Vấn đề đặt ra:
Có quan điểm cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiêng nhiều về đạo đức cách mạng, nhẹ về phát triển kinh tế. Đứng ở góc độ phát triển kinh tế trong thời đại ngày nay (trong nền kinh tế thị trường), chúng ta chưa khai thác và sử dụng được nhiều tư tưởng của Người, bạn có ý kiến gì?
--------------------


Ý kiến của một nhà nghiên cứu:
--------------------
Nói một cách ngắn gọn thì, tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu là hệ thống các quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê nin được vận dụng tài tình vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam. Nói rằng tư tưởng của Người nghiêng về đạo đức cách mạng e phiến diện. Đạo đức cách mạng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của người, bởi vì nó là cái gốc của người cán bộ cách mạng cần phải có, thiếu nó người ta không thể trở thành người cách mạng chân chính. Hoàn cảnh cách mạng Việt Nam và quốc tế lúc Người còn sống chưa xuất hiện yêu cầu khách quan nên chưa thể bàn đến vấn đề Nhà nước Dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong điều kiện hiện nay, để lãnh đạo xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN và thông qua nhà nước đó quản lý và tổ chức thắng lợi nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhất định phải là những cán bộ đảng viên có đạo đức cách mạng. Không có đạo đức cách mạng sẽ sa lầy vào chủ nghĩa cá nhân, một căn bệnh không chỉ nguy hiểm cho chế độ xã hội của chúng ta mà nói chung còn nguy hiểm cho bất cứ thể chế chính trị văn minh, dân chủ nào. Các nhà nước tư sản hiện đại có hệ thống luật pháp khá hoàn chỉnh để chống quan liêu, tham nhũng - biểu hiện nguy hại nhất trong hoạt động nhà nước của chủ nghĩa cá nhân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng là bởi người hiểu rõ rằng, chế độ dân chủ nhân dân non trẻ sẽ sụp đổ nếu không ngăn chặn được chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy mạnh mẽ trong con người cán bộ, đảng viên khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Ngay cả trong điều kiện Đảng cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, một môi trường thuận lợi để người đảng viên theo đuổi lợi ích cá nhân, phát huy tối đa năng lực cá nhân của mình để làm giàu, trước hết là cho mình, thì vẫn phải cảnh giác với chủ nghĩa cá nhân trong con người mình. Chủ nghĩa cá nhân sẽ dẫn dắt doanh nhân trốn thuế, hủy hoại môi trường, bất chấp luật pháp để làm giàu cho riêng mình. Chủ nghĩa cá nhân, nói gọn lại là hệ thống tư tưởng khá ổn định, có tính phổ biến, xoay quanh cái trục: ích kỷ hại người, vì mình mà bất chấp tất cả. Đối với nhà tư bản, C.Mác từng cảnh báo, vì 300% lợi nhuận thì dù phải treo cổ họ vẫn có thể làm. Đảng yêu cầu các đảng viên làm kinh tế TBTN không thể vì lợi nhuận mà bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý con người, đó là đạo đức cách mạng của những đảng viên - doanh nhân làm kinh tế TBTN.
Tôi tin tưởng rằng, nếu những người lãnh đạo Đảng và nhà nước, lãnh đạo các doanh nghiệp, các doanh nhân – đảng viên… nêu cao đạo đức cách mạng như quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì nhân dân Việt Nam sẽ xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiến nhanh hơn, mạnh hơn, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh sẽ sớm đạt được hơn. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dạo đức là tư tưởng văn minh, tiến bộ, có tính vượt thời đại mà ta đang sống, do đó nó không hề lạc hậu trong điều kiện hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam.