2 Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo Điạ phương và vùng lãnh thổ:
- Là sự kết hợp 1 cách khách quan từ xu hướng chuyên môn hoá theo ngành và phân bố sản xuất theo vùng lãnh thổ. Do đó Đầu tư của bất cứ 1 cơ sở nào cũng chịu sự quản lý kinh tế, kỹ thuật của cả Cơ quan chủ quản ngành và địa phương (quản lý về mặt hành chính và xã hội) đối với hoạt động đầu tư diễn ra ở Địa phương.
- Các Bộ ngành :chịu trách nhiệm quản lý những vấn đề kỹ thuật của Ngành mình đối với tất cả các dự án Đầu tư
- Hình thức phối hơp giữa Điạ phương và Ngành:
- Tham quản: Một vấn đề nào đó do 1 chủ thể ngành hoặc lãnh thổ có thẩm quyền quyết định, tham khảo ý kiến của bên kia để quyết định của mình thêm sáng suốt
- Hiệp quản: Giống như Tham quản nhưng ý kiến của bên kia là điều kiện cần phải có để tạo nên tính hợp pháp cho 1 quyết định quản lý nào đó
- Đồng quản : Cả 2 cơ quan theo ngành, lãnh thổ, liên tịch ra văn bản quyết định quản lý.
Mọi người có thể cho mình thực tiễn để minh họa cho nguyên tắc này không?. Cụ thể là ví dụ vê sự phối hợp về đồng quản, hiệp quản và tham quản giữa các cơ quan Chuyên ngành và địa phương.
Mình là sinh viên kinh tế nên k được rành cái này lắm Mong mọi người giúp đỡ