X


Kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 08-10-2010, 04:10 PM
  Đã viết: 3,047 bài thảo luận
  timkiemxanhluc is offline
  29308 lượt xem
  #1

  Wao Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước


  1. CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 01.002)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước, quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Vụ, Cục) lãnh đạo cấp tỉnh (Sở, UBND) chỉ đạo quản lý một lĩnh vực nghiệp vụ.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ quản lý một lĩnh vực nghiệp vụ của toàn ngành, hoặc nhiều lĩnh vực ở cấp tỉnh (Sở) gồm các việc:
  + Xây dựng các phương án kinh tế - xã hội, các đề án quyết định phương hướng quản lý một lĩnh vực hoặc những vấn đề nghiệp vụ cho toàn ngành, toàn tỉnh, theo đường lối chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
  + Nghiên cứu, xây dựng các quy chế, luật lệ, thể lệ nghiệp vụ quản lý của lĩnh vực nhằm đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo quản lý có hiệu lực và hiệu quả theo hướng dẫn của tổ chức quản lý nghiệp vụ cao hơn.
  (Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể, có giới hạn rõ, mức độ phức tạp công việc cao).
  - Tổ chức được việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp chỉ đạo, uốn nắn những lệch lạc nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của ngành, tỉnh.
  - Tổ chức được sự phối hợp và xây dựng nguyên tắc phối hợp công tác quản lý nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý trong ngành (cho từng cấp) và với các ngành liên quan nhằm thực hiện sự đồng bộ trong quản lý.
  - Tổ chức được việc chỉ đạo xây dựng nề nếp quản lý nghiệp vụ thống nhất (thông tin quản lý - thống kê số liệu, hồ sơ lưu trữ, nề nếp báo cáo thường kỳ, báo cáo nhanh, những thủ tục hành chính nghiệp vụ theo yêu cầu lãnh đạo).
  - Tổ chức tập hợp tình hình, tiến hành phân tích, tổng kết, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm, đề xuất phương án sửa đổi cơ cấu quản lý, tổng hợp báo cáo lên cấp trên.
  - Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu những đề tài về quản lý nghiệp vụ có liên quan đến chức năng quản lý nhằm cải tiến nội dung và phương pháp quản lý.
  - Tham gia biên soạn (từng phần hoặc chuyên đề) các tài liệu giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kinh nghiệm cho viên chức nghiệp vụ cấp dưới trong ngành bằng mọi hình thức.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chính sách chung. Nắm vững các phương hướng chủ trương, chính sách của hệ thống quản lý nghiệp vụ đó và các lĩnh vực liên quan.
  - Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực và liên quan.
  - Nắm chắc mục tiêu, đối tượng quản lý, nắm sâu các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực đó và biết những hệ thống quản lý liên quan.
  - Thành thạo việc xây dựng phương án, đề án quản lý nghiệp vụ và thủ tục hành chính Nhà nước.
  - Nắm được tâm sinh lý của khoa học quản lý trong tổ chức lãnh đạo khoa học và tổ chức thông tin quản lý.
  - Am hiểu tình hình và xu thế phát triển lĩnh vực đó trong nước và thế giới.
  - Có năng lực nghiên cứu kha học.
  - Có trình độ tổng hợp nhanh nhạy, thông thạo việc tổ chức chỉ đạo, triển khai nghiệp vụ, tổ chức công tác kiểm tra, tổ chức phối hợp và thu hút các cộng tác viên liên quan trong triển khai nghiệp vụ.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Có trình độ đại học và tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia ngạch chuyên viên chính.
  - Nếu là chuyên viên thì phải qua 1 khóa theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia và có thời gian tối thiểu ở ngạch là 9 năm.
  - Có 1 ngoại ngữ trình độ B (đọc nói thông thường).
  - Có những đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý (được Hội đồng khoa học hoặc Bộ thừa nhận đưa vào áp dụng có hiệu quả).
  *****
  2. CHUYÊN VIÊN (Mã số ngạch 01.003)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp lãnh đạo các đơn vị cấu thành (Phòng, Ban, sở, Vụ, Cục) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Xây dựng và đề xuất những phương án cơ chế quản lý một phần hoặc một lĩnh vực nghiệp vụ trên cơ sở những cơ chế đã có của cấp trên nhằm thể hiện sát với cơ sở gồm các việc:
  - Xây dựng các phương án kinh tế - xã hội, các kế hoạch, các quy định cụ thể để triển khai công việc quản lý.
  - Xây dựng các cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế. (Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phải ghi các nội dung trên cụ thể, có giới hạn rõ, có độ phức tạp trung bình theo vị trí công tác được xác định).
  - Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để các quyết định trên được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.
