Quan niệm về nguyên tắc quản lý nhà nước: là tư tưởng chủ đạo trong việc xây dựng và hoạt động quản lý nhà nước nhằm đạt được hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước. Quan niệm về quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước-hay kệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước đó chính là hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà nước Ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước.
Như vậy có thể thấy sự khác biệt căn bản giữa nguyên tắc quản lý nhà nước các các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước.
Nếu nguyên tắc quản lý là những tư tưởng chủ đạo về xây dựng và hoạt động quản lý nhà nước về có thể xem xét trên hai quan điểm là các nguyên tắc mang tính khoa học và các nguyên tắc mang tính quy phạm mang tính định nghĩa thì các quy phạm về quản lý là những quy tắc xử xự thực định để điều chỉnh từng lĩnh vực, từng quan hệ cụ thể về lĩnh vực quản lý…. Trong xã hội có lĩnh vực nào thì nhà nước quản lý lĩnh vực đó