QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 75/2006/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2006 BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Quyết định số: 75/2006/QĐ-TTg.doc


Tham khảo thêm:

QUYẾT ĐỊNH Số 19/2010/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Ban hành Quy chế làm việc (mẫu)
của Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiệnthí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân