Chao tat ca cac ban thanh vien dien dan hoc vien hanh chinh.
Toi dang phai lam bao cao tong ket 10 nam thuc hien cai cach hanh chinh giai doan 2001- 2010, phuong huong, nhiem vu 2011- 2020. co quan toi la UBND thuoc cap xa
kinh de nghi ban nao co file attach bao cao cua UBND cap xa hoac UBND cap huyen xin vui long chuyen giup cho toi vao dia chi mai: cv.rumaingannam@gmail.com trong thoi gian som nhat vi han cuoi cung toi phai nop bao cao la 30/6. xin cam on cac ban nhieu