin phản ánh thực tiễn ( nhu cầu công tác, năng lực cán bộ, các văn bản: biên bản, tờ trình, công văn..
  Đề nghị của đơn vị , cá nhân có thẩm quyền
  • Cách trình bày các căn cứ:
  Mỗi căn cứ là một dòng, sau mỗi căn cứ là một dấu( căn cứ cuối cùng là dấu (,)
  Căn cứ pháp lý trình bày trước căn cứ thực tiễn
  Ghi nhớ đầy đủ các thông tin, thì viện dẫn( tên loại, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu
  • Phần nội dung điều chỉnh
  - Trình bày dưới dạng các điều
  Mỗi quyết định cá biệt có từ 2 - 5 điều
  . điều 1. Quy định thẳng vào nội dung điều chỉnh
  . điều tiếp theo: quy định những hệ quả pháp lý nảy sinh có liên quan đến nội dung điều chỉnh
  . điều cuối cùng điều khoản thi hành:
  + quy định hiệu lực
  + đối tượng thi hành
  + quy định về xử lý văn bản ( nếu có)
  1. Quyết định nhan sự
  - Điều 1. Tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động thuyên chuyển ( nêu ro họ tên, ngày tháng năm sinh) từ đâu ( nơi ở, hoặc nơi công tác cũ)
  Đến đâu? Làm gi? Kể từ bao giờ
  - Điều 2: quy định nhệm vụ và quyền lợi cụ thể
  - Điều 3: quy định các đối tượng và thơi gian thi hành
  2. Quyết định khen thưởng, kỷ luật
  - Điều 1. Khen thưởng ai( họ tên, đơn vị công tác) vi lý do gì? ( nếu đông thì lập danh sách kèm theo)
  - Điều 2: quy định về hình thức khen thưởng ( khen thuowngt gì? Tổng kinh phí khen thưởng? được trích từ đâu?
  - Điều 3. Quy định các đối tượng thi hành quyết định
  3. Quyết định thành lập ban hội đồng
  - Điều 1. Thành lập ban, hội đồng gì? Gồm những thành viên nào? ( họ tên, chức vụ trong cơ quan, chức vụ mới trong ban, hội đồng) nếu đông thi lập danh sách kèm theo
  - Điều 2. Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của ban, hội đồng
  - Điều 3. Quy định về trụ sở ( nếu có) con dấu, kinh phí hoạt động của ban hội đồng
  - Điều 4. Quy định hiệu lực, các đối tượng thi hành
  4. Quy định ban hành một văn bản:
  - Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là văn bản gì
  - Điều 2. Quy định về hiệu lực của văn bản
  - Điều 3. Quy định các đối tượng thi hành quyết định
  KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN:
 2. 18-12-2012, 01:11 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-12-2012, 01:11 AM
  Bài viết: 1
  nhimxuapa9x is offline
  #2

  Default Soạn thảo Quyết định cá biệt

  sao phần kết cấu nội dung lại không có....

Tags:

None