Ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Chương trình gồm 6 nội dung cải cách:
1. Thể chế
2. Thủ tục hành chính
3. Tổ chức bộ máy
4. Cán bộ, công chức
5. Tài chính công
6. Hiện đại hóa nền hành chính
Như vậy nội dung cải cách thủ tục hành chính đã được tách riêng khỏi nội dung thể chế so với chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo Quyết định số: 136/QĐ-TTg.NQ30CP.PDF