1. Vì sao Chính phủ chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá? [-] Cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ lựa chọn là khâu đột phá với 03 lý do chính:
- Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.- Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy, …- Thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Như vậy, có thể coi cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …

---------- Post added at 05:12 PM ---------- Previous post was at 05:12 PM ----------

2. Tại sao cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước? [+]
2. Tại sao cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước? [-] - Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính (mà đặc biệt là việc triển khai thực hiện thành công Đề án 30) sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy, sau khi tất cả các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính được thông qua sẽ cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mà xã hội phải gánh chịu, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tiết kiệm được sẽ được tái phân bổ vào các hoạt động phục vụ việc đầu tư, tạo việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

- Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội,… Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng thế giới công bố ngày 04 tháng 11 năm 2010, thông qua hoạt động cải cách theo Đề án 30 đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 nền kinh tế có nhiều sự cải thiện môi trường kinh doanh nhất và tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng các nền kinh tế (đứng thứ 78 trong số 183 nền kinh tế). Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) cho rằng Đề án 30 của Việt Nam như một điểm sáng về cải cách trong khu vực và mở ra cơ hội hợp tác giữa OECD và các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách thể chế.

---------- Post added at 05:14 PM ---------- Previous post was at 05:12 PM ----------

1. Vì sao Chính phủ chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá? [-] Cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ lựa chọn là khâu đột phá với 03 lý do chính:
- Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.- Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy, …- Thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Như vậy, có thể coi cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …


2. Tại sao cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước? [+]
2. Tại sao cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước? [-] - Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính (mà đặc biệt là việc triển khai thực hiện thành công Đề án 30) sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy, sau khi tất cả các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính được thông qua sẽ cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mà xã hội phải gánh chịu, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tiết kiệm được sẽ được tái phân bổ vào các hoạt động phục vụ việc đầu tư, tạo việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

- Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội,… Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng thế giới công bố ngày 04 tháng 11 năm 2010, thông qua hoạt động cải cách theo Đề án 30 đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 nền kinh tế có nhiều sự cải thiện môi trường kinh doanh nhất và tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng các nền kinh tế (đứng thứ 78 trong số 183 nền kinh tế). Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) cho rằng Đề án 30 của Việt Nam như một điểm sáng về cải cách trong khu vực và mở ra cơ hội hợp tác giữa OECD và các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách thể chế.


3. Khi nào thì người dân được hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính, nhất là từ Đề án 30? Lợi ích được hưởng là gì? [+]
3. Khi nào thì người dân được hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính, nhất là từ Đề án 30? Lợi ích được hưởng là gì? [-] Công cuộc cải cách thủ tục hành chính được bắt đầu thực hiện từ năm 1994 kể từ sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994. Từ đó đến nay, Chính phủ đã nổ lực thực hiện với nhiều nội dung cải cách đã được thể chế hóa trong các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ như đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, hộ tịch, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thuế, hải quan,… và người dân cũng dễ nhận thấy những thay đổi căn bản trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của họ.

Với thành công bước đầu của Đề án 30, lần đầu tiên Việt Nam thiết lập và công bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền và công khai trên mạng internet. Chúng ta đã chuẩn hóa và thống nhất được bộ TTHC cấp huyện, cấp xã theo hướng rút gọn từ 10.000 bộ thủ tục hành chính cấp xã và 700 bộ thủ tục hành chính cấp huyện xuống còn 63 bộ ở mỗi cấp … Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có một bộ TTHC cấp xã và một bộ TTHC cấp huyện để thống nhất thực hiện tại địa phương. Trong năm 2010, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị quyết để đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 bộ, ngành. Bên cạnh việc dự kiến cắt giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho các các nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, với tổng chi phí tiết kiệm được lên tới gần 30.000 tỷ đồng mỗi năm (khi các phương án đơn giản hóa đi vào thực thi trong giai đoạn 3 của Đề án), cải thiện môi trường kinh doanh, Đề án đã nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính của mỗi cá nhân, tổ chức; tạo điều kiện cho nhân dân giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính các cấp. Thành công của Đề án trong việc hợp tác công - tư đã khẳng định tính đúng đắn trong việc huy động người dân và doanh nghiệp tham gia cải cách thủ tục hành chính chính. Đây là một minh chứng rõ rệt của việc phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân, gắn bó với dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hội, tham gia vào quá trình hoạch định chính sách pháp luật của Nhà nước. Đề án đã phát huy được tính tích cực chính trị của nhân dân, là yếu tố cơ bản để phát huy nội lực của đất nước.


4. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận được ngay với các thủ tục hành chính đã được công khai trong bối cảnh người Việt Nam chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa? [+]
4. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận được ngay với các thủ tục hành chính đã được công khai trong bối cảnh người Việt Nam chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa? [-] Theo quy định của Chính phủ, thủ tục hành chính bắt buộc phải được niêm yết công khai tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Do đó, để người dân có thể tiếp cận ngay với các thủ tục hành chính đề nghị chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, khuyến khích áp dụng các hình thức công khai, tuyên truyền, phổ biến quy định về thủ tục hành chính phù hợp với từng loại đối tượng như: phát thanh thôn, xã; công khai tại bản tin thôn, bản, các điểm văn hóa xã … Trong thời gian tới chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chú trọng kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở, kịp thời đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt nhiệm vụ này.


5. Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước được hưởng lợi gì từ Đề án 30? [+]
5. Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước được hưởng lợi gì từ Đề án 30? [-] Thông qua việc thực hiện Đề án 30, đội ngũ cán bộ công chức đã có bước chuyển cơ bản về nhận thức đối với thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể là: đối với cán bộ lãnh đạo, đây là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành thông qua việc nắm bắt rõ hiện trạng thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị; đối với cán bộ, công chức, Đề án đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của hàng chục nghìn cán bộ các cấp, các ngành tham gia vào việc thống kê và rà soát thủ tục hành chính. Đặc biệt, Đề án 30 tạo bước chuyển căn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng hoạch định chính sách. Cụ thể, khi xây dựng, hoạch định chính sách, đội ngũ công chức phải xác định được chính sách đó có thật sự cần thiết hay không? nếu cần thiết thì nó có hợp lý hay không? Và nếu ban hành ra thì nó sẽ tác động đến xã hội như thế nào (để thực hiện thì chi phí tuân thủ là bao nhiêu)?

Đây là lợi ích không thể lượng hóa được của Đề án 30.


6. Liệu sau khi Đề án 30 kết thúc thì người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hay không? [+]
6. Liệu sau khi Đề án 30 kết thúc thì người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hay không? [-]
Về cơ bản, sau Đề án 30, người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính sẽ có nhiều thuận lợi hơn dựa trên cơ sở:
- Tất cả các thủ tục hành chính đã được công khai, minh bạch tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân.- Rất nhiều thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho người dận, doanh nghiệp qua đó sẽ giảm rất nhiều gánh nặng về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (tỷ lệ đơn giản hóa đạt 88%) theo hướng có lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.- Các thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo, đến khâu ban hành và thực hiện trên thực tế cuộc sống thông qua hoạt động của hệ thống các cơ quan kiểm soát sẽ đảm bảo cho tính bền vững của Đề án.- Người dân và doanh nghiệp có quyền gửi phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ thực hiện thủ tục hành chính, về các quy định hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 20 và Nghị định số 63 của Chính phủ.Tuy nhiên, để loại bỏ triệt để các nhũng nhiễu cần có sự tham gia tích cực, phát huy vai trò giám sát, vai trò xây dựng, hoạch định chính sách của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ các chính sách cải cách khác như: chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức (lương, thưởng,…), chế tài, …7. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 30? Lợi ích mà Đề án 30 đạt được có tương xứng với nguồn lực bỏ ra để thực hiện Đề án này hay không? [+]
7. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 30? Lợi ích mà Đề án 30 đạt được có tương xứng với nguồn lực bỏ ra để thực hiện Đề án này hay không? [-]
Để triển khai thực hiện Đề án 30, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính có thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ việc thực hiện Đề án 30 trên cơ sở trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước. Nguồn kinh phí này thuộc thẩm quyền quyết định của các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên yêu cầu và khối lượng công việc của từng bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra các bộ ngành, địa phương có thể huy động các nguồn lực khác để thực hiện Đề án 30 như từ các dự án hỗ trợ cải cách hành chính của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho Việt Nam; sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Có thể khẳng định kinh phí thực hiện Đề án 30 là rất khiêm tốn so với lợi ích mà Đề án này mang lại. Chỉ tính riêng lợi ích kinh tế, theo tính toán của các bộ, ngành và Tổ công tác chuyên trách, số tiền tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là gần 30.000 tỷ đồng/năm.