  - Tổ chức xây dựng nề nếp quản lý (phương pháp thu thập thông tin thống kê, chế độ và phương pháp kiểm tra hồ sơ quản lý, lưu trữ tư liệu, số liệu) nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc quản lý thống nhất nghiệp vụ của ngành.
  - Chủ động tổ chức, phối hợp với viên chức, đơn vị liên quan và hướng dẫn giúp đỡ cho các viên chức nghiệp vụ cấp dưới trong việc triển khai công việc, tham gia đúng trách nhiệm với công việc liên đới.
  - Tổ chức việc tập hợp tình hình quản lý, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả và báo cáo nghiệp vụ lên cấp trên. Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của viên chức quản lý nghiệp vụ cấp cao hơn trong cùng hệ thống quản lý nghiệp vụ.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ của mình.
  - Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đó.
  - Nắm các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi mình phụ trách.
  - Biết xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý, viết văn bản tốt.
  - Nắm được những vấn đề cơ bản về tâm sinh lý lao động khoa học quản lý, tổ chức khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học, thông tin quản lý.
  - Am hiểu thực tiễn sản xuất, xã hội và đời sống xung quanh các hoạt động quản lý đối với lĩnh vực đó.
  - Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý. Nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và thế giới.
  - Biết tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra và có khả năng tập hợp tổ chức phối hợp tốt với các yếu tố liên quan để triển khai công việc có hiệu quả cao. Có trình độ độc lập tổ chức làm việc.
  c) Yêu cầu trình độ :
  - Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ngạch chuyên viên. Nếu là đại học chuyên môn nghiệp vụ hoặc tương đương (đã qua thời gian tập sự) thì phải qua một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính theo nội dung chương trình của Học viện Hành chính Quốc gia.
  - Biết 1 ngoại ngữ, trình độ A (đọc hiểu được sách chuyên môn).
  *****
  3. CÁN SỰ (Mã số ngạch 01.004)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo các bộ phận cấu thành của bộ máy (phòng ban trong hệ thống quản lý Nhà nước và sự nghiệp) để triển khai việc hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thi hành các chế độ, điều lệ và quản lý tài vụ.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Được giao đảm nhiệm quản lý, theo dõi một phần công việc của lĩnh vực quản lý nghiệp vụ gồm các việc:
  - Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án nghiệp vụ trên cơ sở các quy chế thể lệ, thủ tục quản lý đã có của ngành cho sát với cơ sở. (Khi xây dựng tiêu chuẫn cụ thể phải ghi rõ nội dung và giới hạn công việc để xác định vị trí việc làm ở từng cơ quan - chức danh đầy đủ).
  - Hướng dẫn đôn đốc quá trình thực hiện các công việc được phân công; phân tích, đánh giá hiệu quả và báo cáo kịp thời theo yêu cầu và mục tiêu của quản lý. Phát hiện và đề xuất với lãnh đạo để uốn nắn những lệch lạc trong quá trình thi hành của các đối tượng quản lý, nhằm đảm bảo cho các chế độ, chính sách, quyết định quản lý được thi hành nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu lực.
  - Xây dựng được nề nếp quản lý hồ sơ tài liệu, tổ chức được việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác đúng yêu cầu của nghiệp vụ.
  - Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của của công chức nghiệp vụ cấp trên.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được các nguyên tắc, chế dộ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của các ngành, chủ trương của lãnh đạo trực tiếp.
  - Nắm chắc các nguyên tắc, thủ tục hành chính nghiệp vụ của hệ thống bộ máu Nhà nước.
  - Hiểu rõ hoạt động của các đối tượng quản lý và tác động nghiệp vụ của quản lý đối với tình hình thực tiễn của xã hội. Viết được các vưn bản hướng dẫn nghiệp vụ và biết cách tổ chức triển khai đúng nguyên tắc.
  - Hiểu rõ các mối quan hệ và hợp đồng phải có với các viên chức và đơn vị liên quan trong công việc quản lý của mình. Biết sử dụng các phương tiện thông tin và thống kê tính toán.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Trung cấp hành chính. Nếu là trung cấp nghiệp vụ hoặc kỹ thuật có liên quan thì phải qua một lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính.
  *****
  4. KỸ THUẬT VIÊN ĐÁNH MÁY CHỮ (Mã số ngạch 01.005)
  a) Chức trách:
  Là công chức thừa hành kỹ thuật, chuyên trách đánh máy, sao in các loại văn bản, tài liệu có yêu cầu kỹ thuật cao.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Đánh máy, nhân bản các loại văn bản có mức độ phức tạp (bảng, biểu phức tạp, văn bản có xen ngoại ngữ hoặc bằng ngoại ngữ) từ các văn bản, tài liệu, bản thảo bảo đảm chính xác. Kỹ thuật đạt tốc độ từ 150 - 200 đập /1 phút bằng phương pháp 10 ngón; không sai sót, mỹ thuật trình bày bản đánh máy đẹp, đúng quy cách.
