X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 30

Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-10-2011, 11:13 AM
  Đã viết: 158 bài thảo luận
  Anh Sáu Hà is offline
  23781 lượt xem
  #1

  Default Nội dung xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Theo Hướng dẫn số: ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thì việc xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp bao gồm các nội dung sau:
  1. Chương trình dùng để đối chiếu là chương trình trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số: 484/2002/QĐ-HVCTQG ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình này bao gồm 13 môn và 1800 tiết (trong đó bao gồm 800 tiết lên lớp),
  Chương trình khung Kèm theo Quyết định số: 484/2002/QĐ-HVCTQG
  Ðính Kèm 932
  2. Quy trình thủ tục tiến hành xác định
  Cán bộ, đảng viên có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị phải có hồ sơ đề nghị gồm: đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm; chương trình lý luận chính trị đã được học và gửi về Ban Tổ chức cấp huyện ủy và tương đương.
  Căn cứ công văn, danh sách và hồ sơ do Ban Tổ chức của cấp ủy cấp huyện và tương đương đề nghị Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định thành lập Hội đồng để xác định trình độ lý luận chính trị.
  Điều kiện để được xác nhận là trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp phải có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 số môn học trùng với chương trình trung cấp lý luận chính trị.(tức phải trùng từ 640 tiết lên lớp và 10 môn trở lên).
  Hiệu trưởng trường Chính trị cấp tỉnh là người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
  Hướng dẫn số: 03/HD-HVCT-HCQG
  Ðính Kèm 933
  Chỉnh sửa: Anh Sáu Hà, 04-10-2011 lúc 01:04 PM
  Hà Nội ngày trở về.
 2. 04-10-2011, 02:12 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-10-2011, 02:12 PM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #2

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Theo Hướng dẫn số: ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thì việc xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp bao gồm các nội dung sau:
  1. Chương trình dùng để đối chiếu là chương trình trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số: 484/2002/QĐ-HVCTQG ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình này bao gồm 13 môn và 1800 tiết (trong đó bao gồm 800 tiết lên lớp),
  Chương trình khung Kèm theo Quyết định số: 484/2002/QĐ-HVCTQG
  Ðính Kèm 932
  2. Quy trình thủ tục tiến hành xác định
  Cán bộ, đảng viên có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị phải có hồ sơ đề nghị gồm: đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm; chương trình lý luận chính trị đã được học và gửi về Ban Tổ chức cấp huyện ủy và tương đương.
  Căn cứ công văn, danh sách và hồ sơ do Ban Tổ chức của cấp ủy cấp huyện và tương đương đề nghị Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định thành lập Hội đồng để xác định trình độ lý luận chính trị.
  Điều kiện để được xác nhận là trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp phải có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 số môn học trùng với chương trình trung cấp lý luận chính trị.(tức phải trùng từ 640 tiết lên lớp và 10 môn trở lên).
  Hiệu trưởng trường Chính trị cấp tỉnh là người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
  Hướng dẫn số: 03/HD-HVCT-HCQG
  Ðính Kèm 933
  Bạn xem lại hình như Quyết định số 484/2002/QĐ-HVHC đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh rồi bạn àh!


  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ***
  Số: 1845/QĐ-HVCT-HCQG Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

  GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  - Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 22-10-2007, của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa X), về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
  - Căn cứ Nghị định số 129/2008/NĐ-CP, ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
  - Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 05-9-1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), về việc thành lập các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW, Thông báo số 181-TB/TW, ngày 03-9-2008, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;
  - Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 26-9-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả nghiên cứu biên soạn chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính;
  - Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học;

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Ban hành “Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở(hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính) và thực hiện thống nhất trong các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01-9-2009 (có chương trình kèm theo).
  Điều 2. Chương trình này thay cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị đã được ban hành kèm theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG, ngày 11-12-2002 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  Điều 3. Giao cho Vụ Các trường chính trị tổ chức hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình.
  Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Học viện và Hiệu trưởng các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
  - Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
  - Như điều 4; (Đã ký)
  - Lưu: VT, VCTCT, VQLKH.
  Lê Hữu Nghĩa

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN CẤP CƠ SỞ
  (Hệ trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính)
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  Mục tiêu: đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị, có trình độ lãnh đạo, quản lý, có kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, nhân dân giao phó.
  Yêu cầu:
  - Trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về Khoa học hành chính.
  - Trang bị một số kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng giáo dục, động viên, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
  - Góp phần nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
  II. ĐỐI TƯỢNG
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương); cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng, ban cấp huyện, thị; trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành và tương đương.
  - Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

  III. THỜI GIAN
  Thời gian toàn khóa: 08 tháng x 22 ngày x 10 tiết = 1760 tiết
  Phân chia thời gian cho các phần như sau:  STT Phần Số bài Thời gian thực học (1760 tiết)
  Tổng số
  (tiết)
  Lên lớp
  (tiết)
  Hoạt động
  Khác (tiết)
  1 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 35 431 226 205
  2 II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 20 278 143 135
  3 III. KHOA HỌC HÀNH CHÍNH 17 280 146 134
  4 IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN ĐIỂM,ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, ĐỐI NGOẠI 10 109 59 50
  5 V. QUỐC PHÒNG – AN NINH 08 82 44 38
  6 VI. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 30 373 203 170
  7 VII. TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN
  - Tình hình, nhiệm vụ địa phương
  - Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận

  03
  57
  150
  32 25
  150
  Tổng số:
  123 1760 853 907

  IV. PHƯƠNG CHÂM. PHƯƠNG PHÁP
  - Thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành; gắn việc học tập lý luận ở trường với đời sống xã hội, thực tiễn công tác ở cơ sở; liên hệ, vận dụng lý luận với thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở địa phương; gắn học tập với rèn luyện tư cách đạo đức của người cán bộ.
  - Thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động học tập của học viên trên cơ sở hướng dẫn gợi mở của giảng viên.
  - Tăng cường thảo luận, liên hệ, vận dụng những kiến thức đã học với việc giải quyết các tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, làm tốt các bài tập thực hành về kỹ năng, nghiệp vụ công tác.
  - Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thức tế và tiết tiểu luận cuối khóa. Thông qua đó giúp người học nắm bắt, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở cơ sở gắn với nhiệm vụ công tác sau khi kết thúc khóa học.

  V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  STT TÊN CÁC PHẦN VÀ BÀI SỐ TIẾT
  LÊN LỚP
  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 226
  I.1. Triết học Mác-Lênin 69
  1 Vai trò của triết học Mác-Lênin trong nhận thức và hoạt động thực tiễn 05
  2 Chủ nghĩa duy vật mác - xít 05
  3 Phép biện chứng duy vật 10
  4 Lý luận nhận thức 05
  5 Lý luận hình thái kinh tế - xã hội 10
  6 Giai cấp – Dân tộc 05
  7 Nhà nước và cách mạng xã hội 05
  8 Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử 05
  9 Ý thức xã hội 10
  10 Báo cáo chuyên đề 05
  Thi hết phần I.1 04
  I.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 59
  11 Sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa 05
  12 Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế cơ bản của Chủ nghĩa Tư bản 10
  13 Tích lũy tư bản và những hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 10
  14 Chủ nghĩa tư bản hiện đại 05
  15 Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 05
  16 Sở hữu về tư liệu sản xuất, các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 10
  17 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân 05
  18 Báo cáo thực tế 05
  Thi hết phần I.2 04
  I.3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 54
  19 Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 05
  20 Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam 05
  21 Chế độ dân chủ XHCN và Nhà nước XHCN 10
  22 Liên minh công – nông – trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH 05
  23 Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 05
  24 Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam 05
  25 Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam 05
  26 Vấn đề gia đình và bình đẳng giới ở Việt Nam 05
  27 Báo cáo thực tế 05
  Thi hết phần I.3 04
  I.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 44
  28 Nguồn gốc, qúa trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 05
  29 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH 05
  30 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 05
  31 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân 05
  32 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận 05
  33 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 05
  34 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 05
  35 Học tập, vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở. 05
  Thi hết phần I.4 04
  Đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch theo chủ đề (sau khi kết thúc các bài học ở phần I): 50 tiết
  II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 143
  II.1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản 64
  1 Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 05
  2 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945) 05
  3 Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng. giải phóng dân tộc và thông nhất đất nước (1945-1975) 10
  4 Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc (1954-1975) 05
  5 Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước (1976-1986) 05
  6 Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay) 10
  7 Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản 05
  8 Tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 05
  9 Đặc điểm. vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 05
  10 Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới 05
  Thi hết phần II.1 04
  II.2 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật XHCN 79
  11 Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cấp cơ sở 05
  12 Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân 10
  13 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp 05
  14 Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp 05
  15 Pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN 05
  16 Nội dung cơ bản một số ngành luật trong hệ thống Pháp luật Việt Nam ( Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Pháp luật kinh tế, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật khiếu nại và tố cáo) 20
  17 Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN 05
  18 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở 05
  19 Báo cáo thực tế 05
  20 Bài tập tình huống về thực hiện Luật đất đai, Luật hôn nhân – gia đình, Luật khiếu nại, tố cáo v.v… 10
  Thi hết phần II.2 04
  III. KHOA HỌC HÀNH CHÍNH 146
  1 Chính quyền cơ sở trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước 05
  2 Quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở 10
  3 Quyết định quản lý của chính quyền cơ sở 10
  4 Quản lý công chức cơ sở 05
  5 Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 10
  6 Công tác thống kê, văn thư lưu trữ của chính quyền cấp cơ sở 10
  7 Ngân sách cấp cơ sở 10
  8 Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính 10
  9 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền cơ sở 05
  10 Quản lý đât đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 10
  11 Quản lý hoạt động kinh tế của chính quyền cơ sở 10
  12 Quản lý hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội của chính quyền cơ sở 10
  13 Quản lý hành chính – tư pháp ở cơ sở 10
  Kiểm tra 02
  14 Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở 10
  15 Kỹ năng điều hành công sở ủy ban nhân dân cơ sở 05
  16 Vai trò của thôn, bản, ấp trong quản hành chính nhà nước ở cơ sở 05
  17 Cải cách hành chính ở cơ sở 05
  Thi hết phần III 04
  Đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch theo chủ đề (sau khi kết thúc các bài học ở phần III): 50 tiết
  IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA, ĐỐI NGOẠI 59
  1 Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam 05
  2 Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 10
  3 Các nguồn lực phát triển kinh tế của Việt Nam 05
  4 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 05
  5 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 05
  6 Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 05
  7 Chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 05
  8 Báo cáo thực tế về kinh tế địa phương v.v… 05
  9 Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay 05
  10 Báo cáo về quá trình hợp tác ASEAN, APEC 05
  Thi hết phần IV 04
  V. QUỐC PHÒNG – AN NINH 44
  1 Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay 05
  2 Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam 05
  3 Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng – an ninh và công tác quốc phòng – an ninh xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05
  4 Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới 05
  5 Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh ở cấp huyện 05
  6 Một số nội dung văn kiện tham mưu quân sự khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến 05
  7 Phòng chống Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam 05
  8 Một số vấn đề cơ bản trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay 05
  Thi hết phần V 04
  VI. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 203
  VI.1. Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 62
  1 Hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 05
  2 Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 10
  3 Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở 10
  4 Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 05
  5 Kỹ năng thu nhập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở 05
  6 Xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cấp cơ sở 05
  7 Đánh giá và sử dụng cán bộ ở cấp cơ sở 05
  8 Phương pháp xây dựng và triển khai thực hiện dự án kinh tế vừa và nhỏ 05
  9 Bài tập tình huống về tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; đánh giá sử dụng cán bộ; xử lý điểm nóng ở cơ sở v.v… 10
  Kiểm tra 02
  VI.2. Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở 141
  10 Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng 05
  11 Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 10
  12 Công tác của cấp ủy Đảng ở cơ sở và của người bí thư 05
  13 Tổ chức sinh hoạt chi bộ, đại hội Đảng bộ, Chi bộ 05
  14 Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 05
  15 Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 05
  16 Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát 05
  17 Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở 05
  18 Công tác văn phòng cấp ủy; văn bản của Đảng, kỹ thuật soạn thảo, lưu trữ văn bản của Đảng ở cơ sở 10
  19 Bài tập tình huống về công tác Đảng 10
  20 Ứng dụng tin học trong công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở 10
  21 Bài tập thực hành: Soạn thảo một số loại văn bản của đảng cấp cơ sở 10
  Kiểm tra 02
  22 Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng 05
  23 Công tác Mặt trận, tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc ở cơ sở 05
  24 Công tác vận động nông dân, tổ chức và hoạt động của Hội nông dân ở cơ sở 05
  25 Công tác vận động phụ nữ, tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ ở cơ sở 05
  26 Công tác vận động thanh niên, tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên ở cơ sở 05
  27 Công tác vận động công nhân trong thời kỳ mới và hoạt động của đoàn ở cơ sở 05
  28 Công tác vận động cựu chiến binh, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh ở cơ sở 05
  29 Báo cáo kinh nghiệm công tác của Mặt trận, Hội phụ nữ, Hội nông dân cấp cở sở v.v… 05
  30 bài tập tình huống về công tác vận động nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… 10
  Thi hết phần VI 04
  VII. TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN 182
  VII.1. Tình hình và nhiệm vụ của địa phương 32
  1 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân số, lao động, lịch sử, truyền thống của địa phương 10
  2 Lịch sử Đảng bộ địa phương 10
  3 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (các chương trình, những nhiệm vụ trước mắt trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng; các chủ trương và giải pháp) 10
  Kiểm tra 02
  VII.2. Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa 150
  4 Tham quan nghiên cứu các cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử, các điển hình tiên tiến ở trong và ngoài tỉnh, ở địa phương và trung ương 50
  5 Thực hành lãnh đạo, quản lý, giải quyết tình huống thực tế ở cơ sở 50
  6 Viết tiểu luận cuối khóa: đề án; kế hoạch công tác; báo cáo đánh giá tổng kết v.v… 50
  GIÁM ĐỐC