8. Đề nghị cho biết những cải cách nổi bật của Đề án 30? [+]
8. Đề nghị cho biết những cải cách nổi bật của Đề án 30? [-] Có thể điểm qua một số cải cách nổi bật của Đề án 30 như sau:1. Cải cách trong lĩnh vực thuế: (1) các thủ tục về hóa đơn đã được cải cách theo hướng cho phép các doanh nghiệp được tự in hóa đơn và thay vì đăng ký, doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Bộ Tài chính khi phát hành và sử dụng mẫu hóa đơn tự in giúp tiết kiệm gần 400 tỷ đồng/năm; (2) đối với các thủ tục về kê khai thuế, nộp thuế: việc phân loại đối tượng để giảm tần suất kê khai thuế và nộp thuế cho phù hợp sẽ giúp tiết kiệm 1.068 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp;2. Cải cách trong lĩnh vực hải quan, thực hiện cải cách đối với nhóm thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu được hiện đại hóa bằng việc mở rộng khai hải quan điện tử, triển khai cơ chế một cửa quốc gia kết nối các bộ, ngành; thay “đăng ký” thành “thông báo” đối với một số thủ tục như “đăng ký hợp đồng gia công”, “đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức”, “đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”. Những cải cách này góp phần tiết kiệm 565 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp.3. Cải cách trong lĩnh vực xây dựng, bãi bỏ quy định về việc thu phí xây dựng, bãi bỏ quy định về "thời hạn có hiệu lực khởi công" của giấy phép xây dựng, qua đó bãi bỏ việc gia hạn giấy phép xây dựng giúp cắt 1.400 tỷ đồng/năm cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhóm thủ tục cấp giấy phép xây dựng.4. Cải cách trong lĩnh vực tư pháp, đề xuất bãi bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực bắt buộc đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản sẽ giúp tiết kiệm 2.708 tỷ đồng/năm và rút ngắn quá trình hoàn tất các giao dịch về bất động sản.5. Cải cách trong lĩnh vực lao động-thương binh-xã hội: giảm dần sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với các hoạt động của doanh nghiệp như loại bỏ thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp sẽ giúp tiết kiệm 163 tỷ đồng/năm.6. Cải cách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: thay đổi quy trình giải quyết, kiến nghị không để lại 2% kinh phí chi ốm đau, thai sản tại đơn vị sử dụng lao động, giao cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giảm gánh nặng giải quyết chế độ của đơn vị sử dụng lao động, tiết kiệm được trên 319 tỷ đồng/năm.7. Cải cách trong lĩnh vực công an, đối với thủ tục cấp mới đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cùng với việc giảm thời gian thực hiện, đã phân công rõ trách nhiệm cho cơ quan Công an trong việc cà số khung số máy thay vì để người dân phải làm như trước đây đã góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm cho người dân 496 tỷ đồng/năm. Đối với thủ tục cấp chứng minh nhân dân, đã thiết kế lại nội dung và thể thức mẫu đơn, tờ khai, phân loại và rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp mới CMND theo từng địa bàn, đồng thời kiến nghị hợp pháp hóa thẩm quyền cấp CMND cho Công an cấp tỉnh nhằm giảm tải việc ùn tắc như hiện nay sẽ giúp tiết kiệm 331 tỷ đồng/năm. 8. Cải cách nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thay thế thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa-nô, băng rôn đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường và hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp bằng thông báo của doanh nghiệp trước khi thực hiện quảng cáo cùng với cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, điều kiện, nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo sẽ tạo điều kiện giảm gánh nặng về thủ tục, giảm chi phí, tạo cơ hội thành công cho sản phẩm của doanh nghiệp trong tiếp cận thị trường song vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý của nhà nước. Thực hiện phương án này tiết kiệm được cho các doanh nghiệp 272 tỷ đồng/năm.9. Cải cách nổi bật trong lĩnh vực đường bộ: giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với các hoạt động của DN vận tải trong lĩnh vực khai thác vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô; thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc quản lý đơn vị vận tải, nhưng không quản lý đến hoạt động của từng xe ô tô, không can thiệp vào tác nghiệp của đơn vị vận tải trong quá trình điều hành các hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải khách. Việc này giúp tiếp kiệm được 120 tỷ đồng/năm.