  - Sao in, sao chụp các văn bản, tài liệu.
  - Bảo quản tốt máy chữ, máy sao in do mình sử dụng, thực hiện nghiêm chế độ bao dưỡng thường kỳ.
  - Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, bàn giao các văn bản trước và sau khi đánh máy cho người có trách nhiệm.
  - Tham gia hướng dẫn, đào tạo nhân viên đánh máy chữ.
  - Giữ bí mật nội dung các tài liệu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội quy bảo mật đối với người đánh máy chữ.
  - Bảo quản, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu đánh máy, in ấn và tài sản, máy móc khi được giao quản lý.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được hệ thống tổ chức của cơ quan.
  - Nắm chắc nguyên tắc bảo mật công văn giấy tờ của cơ quan, đơn vị.
  - Hiểu được nguyên tắc, thủ tục văn bản hành chính Nhà nước.
  - Nắm vững ngữ pháp, quy tắc chính tả tiếng Việt.
  - Có khả năng đánh máy bằng 1 ngoại ngữ ở mức độ trung bình.
  - Biết sử dụng máy vi tính, các máy sao in.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp phổ thông trung học.
  - Có chứng chỉ đạt trình độ kỹ thuật viên đánh máy của khóa học từ 4 đến 9 tháng.
  - Biết 1 ngoại ngữ ở trình độ B.
  - Có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tin học từ 3 đến 6 tháng.
  *****
  5. NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY CHỮ (Mã số ngạch 01.006)
  a) Chức trách:
  Là công chức thừa hành kỹ thuật, chuyên trách đánh máy chữ, sao in các loại văn bản.
  Nhiệm vị cụ thể:
  - Đánh máy các văn bản từ mức độ đơn giản đến mức độ trung bình, bảo đảm chính xác; kỹ thuật đạt tốc độ từ 100 đến 150 đập/phút, bằng phương pháp 10 ngón; sai phạm không quá 2 lỗi trong 1 trang, mỹ thuật trình bày đạt yêu cầu: rõ, đúng quy cách của các lại giấy..
  - Sao in, sao chụp các văn bản, tài liệu.
  - Bảo quản tốt máy chữ máy sao in do mình sử dụng. Thực hiện nghiêm quy trình bảo dưỡng máy và sửa chữa được những hỏng hóc giản đơn.
  - Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, bàn giao các văn bản trước và sau khi đánh máy cho người có trách nhiệm.
  - Giữ bí mật nội dung các tài liệu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội quy về bảo mật đối với người đánh máy chữ.
  - Bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu đánh máy; in ấn và tài sản máy móc khi được giao quản lý.
  b) Hiểu biết:
  - Biết được hệ thống tổ chức của cơ quan.
  - Nắm được nội quy, quy định về bảo mật công văn giấy tờ của cơ quan.
  - Biết sửa chữa hỏng hóc thông thường của máy chữ, máy sao in.
  - Nắm được ngữ pháp, quy tắc chính tả tiếng Việt.
  - Có khả năng đánh máy văn bản bằng 1 ngoại ngữ thông dụng ở tốc độ còn chậm.
  - Nắm được thể thức, văn bản hành chính Nhà nước.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp phổ thông trung học.
  - Có chứng chỉ đạt trình độ đánh máy chữ của khoá học 3 tháng.
  - Biết ngoại ngữ ở trình độ A.
  *****
  6. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ QUAN (Mã số ngạch 01.007)
  Nhà nước chưa ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ, Trường tạm thời quy định như sau:
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn kỹ thuật làm việc tại các đơn vị cơ sở, thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo trong phạm vị được phân công.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Trực tiếp sản xuất, sửa chữa vật tư, thiết bị theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật chuyên môn và quy chế của cơ quan và đơn vị.
  - Trực tiếp hoặc phụ giúp cho các công chức khác hoàn thành nhiệm vụ công tác trong phạm vi được phân công.
  - Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong khi làm việc.
  - Bảo quản tốt các phương tiện và trang bị làm việc.
  - Chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công tác được phân công.
  b) Hiểu biết:
  - Hiểu được hệ thống tổ chức của cơ quan, đơn vị.
  - Hiểu rõ và nắm vững các quy trình, quy phạm kỹ thuật chuyên môn, quy chế của cơ quan và đơn vị.
  - Am hiểu thực tiễn sản xuất, tính năng của trang thiết bị liên quan đến nhiệm vụ được giao.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp trường công nhân kỹ thuật, hết thời gian tập sự, đạt tiêu chuẩn thì chuyển sang làm hợp đồng dài hạn.
  *****
  7. NHÂN VIÊN VĂN THƯ (Mã số ngạch 01.008)
  a) Chức trách:
  Là công chức thừa hành nghiệp vụ văn thư của cơ quan, thực hiện công việc sắp xếp, phân phối, chuyển giao và quản lý các văn bản đi, đến của cơ quan.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đi, đến theo quy định của cơ quan.
  - Tiếp nhận các bản thảo để trình duyệt, các bản đánh máy... để trình lãnh đạo ký (theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan).
  - Đăng ký văn bản, làm thủ tục chuẩn bị gửi văn bản và theo dõi quá trình luân chuyển văn bản theo địa chỉ.
  - Viết các giấy tờ theo biểu mẫu... để trình ký cấp cho công chức trong cơ quan.
  - Chuyển giao văn bản, tài liệu và điện tín.
  - Kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại lãnh đạo trực tiếp về các văn bản sai thể thức.
  - Quản lý và đóng dấu các văn bản đúng quy chế.
  - Sắp xếp công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý để tra tìm nhanh phục vụ nhu cầu khai thác.
  - Nộp hồ sơ đã đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.
  - Đánh máy, sao in các văn bản tài liệu (ở các cơ quan không có nhân viên, kỹ thuật viên đánh máy chữ chuyên trách).
  - Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế bảo mật của công tác văn thư trong cơ quan.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.
  - Hiểu các quy chế của cơ quan về công tác văn thư.
  - Nắm vững các quy chế bảo mật trong cơ quan có liên quan đến công tác văn thư.
  - Nắm vững thể lệ gửi, nhận công văn, điện tín theo địa chỉ.
  - Biết đánh máy chữ và sử dụng các phương tiện sao in tài liệu.
  - Giao tiếp lịch sự văn minh.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp phổ thông trung học, chữ viết đẹp, rõ ràng.
  - Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 3 tháng trở lên.
  *****
  8. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (Mã số ngạch 01.009)
  Nhà nước chưa ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ, Trường tạm thời quy định như sau:
  a) Chức trách:
  Là công chức thừa hành làm việc tại các đơn vị cơ sở, thực hiện các công việc phù hợp với nhu cầu công việc của cơ quan và trong phạm vị được phân công.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định và các quyết định phân công công tác của cơ quan đơn vị.
  - Trong công tác chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị (khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường)
  - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hỗ trợ cho các công chức khác để hoàn thành nhiệm vụ công tác theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị.
  - Chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công tác được phân công.
  b) Hiểu biết:
  - Hiểu được hệ thống tổ chức cơ quan.
  - Nắm vững các quy định và nội quy của cơ quan, đơn vị.
  - Hiểu rõ và nắm vững những nhiệm vụ công tác được phân công.
  c) Trình độ:
  - Tốt nghiệp phổ thông cơ sở (cấp 2) trở lên.
  - Làm thử trong 2 tháng nếu đạt tiêu chuẩn thì chuyển sang làm hợp đồng dài hạn.
  *****
  9. LÁI XE CƠ QUAN (Mã số ngạch 01.010)
  Nhà nước chưa ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ, Trường tạm thời quy định như sau:
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn kỹ thuật làm việc tại các đơn vị cơ sở, thực hiện các công việc và hợp với chuyên kỹ thuật được đào tạo trong phạm vi được phân công.
  Nhiệm vụ cụ thể :
  - Trực tiếp lái xe theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.
  - Trực tiếp lái xe hoặc phụ lái hỗ trợ cho các công chức khác hoàn thành nhiệm vụ công tác trong phạm vi được phân công.
  - Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
  - Bảo quản tốt phương tiện và trang bị làm việc.
  - Chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi công tác được phân công.
  b) Hiểu biết:
  - Hiểu được hệ thống tổ chức của cơ quan và đơn vị.
  - Hiểu rõ và nắm vững các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, quy chế của cơ quan và đơn vị.
  - Am hiểu tính năng kỹ thuật của phương tiện và trang thiết bị liên quan đến nhiệm vụ được giao.
  c) Trình độ:
  - Tốt nghiệp trường lái xe (có bằng lái và giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật).
  - Làm thử trong 2 tháng nếu đạt tiêu chuẩn thì chuyển sang làm hợp đồng dài hạn.
  *****
  10. NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Mã số ngạch 01.011)
  Nhà nước chưa ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ, Trường tạm thời quy định như sau:
  a) Chức trách:
  Là viên chức thừa hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuần tra canh gác trong khu vực cơ quan, bảo đảm an toàn (bao gồm cả phòng cháy chửa cháy) an ninh trật tự, tài sản XHCN và tài sản công dân theo đúng quy định của Nhà nước và cơ quan.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Kiểm tra giấy tờ, phiếu xuất nhập vật tư, hàng hoá để hướng dẫn người và các phương tiện ra - vào cổng theo đúng thủ tục quy định.
