giúp mình bài tiểu luận này với

Bản chất. đặc điểm và vai trò của pháp luật Việt Nam trong quá trình xây dựng hàng hóa nhiều thành phần. Định hướng XHCN có sự quản lí của nhà nc