  (đã ký)

  Lê Hữu Nghĩa
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 3. 04-10-2011, 02:31 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-10-2011, 02:31 PM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #3

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi tiennapa View Post
  Bạn xem lại hình như Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh rồi bạn àh!
  Đúng là chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số:484/2002/QĐ-HVCTQG đã được thay thế bằng chương trình đào tạo trung cấp chính trị- hành chính ban hành kèm theo Quyết định số:1845/QĐ-HVCT-HCQG. Nhưng việc xác định trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp lý luận chính trị vẫn dùng chương trình theo Quyết định số: 484 (tham khảo Hướng dẫn số: 03 ở trên) vì chương trình 1845 là chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính nên không thể dùng nó thay thế cho chương trình trung cấp chính trị được (ở đây là xác nhận trình độ lý luận chính trị chứ không phải xác định trình độ lý luận chính trị- hành chính).
  Hà Nội ngày trở về.
 4. 05-10-2011, 10:52 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 10:52 AM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #4

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Đúng là chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số:484/2002/QĐ-HVCTQG đã được thay thế bằng chương trình đào tạo trung cấp chính trị- hành chính ban hành kèm theo Quyết định số:1845/QĐ-HVCT-HCQG. Nhưng việc xác định trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp lý luận chính trị vẫn dùng chương trình theo Quyết định số: 484 (tham khảo Hướng dẫn số: 03 ở trên) vì chương trình 1845 là chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính nên không thể dùng nó thay thế cho chương trình trung cấp chính trị được (ở đây là xác nhận trình độ lý luận chính trị chứ không phải xác định trình độ lý luận chính trị- hành chính).
  Vậy phải căn cứ vào 1 văn bản đã hết hiệu lực pháp luật àh? Theo bạn thì điều này đúng hay sai?
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 5. 05-10-2011, 11:28 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 11:28 AM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #5

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Câu hỏi đơn giản là cử nhân hành chính có đủ điều kiện để xác định lý luận chính trị trình độ trung cấp hay k?
 6. 05-10-2011, 02:15 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 02:15 PM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #6

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi lonelylove View Post
  Câu hỏi đơn giản là cử nhân hành chính có đủ điều kiện để xác định lý luận chính trị trình độ trung cấp hay k?
  Đối chiếu chương trình đào tạo trung cấp chính trị và chương trình đào tạo cử nhân hành chính mình thấy chương trình đào tạo cử nhân hành chính không có 4 môn: xây dựng đảng, công tác dân vận, hoạt động đối ngoại, thực tế ở địa phương nằm trong chương trình trung cấp lý luận chính trị. Chương trình trung cấp lý luận chính trị gồm 13 môn, theo hướng dẫn số 03 thì điều kiện để tương đương là phải có 3/4 số môn trùng trở lên tức phải có 10 môn trùng nhau trở lên. Trong khi chương trình cử nhân hành chính có khoảng 9 môn trùng (vì trong 9 môn đó có những môn không trùng hoàn toàn) do vậy cử nhân hành chính chưa thể tương đương với trung cấp lý luận chính trị.
  Chỉnh sửa: Anh Sáu Hà, 05-10-2011 lúc 02:51 PM
  Hà Nội ngày trở về.
 7. 05-10-2011, 02:43 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 02:43 PM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #7

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Đối chiếu chương trình đào tạo trung cấp chính trị và chương trình đào tạo cử nhân hành chính mình thấy chương trình đào tạo cử nhân hành chính không có 4 môn: xây dựng đảng, công tác dân vận, hoạt động đối ngoại, thực tế ở địa phương nằm trong chương trình trung cấp lý luận chính trị. Chương trình trung cấp lý luận chính trị gồm 13 môn, theo hướng dẫn số 03 thì điều kiện để tương đương là phải có 3/4 số môn trùng trở lên tức phải có 10 môn trùng nhau trở lên. Trong khi chương trình cử nhân hành chính có khoảng 9 môn trùng (vì trong 9 môn đó có những môn trùng không hoàn toàn) do vậy cử nhân hành chính chưa thể tương đương với trung cấp lý luận chính trị.
  Vậy thì uổng quá, thiệt thòi cho sv trường mình
 8. 05-10-2011, 03:03 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 03:03 PM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #8

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi tiennapa View Post
  Vậy phải căn cứ vào 1 văn bản đã hết hiệu lực pháp luật àh? Theo bạn thì điều này đúng hay sai?
  Qua nghiên cứu Quyết định số: 1845/QĐ-HVCT-HCQG mình thấy Quyết định này không khẳng định việc hủy bỏ Quyết định
  số: 484/2002/QĐ-HVCTQG được thể hiện tại: "Điều 2. Chương trình này thay cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị đã được ban hành kèm theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG, ngày 11-12-2002 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh". Nên nếu nói Quyết định số: 484 hết hiệu lực thì mình nghĩ dân hành chính phải rõ chứ...
 9. 05-10-2011, 03:53 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 03:53 PM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #9