  - Nhận và giao ca đúng quy định của Nhà nước và quy chế của cơ quan.
  - Lập biên bản, tổ chức bảo vệ hiện trường theo đúng quy định khi có sự vi phạm an toàn, an ninh trật tự trong khu vực, báo cáo kịp thời lên cấp trên và các cơ quan có trách nhiệm xử lý.
  - Liên hệ chặt chẽ với công an khu vực, công an địa phương nơi đóng cơ quan và các cơ quan lân cận để hợp đồng công tác khi cần thiết.
  - Đề xuất với thủ trưởng về công tác phòng cháy chửa cháy và thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra để uốn nắn, sửa chữa và kiến nghị với thủ trưởng về các giải pháp phòng cháy chửa cháy trong phạm vi được phân công.
  - Chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm an toàn trong thời gian đang làm nhiệm vụ.
  - Giữ gìn bí mật trong công tác.
  - Bảo quan tốt các phương tiện và trang bị làm việc.
  b) Hiểu biết:
  - Hiểu được hệ thống tổ chức của cơ quan.
  - Nắm vững các quy định và nội quy về công tác bảo vệ của Nhà nước và cơ quan.
  - Hiểu rõ và nắm vững thủ tục kiểm tra giấy tờ, nguyên tắc cấp và ký giấy của cơ quan Nhà nước, tính pháp lý chặt chẽ của các hoá đơn chứng từ xuất nhập vật tư, hàng hóa..
  - Biết hợp đồng tác chiến với các công chức trong ca làm việc cũng như với các cơ quan hữu quan để giữ trật tự, an toàn trong khu vực cơ quan.
  - Biết nắm vững những quy định về thủ tục, cách xử lý các hiện tượng vi phạm trật tự an toàn trong khu vực cơ quan.
  - Nắm vững những quy định về phòng gian, bảo mật, phòng cháy chửa cháy.
  - Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chửa cháy và các trang thiết bị khác được trang bị trong phạm vi được phân công.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp 2) trở lên.
  - Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ cơ quan, xí nghiệp.
  - Làm thử trong 2 tháng nếu đạt tiêu chuẩn thì chuyển sang làm hợp đồng dài hạn.
  *****
  11. KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 06.030)
  (Sẽ bổ sung)
  *****
  12. KẾ TOÁN VIÊN (Mã số ngạch 06.031)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở thuộc khu vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp, tổ chức thực hiện nhiều phần hành kế toán của đơn vị có qui mô vừa, hoặc một số phần việc thuộc phần hành kế toán của đơn vị có qui mô lớn.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Tính toán tổng hợp và phân bố số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc kế toán mình phụ trách.
  - Tổ chức công việc kế toán (lập và luân chuyển chứng từ, mở sổ, ghi sổ, cung cấp số liệu, tài liệu, lập báo cáo, bảo quản, lưu trữ...) thuộc phạm vi các phần hành phần việc kế toán mình phụ trách.
  - Lập báo cáo nghiệp vụ thuộc các phần hành phần việc kế toán và báo cáo kế toán định kỳ do kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về sự chính xác trung thực của các số liệu báo cáo.
  - Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần hành cho phân hành khác liên quan, cho lãnh đạo đơn vị và bộ phận trực thuộc.
  - Phân tích đánh giá việc bảo quản sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn hoặc kinh phí thuộc phần hành kế toán, đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.
  - Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ kế toán đối với các kế toán viên thuộc phần hành và các bộ phận liên quan. Chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ kế toán của kế toán viên cấp trên.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm vững chế độ kế toán ngành và lĩnh vực.
  - Nắm được đặc điểm chế độ kế toán ngành, lĩnh vực khác.
  - Nắm được những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế, các chính sách chế độ tài chính, tín dụng liên quan đến công việc kế toán thuộc ngành, lĩnh vực của mình.
  - Nắm chắc qui trình tổ chức công việc kế toán của các phần hành kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán của các loại hình sản xuất kinh doanh hoặc hành chính sự nghiệp.
  - Nắm được những đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và hoạt động hành chính sự nghiệp, tổ chức qui trình công nghệ, các định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính ngành và xí nghiệp.
  - Có kiến thức toán kinh tế, phương pháp, xử lý số liệu bằng máy tính trong công tác kế toán, kiến thức kinh tế thị trường, phân tích kinh tế và thông tin kinh tế.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp đại học tài chính kế toán (đã qua thời gian tập sự).
  - Biết một ngoại ngữ (đọc hiểu tài liệu kế toán).
  *****
  13. KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP (Mã số ngạch 06.032)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ, làm việc tại các đơn vị kế toán cấp cơ sở, thực hiện công việc của một phần hành kế toán ở đơn vị có qui mô nhỏ hoặc một phần việc của phần hành kế toán ở đơn vị có qui mô vừa và lớn.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Thu thập, kiểm tra chứng từ, phân loại chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc phần hành kế toán được phân công.
  - Mở sổ và ghi chép các sổ kế toán chi tiết,sổ kế toán tổng hợp thuộc phần hành phần việc kế toán được phân công.
  - Lập báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc định kỳ thuộc phần việc kế toán mình thực hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm trước phụ trách phần hành và kế toán trưởng về sự chính xác trung thực của các số liệu báo cáo.
  - Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc phần hành của mình cho bộ phận có liên quan.
  - Chuẩn bị các số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê và tính toán xác định kết quả kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách.
  - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách.
  - Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ kế toán đối với các kế toán viên sơ cấp thuộc phần hành. Chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ kế toán của kế toán viên cấp trên.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm vững nguyên lý kế toán.
  - Nắm được các chế độ, thể lệ kế toán ngành, lĩnh vực. Nắm chắc các qui định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán thuộc phần hành.
  - Nắm được được các chế độ tài chính, thống kê và thông tin kinh tế có liên quan đến phần hành.
  - Nắm chắc những nguyên tắc cơ bản về tổ chức lao động, kho tàng, quy trình công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất trong đơn vị.
  - Biết sử dụng các phương tiện tính toán dùng trong kế toán của đơn vị.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp trung học kế toán (đã qua thời gian tập sự).
  *****
  14. KẾ TOÁN VIÊN SƠ cẤP (Mã số ngạch 06.033)
  (Sẽ bổ sung)
  *****
  15. THỦ QUỸ CƠ QUAN (Mã số ngạch 06.035)
  (Sẽ bổ sung)

  *****
  16. NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 13.091)
  a) Chức trách:
  Là công chức làm công tác khoa học và kỹ thuật chủ trì tổ chức và thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật có độ phức tạp cao (vấn đề, đề tài lớn) tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật.
  Nhiệm vụ cụ thể :
  - Chủ trì tổ chức được việc xây dựng kế hoạch thực hiện công trình từ xác định mục tiêu, nội dung, phương hướng, phương pháp, tiến độ đến dự kiến kết quả đạt được và dự trù các nhu cầu vật tư, tài chính v.v... cần thiết cho việc thực hiện công trình được phân công nghiên cứu.
  - Trực tiếp nghiên cứu những khâu khó khăn phức tạp nhất trong chương trình, công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật được phân công.
  - Chủ trì tổ chức các nghiên cứu viên, cộng tác viên tham gia nghiên cứu thực hiện công trình khoa học theo đúng tiến độ.
  - Tổ chức sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phép nhằm đảm bảo nhiệm vụ nghiên cứu triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả.
  -Tổ chức việc thu thập, xử lý và đánh giá các kết quả nghiên cứu nhằm điều chỉnh hoạt động nghiên cứu phù hợp với yêu cầu đặt ra.
  - Trực tiếp viết những phần phức tạp của chương trình, công trình, đề tài, đồng thời chỉ đạo viết báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn, các tài liệu nhằm phổ biến, áp dụng rộng rãi các kết quả đạt được vào thực tiễn.
  - Đề xuất được những biên pháp, và tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
  - Đảm bảo thực hiện các quy chế về quản lý khoa học và kỹ thuật có liên quan đến công trình nghiên cứu được giao.
  - Bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các nghiên cứu viên, hướng dẫn nghiên cứu sinh và sinh viên đại học làm luận án, luận văn tốt nghiệp. Tham gia giảng dạy chuyên đề ở trường đại học hoặc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật (nếu có yêu cầu).
  b) Hiểu biết:
  - Nắm vững đường lối phát triển kinh tế - xã hội và đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học kỹ thuật của ngành mình.
  - Am hiểu tình hình kỹ thuật, văn hóa, xã hội và nắm được nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với chuyên ngành khoa học và kỹ thuật của lĩnh vực nghiên cứu.
  - Nắm được những thành tựu và xu hướng phát triển của chuyên ngành khoa học và kỹ thuật ở trong nước và trên thế giới.
  - Hiểu biết sâu về chuyên ngành khoa học và kỹ thuật của bản thân và hiểu biết rộng về một số chuyên ngành khoa học và kỹ thuật có liên quan.
  - Nắm chắc các phương pháp nghiên cứu, thí nghiệm, kế hoạch hóa khoa học kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu, các chế độ, thể lệ về quản lý khoa học kỹ thuật.
  - Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy trình quy phạm bảo hộ lao động.
  - Nắm được các quy chế, phương pháp giảng dạy đại học và hướng dẫn nghiên cứu sinh.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Là nghiên cứu viên, có thời gian tối thiểu ở ngạch là 9 năm.
