ThS Ngô Tuấn Nghĩa "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

THAM LUẬN TRÌNH BÀY TẠI HỌI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
Ngô Tuấn Nghĩa
Bí thư Đoàn thanh niên Học viện

Với vị trí vai trò đặc biệt của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong tình hình vận động của đất nước thời kỳ đổi mới, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều Nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên như: Nghị quyết TW 4, khoá VII (1993) “Về công tác thanh niên trong tình hình mới”, Chỉ thị số 66 Chỉ thị Trung ương của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 34 (1998) của Bộ Chính trị về “ tăng cường công tác chính trị tư tưởng củng cổ tổ chức đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đang viên trong trường học”, đây là hệ thống những chủ trương chỉ đạo sát với công tác thanh niên. Trên thực tế các chủ trương đường lối này đã bước đầu đi sâu vào cuộc sống và phát huy tác dụng to lớn đối với quá trình lãnh đạo và quy tụ thanh niên đứng quanh Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Tuy nhiên, trước sự vận động và biến đổi liên tục của thực tiễn cuộc sống, nhất là sự tác động của Công cuộc công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước đang đi vào chiều sâu cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, lần này Đảng lại tiếp tục ra Nghị quyết về công tác thanh niên cùng thời điểm với các Nghị quyết lớn và về các vấn đề trọng đại khác thể hiện sự phát triển trong tư duy của Đảng về vấn đề thanh niên.
Trước hết, tiếp cận dưới góc độ thanh niên về Nghị quyết Trung ương 7 Khoá X, Nghị quyết này là sự nhìn nhận đúng đắn và sát thực hơn nữa về công tác thanh niên trong tình hình mới, đặt thanh niên vào trung tâm của chiến lược nguồn lực con người trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá. Điều này một lần nữa tạo niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Từ Nghị quyết này, thanh niên và tổ chức Đoàn với tư cách là tổ chức Chính trị xã hội trong hệ thống chính trị của thanh niên có thể nhận thấy cơ hội mở ra trong thời gian tới thể hiện trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong nghị quyết lần này. Đó là
- Thứ nhất, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Với những gì mà thanh niên làm được vả cống hiến trong mọi giai đoạn cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt trong thời gian gần đây chứng tỏ quan điểm này có cơ sở thực tiễn hợp lý.
- Thứ hai, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục công tác thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên
- Thứ ba, Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là xây dựng Đảng trước một bước.
Nếu hết thảy các cấp các ngành, và những cán bộ chịu trách nhiệm đứng đầu tổ chức của các cấp các ngành đó quán triệt nghiêm túc quan điểm này, thiết nghĩ Tổ chức Đoàn thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để hoạt động. Tổ chức Đoàn thanh niên sẽ được nhìn nhận đúng tầm và vị trí như nó có trong việc tập hợp và vận động thanh niên.
Thứ tư, Nghị quyết thể hiện một điểm mới hơn so với Nghị quyết TW 4 Khoá 7 về công tác thanh niên, đó là : Nhà nước quản lý thanh niên, và công tác thanh niên, thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương trình kế họch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an n inh hằng năm của các cấp các ngành.
Dưới nhãn quan của thanh niên và tổ chức Đoàn, luận điểm này có ý nghĩa chỉ đạo về mặt chiến lược và cũng là cách thức để nghị quyết có thể phát huy tác dụng trong quá trình vận động của công tác thanh niên. Đó là việc đưa thanh niên vào mặt trận hành động thực tế, góp phần đảm nhiệm, tiếp nối thực sự chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức có thanh niên thay vì coi tổ chức Đoàn và thanh niên chỉ có ý nghĩa chính trị trong hệ thống chính trị của cơ quan đơn vị, thậm chí trong nhiều trường hợp cá biệt có tổ chức, cơ quan coi tổ chức Đoàn như là một thành tố làm đẹp hệ thống chính trị, làm đẩy đủ hệ thống chính trị, là yếu tố trang sức của hệ thống chính trị mà không có ý nghĩa mấy đối với nhiệm vụ và chức năng của tổ chức đó.