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Đối chiếu chương trình đào tạo trung cấp chính trị và chương trình đào tạo cử nhân hành chính mình thấy chương trình đào tạo cử nhân hành chính không có 4 môn: xây dựng đảng, công tác dân vận, hoạt động đối ngoại, thực tế ở địa phương nằm trong chương trình trung cấp lý luận chính trị. Chương trình trung cấp lý luận chính trị gồm 13 môn, theo hướng dẫn số 03 thì điều kiện để tương đương là phải có 3/4 số môn trùng trở lên tức phải có 10 môn trùng nhau trở lên. Trong khi chương trình cử nhân hành chính có khoảng 9 môn trùng (vì trong 9 môn đó có những môn không trùng hoàn toàn) do vậy cử nhân hành chính chưa thể tương đương với trung cấp lý luận chính trị.
  Theo mình thấy thì đường lối đối ngoại chỉ là 1 phần trong môn Quốc phong-An ninh-Đối ngoại. SVHC đã học môn quốc phong-an ninh nên có thể xem môn này là trùng. Còn 3 môn kia thì đúng là không học thật. Trưa nay mình tranh thủ làm 1 bảng so sánh (nhưng gấp quá nên có thể có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm).

  Vấn đề là chưa có sinh viên HC nào đề nghị xác định trình độ LLCT nên chưa biết thế nào.

  Các bạn tham khảo bảng so sánh bên dưới nhé!
  số tiết Số ĐV Số Quy
  STT Môn học theo QĐ 484 chuẩn Môn học của Khóa 2004-2008 HT tiết đổi
  1 Triết học Mác-Lênin 60 Triết học Mác-Lênin 6 90 60
  2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin và một số vấn đề về tổ chức, quản lý kinh tế ở Việt Nam 144 Học 4 môn học về kinh tế chính trị: 18 270 144
  - Phần 1: Một số vấn đề kinh tế chính trị về chủ nghĩa tư bản 40 - Kinh tế chính trị 5 75 40
  - Phần hai: Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên CNXH 56 - Kinh tế vĩ mô 4 60 56
  - Phần ba: Một số vấn đề về tổ chức và quản lý kinh tế ở Việt Nam 48 - Quản lý Nhà nước về Kinh tế 6 90 48
  - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 3 45
  3 Chủ nghĩa xã hội khoa học và Chính trị học 72 Học 02 môn học: 9 135 72
  - Phần một: Những nguyên lý cơ bản về CNXH 44 - Chính trị học 5 75 44
  - Phần hai: Một số vấn đề về chính trị học 28 - Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 60 28
  4 Tư tưởng Hồ Chính Minh 32 Tư tưởng Hồ Chính Minh 3 45 32
  5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 44 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 4 60 44
  6 Văn hóa-Xã hội 52 Học 02 môn học: 8 120 52
  - Phần một: Văn hóa 28 - Quản lý Nhà nước về Văn hóa 4 60 28
  - Phần hai: Chính sách xã hội ở nước ta 24 - Xã hội học 4 60 24
  7 Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý 28 Học 02 môn học: 6 90 28
  Tâm lý học đại cương 3 45
  Tâm lý học quản lý 3 45
  8 Một số vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại 64 Quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng 3 45 36
  - Phần một: về quốc phòng, an ninh 36 36
  - Phần hai: Một số vấn đề quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 28
  9 Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính 216 Học các môn học: 59 885 180
  - Phần một: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước CHXHCNVN 24 - Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 4 60 24
  - Phần hai: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế XHCN 28 - Pháp luật đại cương 3 45 28
  - Phần ba: Một số ngành luật cơ bản của nước CHXHCNVN 68 - Gồm 04 môn Luật: 16 240 36
  + Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp 4 + Luật Hiến pháp 6 90 4
  + Những vấn đề cơ bản về Luật Hành chính 12 + Luật Hành chính 6 90 12
  + Những vấn đề cơ bản về Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự 12 + Luật Dân sự 4 60 12
  + Những vấn đề cơ bản về Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự 12
  + Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế 8
  + Những vấn đề cơ bản về Luật Hôn nhân và Gia đình 4
  + Những vấn đề cơ bản về Luật Đất đai 8 + Luật Đất đai 3 45 8
  + Những vấn đề cơ bản về Lụât Khiết nại, tố cáo 4
  + Bài tập tình huống về Luật Đất đai, Luật Kinh tế, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Khiếu nại, tổ cáo 4 4
  - Phần bốn: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước 44 - Gồm 02 môn học 8 120 44
  + Lịch sử hành chính Việt Nam 4 60
  + Quản lý và phát triển bộ máy HCNN 4 60
  - Phần năm: Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính 52 - Học 6 môn: 28 420 48
  + Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ hành chính 4 + Hành chính công 4 60 4
  + Văn bản QLNN và kỹ thuật soạn thảo văn bản 12 + Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 6 90 12
  + Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ 4 + Hành chính văn phòng 3 45 4
  + Công tác văn phòng UBND cấp xã 4
  + Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính 12 + Tin học ứng dụng 5 75 12
  + Tổ chức lao động trong cơ quan HCNN 4 + Quản lý nguồn nhân lực 6 90 4
  + Tổ chức lao động của người lãnh đạo 4 + Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước 4 60 4
  + Bài tập thực hành: soạn thảo văn bản 8 8
  10 Xây dựng Đảng 92
  11 Công tác Dân vận 56
  12 Tình hình và nhiệm vụ của địa phương 32
  13 Đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận tốt nghiệp 120 Thực tập cuối khóa 10 150 120
  Tổng cộng 1012 768
  Chỉnh sửa: tiennapa, 05-10-2011 lúc 03:56 PM
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 10. 05-10-2011, 03:57 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 03:57 PM
  Bài viết: 236
  youandme is offline
  #10