  - Có trình độ thạc sĩ, cao học, phó tiến sĩ.
  - Đã học chương trình trung cấp về lý luận kinh tế chính trị (đối với nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội) hoặc qua khóa bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật đối với những nghiên cứu thuộc chuyên ngành khác.
  - Biết 1 ngoại ngữ trình độ C (đọc, dịch thông thạo).
  - Có tối thiểu 3 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học thừa nhận (trong đó có công trình đưa vào áp dụng có hiệu quả).
  *****
  17. NGHIÊN CỨU VIÊN (Mã số ngạch 13.092)
  a) Chức trách:
  Là công chức làm công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật tại các Viện, trung tâm nghiên cứu khoa học, thực hiện các công việc nghiên cứu có độ phức tạp trung bình (đề tài có độ phức tạp trung bình hoặc một phần đề tài lớn có độ phức tạp cao).
  Nhiệm vụ cụ thể :
  - Xây dựng hoặc tham gia xây dựng kế hoạch nghiên cứu các đề tài, bao gồm việc xác định mục tiêu, nội dung, phương hướng, phương pháp, nghiên cứu tiến độ thực hiện và lập các dự trù về vật tư, tài chính v.v...
  - Trực tiếp nghiên cứu và hướng dẫn kiểm tra các trợ lý nghiên cứu, các thí nghiệm viên thực hiện những nội dung nghiên cứu thí nghiệm được phân công.
  - Xử lý, phân tích, tổng hợp các thông tin, dữ liệu thu được. Tổ chức thử nghiệm (sản xuất thử) các phương án, phương pháp đã đạt được.
  - Hướng dẫn, giúp đỡ về khoa học về kỹ thuật là chính và khi có yêu cầu cũng có thể tham gia tổ chức áp dụng các kết quả nghiên cứu thu được vào thực tiễn.
  - Thực hiện đúng các quy chế về quản lý khoa học và kỹ thuật và sử dụng hợp lý các nguồn lực đã được cung cấp cho đề tài.
  - Viết báo cáo sơ kết, tổng kết đề tài, biên soạn tài liệu, thông tin nhằm phổ biến áp dụng rộng rãi các kết quả đạt được vào thực tiễn.
  - Tham gia hướng dẫn sinh viên đại học thực tập, làm luận án tốt nghiệp (nếu có yêu cầu).
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được chủ trương, chính sách, phương hướng của Đảng, Nhà nước đối với chuyên ngành khoa học và kỹ thuật của mình.
  - Nắm được tình hình và các yêu cầu của thực tiễn đối với chuyên ngành của mình
  - Nắm được những thành tựu khoa học kỹ thuật và xu hướng phát triển của ngành khoa học - kỹ thuật thuộc lĩnh vực nghiên cứu ở trong và ngoài nước.
  - Nắm vững kiến thức khoa học và kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực nghiên cứu.
  - Nắm vững các phương pháp nghiên cứu, thí nghiệm, kế hoạch hóa khoa học và kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu và các chế độ quản lý khoa học và kỹ thuật.
  - Nắm được cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy trình, quy phạm bảo hộ lao động.
  - Nắm được cách thể hiện các tài liệu khoa học và kỹ thuật.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp đại học, đã qua trợ lý nghiên cứu hoặc Phó tiến sĩ chuyển tiếp sinh.
  - Biết 1 ngoại ngữ thông dụng trình độ B.
  *****
  18. KỸ SƯ CHÍNH (Mã số ngạch 13.094)
  a) Chức trách:
  Là viên chức chuyên môn kỹ thuật chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chủ trì tổ chức thực hiện các vấn đề kỹ thuật phức tạp cao trong các đơn vị cơ sở và tổ chức có diễn ra các quá trình kỹ thuật.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Chủ trì giải quyết và tổ chức thực hiện các vấn đề kỹ thuật nhằm cải tiến hoặc đổi mới kỹ thuật thuộc chuyên ngành kỹ thuật và liên quan đến một só kỹ thuật chuyên ngành khác. (Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cần có nội dung công việc rõ đối với các chức danh đầy đủ).
  - Tổ chức chỉ đạo công tác quản lý khoa học kỹ thuật trong phạm vi được giao (chỉ đạo và giám định công tác thiết kế, xây dựng công nghệ, quy trình quy phạm, đinh mức tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật v.v...). Tham gia biên soạn và nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ sở của ngành.
  - Tổng kết, đánh giá hiệu quả của các phương án kỹ thuật rong phạm vi được giao. Tên cơ sở đó đề xuất biện pháp bổ sung, sửa đổi quy trình, đinh mức kỹ thuật, ... phù hợp với thực tế của từng thời kỳ.