Xét dưới khía cạnh xã hội pháp quyền, chủ trương của Đảng có đi vào thực tiễn được không phụ thuộc trước hết vào tính đúng đắn của nó song cơ bản phải được thể chế hoá thành luật pháp và cơ chế. Thanh niêm muốn hoạt động tốt cũng phải có cơ chế, mà cơ chế này phải thống nhất với quan điểm thứ nhất thay vì nhìn nhận tổ chức của thanh niên như một bộ phận cần ban phát, chiếu cố, thậm chí đáng thông cảm. Theo tinh thần quan điểm thứ tư này của Đảng, thể hiện việc chăm lo đến công tác thanh niên được nhìn nhận là trách nhiệm của Đảng đối với thanh niên, từ đó biến thành trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đối với thanh niên. Đó cũng là trách nhiệm của thế hệ hiện nay đối với tiền đồ của đất nước. Dự báo, đây là một quan điểm sẽ được thanh niên đón nhận một cách hào hứng nếu được thực hiện triệt để trong thực tiễn.
Tuy nhiên, trong chiều ngược lại, về phía thanh niên, quan điểm của Nghị quyết cũng chỉ rõ, sự nỗ lực rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Quan điểm này ẩn chứa hàm ý, Đảng có trách nhiệm với Thanh niên nhưng đồng thời chính Thanh niên cũng phải có trách nhiệm đối với Đảng trong việc nỗ lực rèn luyện phấn đấu vươn lên, chủ động nắm bắt vận hội mới để đóng góp sự cống hiến của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động phát huy tài chí để phục vụ mục tiêu chung của nhân dân. Theo đó, một mặt Đảng quan tâm đến thanh niên, nhưng ở một mặt khác, thanh niên cũng cần biết cống hiến theo đúng năng lực và tinh thần của tuổi trẻ.
Như vậy, khái quát lại, hệ quan điểm của Nghị quyết vừa thể hiện sự quan tâm thực sự của Đảng đối với thanh niên nhưng đồng thời không tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ trong thanh niên, không biến thanh niên thành bộ phận xã hội hội hưởng thụ, không biến thanh niên thành nhóm xã hội tự mãn, thiếu động lực tự vươn lên, thiếu mục đích và lý tưởng, mà yêu cầu thanh niên trước hết phải nỗ lực cống hiến hết mình và có môi trường hành động để thanh niên cống hiến. Đảng nắm bắt và định hướng cho thanh niên, nhưng thanh niên phải tự vươn lên để nắm bắt những thuận lợi trong môi trường học tập và công tác của mình. Với tầm nhìn như vậy, các quan điểm này phù hợp với nhóm mục tiêu và giải pháp trình bày trong Nghị quyết.
Vận dụng tinh thần quan điểm của Nghị quyết này vào hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hố Chí Minh
Với tinh thần chủ động trong học tập và quán triệt Nghị quyết, Đoàn Thanh niên Học viện đã tiến hành triển khai việc quán triệt Nghị quyết tới 8 chi đoàn trong Học viện. Các Chi đoàn và đoàn viên đã có cơ hội để nghiên cứu và bày tỏ những ý kiến về việc làm thế nào để Nghị quyết phát huy được vai trò trong thanh niên Học viện. Qua tổng hợp và nắm bắt ý kiến từ đoàn viên cơ sở chi đoàn gửi về Thường vụ Ban chấp hành Đoàn Học viện nổi lên các ý kiến như sau:
Trước hết, đa số đoàn viên thanh niên Học viện ý thức được rằng, với tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, quán triệt tinh thần Nghị quyết, trước hết thanh niên, đoàn viên hiện đang công tác tại Học viện cần chủ động phấn đấu, tự tu dưỡng, tự rèn luyện, nỗ lực vượt qua những khó khăn để nhanh chóng vươn lên và có thể tham gia thực sự vào nhiệm vụ chung của Hệ thống Học viện, góp phần nhỏ vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xác định rõ tư tưởng đây là cách thức phù hợp trong quá trình cống hiến của thanh niên.
Tuy nhiên, với tầm nhìn tới đây, khi Đảng bộ Học viện trở thành một hệ thống thống nhất, gồm nhiều Học viện khu vực và Học viện chuyên ngành trong cả nước, theo đó, nếu tính riêng số cán bộ trẻ là đoàn viên thanh niên đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Học viện sẽ chiếm tới khoảng 2/3 tổng số cán bộ công chức của Học viện tương đương xấp xỉ 2000 cán bộ đoàn viên thanh niên trẻ. Nếu kể cả số sinh viên và Học viên các lớp có xu hướng trẻ hoá còn đang trong thời kỳ tuổi đoàn thường xuyên lưu chuyển trong hệ thống đào tạo của Học viện thì con số có thể tới nửa vạn người. Đây là một lực lượng thanh niên không nhỏ. Vì vậy, theo tinh thần Nghị quyết, thanh niên Học viện rất mong Đảng uỷ, trực tiếp nhất là các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở có những chủ trương sát và phù hợp với tình hình mới.
Với tư cách là một thành viên trong hệ thống chính trị của Học viện tập hợp nhiều đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên là những cán bộ giảng dạy nghiên cứu trẻ, cán bộ chuyên môn tại các cơ quan chức năng, các Phòng ban tại Học viện, Đoàn thanh niên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ tới hoạt động Đoàn. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên bày tỏ nguyện vọng rằng Đảng uỷ có những giải pháp chỉ đạo cụ thể, đặc thù và sâu sát hơn nữa về thiết lập cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có điều kiện trực tiếp trong hoạt động tham gia nghiên cứu và học tập, thông qua đó, thanh niên trưởng thành về năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện. Mong muốn các Chi Bộ, Đảng bộ cơ sở mạn dạn hơn nữa trong việc giao cho các đoàn viên trẻ, đảng viên trẻ đảm nhiệm những nội dung công việc chuyên môn, nội dung khoa học phù hợp có định hướng theo yêu cầu chuyên môn, nhiệm vụ và tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu trẻ, giảng giạy trẻ, cán bộ công chức trẻ ở tất cả các bộ phận cơ quan thuộc Học viện có thể chín muồi về chuyên môn nghiệp vụ một cách tự giác, trực tiếp thay vì để cho đoàn viên trẻ tự dò dẫm tìm những hướng nội dung nghiên cứu, những phương pháp làm việc một cách tự phát.
Đảng uỷ Học viện, các Ban chi uỷ Chi Bộ, Đảng bộ cơ sở cần thiết lập những kênh có thể để thực hiện gặp gỡ thường xuyên, đối thoại với thanh niên, có giải pháp đưa kết quả lãnh đạo công tác thanh niên trở thành nội dung trong các tiêu chí đánh giá phân loại các tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống Học viện.
Trong thời gian qua, do tác động của nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan, đã có một số cán bộ đòan viên trẻ đang công tác tại Học viện xin chuyển cơ quan, mặc dù số lượng rất nhỏ và cá biệt song thanh niên mong muốn trong những giải pháp của Đảng bộ Học viện trong thời gian tới có ý tưởng về vấn đề này để có chiến lược lâu dài về thế hệ kế cận của Học viện.
Ngoài ra, mặc dù rất cụ thể nhưng có thể nói là quan trọng đối với thanh niên, đoàn viên trẻ đó là vấn đề đời sống cán bộ trẻ hiện rất khó khăn. Thanh niên tự xác định là tuổi trẻ phải cống hiến nhưng nếu có sự động viên về vật chất cùng với động viên tinh thần sẽ tốt hơn. Đoàn viên các chi đoàn mong muốn Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện có chủ trương về vấn đề tạo điều kiện cho phép cán bộ trẻ có thể có điều kiện vật chất để tiếp tục cải thiện đời sống, chẳng hạn như vấn đề nhà ở, vấn đề chế độ phụ cấp đối với cán bộ đi học. Đoàn viên các chi đoàn mong muốn rằng Lãnh đạo Học viện cho nối lại phụ cấp ăn trưa bên cạnh phụ cấp đi học từ ngân sách vì số cán bộ của Học viện đi học hàng năm không nhiều, cho hưởng các đợt phụ cấp bất thường trong các ngày như quốc tế lao động, Quốc khánh, tết âm lịch thay vì cắt bỏ như hiện nay. Vấn đề này rất nhỏ nhưng đôi khi làm nảy sinh tâm lý trong đoàn viên thanh niên. Hy vọng tới đây, khi thực hiện Nghị Định 43 CP, tại Học viện, rất mong tiếng nói và nguyện vọng của thanh niên được quan tâm chính thức.
Trên đây là ý kiến tham luận của đoàn thanh niên Học viện về hội nghị
Chúc quý đại biểu sức khoẻ
Chúc hội nghị thành công tốt đẹp
Xin cảm ơn!