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Đối chiếu chương trình đào tạo trung cấp chính trị và chương trình đào tạo cử nhân hành chính mình thấy chương trình đào tạo cử nhân hành chính không có 4 môn: xây dựng đảng, công tác dân vận, hoạt động đối ngoại, thực tế ở địa phương nằm trong chương trình trung cấp lý luận chính trị. Chương trình trung cấp lý luận chính trị gồm 13 môn, theo hướng dẫn số 03 thì điều kiện để tương đương là phải có 3/4 số môn trùng trở lên tức phải có 10 môn trùng nhau trở lên. Trong khi chương trình cử nhân hành chính có khoảng 9 môn trùng (vì trong 9 môn đó có những môn không trùng hoàn toàn) do vậy cử nhân hành chính chưa thể tương đương với trung cấp lý luận chính trị.
  - Phần thực tế ở địa phương e thấy SV hành chính cũng có thời gian thực tập 150 tiết mà, cái này không được tính vào chương trình thực tế ở địa phương sao a?
  - Nếu SV hành chính mà k được công nhận tương đương TC Chính trị thì ít có trường nào mà có thể được công nhận lắm vì chương trình của HVHC rất sát với chương trình theo quyết định 484 rồi mà còn chưa được...?
 11. 05-10-2011, 04:21 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 04:21 PM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #11

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Cộng 3 môn: Xây dựng Đảng, Dân vận, thực tế ở địa phương và phần đối ngoại= 92+56+32+28=208. Mà tổng số tiết lên lớp là 856 (hôm trước mình nhìn nhầm 800), ta thấy: 208/856=24,3%. Từ đó suy ra phần trùng chưa đầy 80% nên theo Hướng dẫn số 03 không thể tương đương được (Hướng dẫn 03 quy định là 80%) mặc dù bỏ qua điều kiện về số môn.
  Chỉnh sửa: Anh Sáu Hà, 06-10-2011 lúc 03:22 PM
  Hà Nội ngày trở về.
 12. 05-10-2011, 05:04 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 05:04 PM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #12

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Qua nghiên cứu Quyết định số: 1845/QĐ-HVCT-HCQG mình thấy Quyết định này không khẳng định việc hủy bỏ Quyết định
  số: 484/2002/QĐ-HVCTQG được thể hiện tại: "Điều 2. Chương trình này thay cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị đã được ban hành kèm theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG, ngày 11-12-2002 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh". Nên nếu nói Quyết định số: 484 hết hiệu lực thì mình nghĩ dân hành chính phải rõ chứ...
  Quyết định 484 ban hành Chương trình TCLLCT về hình thức có tương đương Quyết định ban hành Quy định không bạn?
  Nếu bạn cho rằng không tương đương thì mình không còn gì để nói.

