Tôi sắp phải viết tiểu luận của lớp chuyên viên chính, định làm chuyên đề về văn hóa. Bạn nào có tư liệu phù hợp cho mình xin để tham khảo. Cảm ơn trước.