9. Thủ tục hành chính và vai trò của thủ tục hành chính [+]
9. Thủ tục hành chính và vai trò của thủ tục hành chính [-]
Thủ tục hành chính, hiểu theo nghĩa chung nhất, là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.
Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:14 PM ----------

1. Vì sao Chính phủ chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá? [-] Cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ lựa chọn là khâu đột phá với 03 lý do chính:
- Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.- Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy, …- Thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Như vậy, có thể coi cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …


2. Tại sao cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước? [+]
2. Tại sao cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước? [-] - Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính (mà đặc biệt là việc triển khai thực hiện thành công Đề án 30) sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy, sau khi tất cả các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính được thông qua sẽ cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mà xã hội phải gánh chịu, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tiết kiệm được sẽ được tái phân bổ vào các hoạt động phục vụ việc đầu tư, tạo việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

- Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội,… Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng thế giới công bố ngày 04 tháng 11 năm 2010, thông qua hoạt động cải cách theo Đề án 30 đã đưa Việt Nam vào nhóm 10 nền kinh tế có nhiều sự cải thiện môi trường kinh doanh nhất và tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng các nền kinh tế (đứng thứ 78 trong số 183 nền kinh tế). Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) cho rằng Đề án 30 của Việt Nam như một điểm sáng về cải cách trong khu vực và mở ra cơ hội hợp tác giữa OECD và các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách thể chế.


3. Khi nào thì người dân được hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính, nhất là từ Đề án 30? Lợi ích được hưởng là gì? [+]
3. Khi nào thì người dân được hưởng lợi từ cải cách thủ tục hành chính, nhất là từ Đề án 30? Lợi ích được hưởng là gì? [-] Công cuộc cải cách thủ tục hành chính được bắt đầu thực hiện từ năm 1994 kể từ sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994. Từ đó đến nay, Chính phủ đã nổ lực thực hiện với nhiều nội dung cải cách đã được thể chế hóa trong các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của Chính phủ như đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, hộ tịch, đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thuế, hải quan,… và người dân cũng dễ nhận thấy những thay đổi căn bản trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của họ.

Với thành công bước đầu của Đề án 30, lần đầu tiên Việt Nam thiết lập và công bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền và công khai trên mạng internet. Chúng ta đã chuẩn hóa và thống nhất được bộ TTHC cấp huyện, cấp xã theo hướng rút gọn từ 10.000 bộ thủ tục hành chính cấp xã và 700 bộ thủ tục hành chính cấp huyện xuống còn 63 bộ ở mỗi cấp … Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố có một bộ TTHC cấp xã và một bộ TTHC cấp huyện để thống nhất thực hiện tại địa phương. Trong năm 2010, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị quyết để đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 bộ, ngành. Bên cạnh việc dự kiến cắt giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho các các nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, với tổng chi phí tiết kiệm được lên tới gần 30.000 tỷ đồng mỗi năm (khi các phương án đơn giản hóa đi vào thực thi trong giai đoạn 3 của Đề án), cải thiện môi trường kinh doanh, Đề án đã nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính của mỗi cá nhân, tổ chức; tạo điều kiện cho nhân dân giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính các cấp. Thành công của Đề án trong việc hợp tác công - tư đã khẳng định tính đúng đắn trong việc huy động người dân và doanh nghiệp tham gia cải cách thủ tục hành chính chính. Đây là một minh chứng rõ rệt của việc phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân, gắn bó với dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hội, tham gia vào quá trình hoạch định chính sách pháp luật của Nhà nước. Đề án đã phát huy được tính tích cực chính trị của nhân dân, là yếu tố cơ bản để phát huy nội lực của đất nước.


4. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận được ngay với các thủ tục hành chính đã được công khai trong bối cảnh người Việt Nam chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa? [+]
4. Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận được ngay với các thủ tục hành chính đã được công khai trong bối cảnh người Việt Nam chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa? [-] Theo quy định của Chính phủ, thủ tục hành chính bắt buộc phải được niêm yết công khai tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Do đó, để người dân có thể tiếp cận ngay với các thủ tục hành chính đề nghị chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, khuyến khích áp dụng các hình thức công khai, tuyên truyền, phổ biến quy định về thủ tục hành chính phù hợp với từng loại đối tượng như: phát thanh thôn, xã; công khai tại bản tin thôn, bản, các điểm văn hóa xã … Trong thời gian tới chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chú trọng kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở, kịp thời đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt nhiệm vụ này.


5. Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước được hưởng lợi gì từ Đề án 30? [+]
5. Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước được hưởng lợi gì từ Đề án 30? [-] Thông qua việc thực hiện Đề án 30, đội ngũ cán bộ công chức đã có bước chuyển cơ bản về nhận thức đối với thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể là: đối với cán bộ lãnh đạo, đây là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành thông qua việc nắm bắt rõ hiện trạng thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị; đối với cán bộ, công chức, Đề án đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của hàng chục nghìn cán bộ các cấp, các ngành tham gia vào việc thống kê và rà soát thủ tục hành chính. Đặc biệt, Đề án 30 tạo bước chuyển căn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng hoạch định chính sách. Cụ thể, khi xây dựng, hoạch định chính sách, đội ngũ công chức phải xác định được chính sách đó có thật sự cần thiết hay không? nếu cần thiết thì nó có hợp lý hay không? Và nếu ban hành ra thì nó sẽ tác động đến xã hội như thế nào (để thực hiện thì chi phí tuân thủ là bao nhiêu)?

Đây là lợi ích không thể lượng hóa được của Đề án 30.


6. Liệu sau khi Đề án 30 kết thúc thì người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hay không? [+]
6. Liệu sau khi Đề án 30 kết thúc thì người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hay không? [-]
Về cơ bản, sau Đề án 30, người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính sẽ có nhiều thuận lợi hơn dựa trên cơ sở:
- Tất cả các thủ tục hành chính đã được công khai, minh bạch tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân.- Rất nhiều thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho người dận, doanh nghiệp qua đó sẽ giảm rất nhiều gánh nặng về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (tỷ lệ đơn giản hóa đạt 88%) theo hướng có lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.- Các thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo, đến khâu ban hành và thực hiện trên thực tế cuộc sống thông qua hoạt động của hệ thống các cơ quan kiểm soát sẽ đảm bảo cho tính bền vững của Đề án.- Người dân và doanh nghiệp có quyền gửi phản ánh, kiến nghị về hành vi chậm trễ thực hiện thủ tục hành chính, về các quy định hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân để cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 20 và Nghị định số 63 của Chính phủ.Tuy nhiên, để loại bỏ triệt để các nhũng nhiễu cần có sự tham gia tích cực, phát huy vai trò giám sát, vai trò xây dựng, hoạch định chính sách của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, phải thực hiện đồng bộ các chính sách cải cách khác như: chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức (lương, thưởng,…), chế tài, …7. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 30? Lợi ích mà Đề án 30 đạt được có tương xứng với nguồn lực bỏ ra để thực hiện Đề án này hay không? [+]
7. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 30? Lợi ích mà Đề án 30 đạt được có tương xứng với nguồn lực bỏ ra để thực hiện Đề án này hay không? [-]
Để triển khai thực hiện Đề án 30, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính có thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ việc thực hiện Đề án 30 trên cơ sở trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước. Nguồn kinh phí này thuộc thẩm quyền quyết định của các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên yêu cầu và khối lượng công việc của từng bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra các bộ ngành, địa phương có thể huy động các nguồn lực khác để thực hiện Đề án 30 như từ các dự án hỗ trợ cải cách hành chính của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho Việt Nam; sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Có thể khẳng định kinh phí thực hiện Đề án 30 là rất khiêm tốn so với lợi ích mà Đề án này mang lại. Chỉ tính riêng lợi ích kinh tế, theo tính toán của các bộ, ngành và Tổ công tác chuyên trách, số tiền tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là gần 30.000 tỷ đồng/năm.