  Còn nếu ban cho là tương đương, thì mình giả xử là:
  - UBND tỉnh A ban hành QĐ 1 ban hành Quy định 1 (về thủ tục cấp sổ đỏ chẳng hạn) quy định thành phần hồ sơ gồm 2 loại giấy tờ (đơn đề nghị và bản photo sổ hộ khẩu)
  - Sau đó UBND tỉnh A lại ban hành QĐ 2 ban hành Quy định 2 (về thủ tục cấp sổ đỏ) quy định thành phần hồ sơ chỉ là đơn đề nghị. Trong đó nói rõ là Quy định này thay thế (ở đây mình không dùng từ bãi bỏ) cho Quy định 1 ban hành tại Quyết định 1.

  Vậy theo bạn thì phải nộp hồ sơ theo quy định nào? Quy định 1 có còn hiệu lưc không?
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 13. 05-10-2011, 09:39 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 09:39 PM
  Bài viết: 158
  Anh Sáu Hà is offline
  #13

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi youandme View Post
  - Phần thực tế ở địa phương e thấy SV hành chính cũng có thời gian thực tập 150 tiết mà, cái này không được tính vào chương trình thực tế ở địa phương sao a?
  - Nếu SV hành chính mà k được công nhận tương đương TC Chính trị thì ít có trường nào mà có thể được công nhận lắm vì chương trình của HVHC rất sát với chương trình theo quyết định 484 rồi mà còn chưa được...?
  phần thực tế ở địa phương của chương trình trung cấp chính trị là một môn học trên lớp chứ không phải đi thực tập như sinh viên hành chính nên theo mình không thể coi là trùng nhau được.
  Đúng như bạn nói cử nhân hành chính không tương đương với trung cấp lý luận chính trị thì rất khó có thể có trường nào có thể tương đương trung cấp lý luận chính trị.
  Hà Nội ngày trở về.
 14. 06-10-2011, 08:50 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 06-10-2011, 08:50 AM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #14

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Mình vừa gọi điện hỏi thầy Trưởng phòng Đào tạo của Trường Chính trị tỉnh. Thấy bảo là chắc chắn không có sinh viên trường nào được cả đâu. Có 1 trường hợp học đại học chính trị (chuyên ngành tôn giao) cũng vẫn không được!
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 15. 06-10-2011, 01:42 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 06-10-2011, 01:42 PM
  Bài viết: 236
  youandme is offline
  #15

  Default Cách xác định trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp

  Trích Nguyên văn bởi Anh Sáu Hà View Post
  Cộng 3 môn: Xây dựng Đảng, Dân vận, thực tế ở địa phương và phần đối ngoại= 92+56+32+28=198. Mà tổng số tiết lên lớp là 856 (hôm trước mình nhìn nhầm 800), ta thấy: 198/856=23,1%. Từ đó suy ra phần trùng chưa đầy 80% nên theo Hướng dẫn số 03 không thể tương đương được (Hướng dẫn 03 quy định là 80%) mặc dù bỏ qua điều kiện về số môn.
  Không biết a có nhầm không, nhưng theo Quyết định 484 (chương trình a post lên diễn đàn) thì e cộng có 13 môn (1012 tiết quy định, còn số tiết lên lớp thì e không biết). Trong đó: Xây dựng Đảng là 92t, Công tác Dân vận 56t, Tình hình và nhiệm vụ của địa phương 32t, Đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận tốt nghiệp 120t; Tổng của 4 môn này là 300t. (300/1012=70.35% chưa đạt 80%)

  Nếu vậy theo Quyết định 256 thì chưa chắc có SV nào tốt nghiệp Đại học được công nhận tương đương Trung cấp Chính trị. Vậy thì hướng dẫn để làm gì, liệu QĐ 256 có khả thi không?
  Chỉnh sửa: youandme, 06-10-2011 lúc 01:49 PM
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None