BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
1. Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.
2. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.
Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:
Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo.
3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân
Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động để làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Từ đó, ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện, tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
4. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân.
Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:
Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau:
- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa, đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật, cấp giấy phép kinh doanh karaoke, cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp, giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin.
- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. Qua đó, đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa, qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tham gia thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả, trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động, có sáng kiến, sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa, các anh hùng có công dựng và giữ nước, anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2), theo kế họach đề ra, bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai, HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin, liên lạc của người dân.
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị: cá nhân học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận. Từ năm 2007 - 2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn.
- Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng, luôn gắn bó với ngành, với công việc được giao phó. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phê bình và tự phê bình chân thành; nói thẳng nói thật không ngại va chạm. Chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, không hiểu dân, suy thoái về đạo đức, lối sống….
- Sống đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm.
5. Những việc chưa làm được, nguyên nhân.
Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như:
- Cần khéo léo, nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí, đồng nghiệp.
- Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn, nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn, đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng.
6. Đề xuất, kiến nghị.
Trong bốn năm qua, cuộc vận động đã được các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng, triển khai thực hiện tích cực, với nhiều cách làm hết sức phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây:
- Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng, chạy theo thành tích ảo, do đó cần quan tâm chú ý về chất lượng. Muốn vậy, Đảng viên là tấm gương đi trước, làng nước theo sau, cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức, chung chung. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội; những chủ trương, đường lối, chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây, do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi, người viết để dân chấm thi, dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra.
7. Phương hướng phấn đấu của bản thân.
- Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú.
- Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một cán bộ công chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Tích cực lao động. học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân, Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
- Thẳng thắn. trung thực, chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương về phẩm chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức.
Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức và tấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn./.
Người viết