8. Đề nghị cho biết những cải cách nổi bật của Đề án 30? [+]
8. Đề nghị cho biết những cải cách nổi bật của Đề án 30? [-] Có thể điểm qua một số cải cách nổi bật của Đề án 30 như sau:1. Cải cách trong lĩnh vực thuế: (1) các thủ tục về hóa đơn đã được cải cách theo hướng cho phép các doanh nghiệp được tự in hóa đơn và thay vì đăng ký, doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Bộ Tài chính khi phát hành và sử dụng mẫu hóa đơn tự in giúp tiết kiệm gần 400 tỷ đồng/năm; (2) đối với các thủ tục về kê khai thuế, nộp thuế: việc phân loại đối tượng để giảm tần suất kê khai thuế và nộp thuế cho phù hợp sẽ giúp tiết kiệm 1.068 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp;2. Cải cách trong lĩnh vực hải quan, thực hiện cải cách đối với nhóm thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu được hiện đại hóa bằng việc mở rộng khai hải quan điện tử, triển khai cơ chế một cửa quốc gia kết nối các bộ, ngành; thay “đăng ký” thành “thông báo” đối với một số thủ tục như “đăng ký hợp đồng gia công”, “đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức”, “đăng ký hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”. Những cải cách này góp phần tiết kiệm 565 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp.3. Cải cách trong lĩnh vực xây dựng, bãi bỏ quy định về việc thu phí xây dựng, bãi bỏ quy định về "thời hạn có hiệu lực khởi công" của giấy phép xây dựng, qua đó bãi bỏ việc gia hạn giấy phép xây dựng giúp cắt 1.400 tỷ đồng/năm cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện nhóm thủ tục cấp giấy phép xây dựng.4. Cải cách trong lĩnh vực tư pháp, đề xuất bãi bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực bắt buộc đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản sẽ giúp tiết kiệm 2.708 tỷ đồng/năm và rút ngắn quá trình hoàn tất các giao dịch về bất động sản.5. Cải cách trong lĩnh vực lao động-thương binh-xã hội: giảm dần sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với các hoạt động của doanh nghiệp như loại bỏ thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp sẽ giúp tiết kiệm 163 tỷ đồng/năm.6. Cải cách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: thay đổi quy trình giải quyết, kiến nghị không để lại 2% kinh phí chi ốm đau, thai sản tại đơn vị sử dụng lao động, giao cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, giảm gánh nặng giải quyết chế độ của đơn vị sử dụng lao động, tiết kiệm được trên 319 tỷ đồng/năm.7. Cải cách trong lĩnh vực công an, đối với thủ tục cấp mới đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cùng với việc giảm thời gian thực hiện, đã phân công rõ trách nhiệm cho cơ quan Công an trong việc cà số khung số máy thay vì để người dân phải làm như trước đây đã góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm cho người dân 496 tỷ đồng/năm. Đối với thủ tục cấp chứng minh nhân dân, đã thiết kế lại nội dung và thể thức mẫu đơn, tờ khai, phân loại và rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp mới CMND theo từng địa bàn, đồng thời kiến nghị hợp pháp hóa thẩm quyền cấp CMND cho Công an cấp tỉnh nhằm giảm tải việc ùn tắc như hiện nay sẽ giúp tiết kiệm 331 tỷ đồng/năm. 8. Cải cách nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thay thế thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa-nô, băng rôn đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường và hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp bằng thông báo của doanh nghiệp trước khi thực hiện quảng cáo cùng với cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, điều kiện, nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo sẽ tạo điều kiện giảm gánh nặng về thủ tục, giảm chi phí, tạo cơ hội thành công cho sản phẩm của doanh nghiệp trong tiếp cận thị trường song vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý của nhà nước. Thực hiện phương án này tiết kiệm được cho các doanh nghiệp 272 tỷ đồng/năm.9. Cải cách nổi bật trong lĩnh vực đường bộ: giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với các hoạt động của DN vận tải trong lĩnh vực khai thác vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô; thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc quản lý đơn vị vận tải, nhưng không quản lý đến hoạt động của từng xe ô tô, không can thiệp vào tác nghiệp của đơn vị vận tải trong quá trình điều hành các hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải khách. Việc này giúp tiếp kiệm được 120 tỷ đồng/năm.


9. Thủ tục hành chính và vai trò của thủ tục hành chính [+]
9. Thủ tục hành chính và vai trò của thủ tục hành chính [-]
Thủ tục hành chính, hiểu theo nghĩa chung nhất, là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết từng công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.
Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.