  - Chủ trì hoặc thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ thuật của có sở và của ngành (đề xuất các phương án giải pháp kỹ thuật, hằm không ngừng cải tiến đổi mới sản phẩm, đổi mới thiết bị, công nghệ, thay thế nguyên vật liệu v.v...
  - Chủ trì xây dựng nội dung đào tạo và bỗi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân và kỹ thuật viên của cơ sở và ngành kinh tế kỹ thuật.
  - Tham gia giảng dạy các lớp nâng cao trình độ cho kỹ sư thuộc chuyên ngành kỹ thuật của mình. Tham gia biên soạn, biên tập những tài liệu kỹ thuật phục vụ cho công tác này (nếu có nhu cầu).
  - Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ các hoạtt động kỹ thuật trái với các quy địh hiện hành về quản lý kỹ thuật trong phạm vi quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm chắc đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế kỹ thuật của Nhà nước và của ngành.
  - Có kiến thức chuyên sâu về chuên ngành kỹ thuật của mình và có kiến thức về một số chuyên ngành liên quan gần.
  - Có kiến thức về kinh tế, hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ quản lý kỹ thuật, khoa học kỹ thuật chuyên ngành, nắm vững phương pháp tổ chức chỉ đạo triển khai công tác kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
  - Am hiểu rộng tình hình kinh tế, xã hội liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành.
  - Nắm chắc các thông tin về kinh tế và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Là kỹ sư, có thời gian công tác tối thiểu ở ngạch là 9 năm.
  - Qua lớp bối dưỡng về quản lý kinh tế - kỹ thuật.
  - Qua lớp đào tạo sử dụng máy vi tính.
  - Có đề án sáng tạo công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận và đưa vò áp dụng có hiệu quả.
  - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ B.
  *****
  19. KỸ SƯ (Mã số ngạch 13.095)
  a) Chức trách:

  Là viên chức chuyên môn kỹ thuật, chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chỉ đạo thực hiện các công việc kỹ thuật ít phức tạp đến phức tạp trung bình. Trong các đơn vị cơ sở và tổ chức diễn ra quá trình phát triển kỹ thuật.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Xây dựng, chỉ đạo thực hiện các phương án công tác kỹ thuật được giao nhằm đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của quá trình phát triển kỹ thuật (thiết kế, thi công, công nghệ, gia công chế biến, vận hành, lắp đặt, bảo quản và sửa chữa thiết kế kỹ thuật v.v... (khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối vớ từng chức danh đầy đủ cần ghi rõ nội dung công việc để xác định vị trí việc làm của từng viên chức trong cơ quan).
  - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý kỹ thuật trong phạm vi được giao (thực hiện hoặc chỉ đạo việc thực hiện đúng thiết kế, quy trình quy phạm kỹ thuật an toàn lao động v.v...
  - Tham gia hoặc trực tiếp nghiên cứu những đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật v.v... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả năng suất.
  - Tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề công nhân và kỹ thuật viên thuộc chuyên ngành kỹ thuật mình phụ trách. Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng phục vụ cho công tác này.
  - Có quyền phát hiện đề nghị điều chỉnh và đình chỉ trong phạm vị quyền hạn được giao đối với các hoạt động kỹ thuật trái với các quy định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế kỹ thuật của ngành và cơ sở.
  - Nắm chắc kiến thức về chuyên ngành kỹ thuật.
  - Có kiến thức kinh tế về một chuyên ngành kỹ thuật.

  - Nắm chắc nội dung và nghiệp vụ quản lý kỹ thuật và phương pháp tổ chức triển khai kỹ thuật tại cơ sở. Nắm chắc các đối tượng tác động của kỹ thuật trong phạm vị hoạt động của mình.
  - Nắm được tình hình kinh tế, xã hội, có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật của mình.
  - Nắm được thông tin phát triển kỹ thuật chuyên ngành của mình ở trong và ngoài nước.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp đại học về một chuyên ngành kỹ thuật tương ứng, qua thời gian tập sự.
  - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ A.
  *****
  20. KỸ THUẬT VIÊN (Mã số ngạch 13.096)
  a) Chức trách:
  Là viên chức chuyên môn kỹ thuật chịu trách nhiệm giải quyết các công việc kỹ thuật thông thường trong các đơn vị và tổ chức có diễn ra quá trình kỹ thuật.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên lặp lại (can, vẽ chi tiết hoá thiết kế, thu thập và xử lý các số liệu, vận hành khai thác thiết bị v.v...).
  - Quản lý kỹ thuật trong phạm vi được giao (hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đảm bảm các hoạt động sản xuất được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức...).
  - Hướng dẫn công nhân triển khai áp dụng các sáng kiến cải tiên kỹ thuật, thao tác kỹ thuật, tổ chức nơi làm việc...
  - Đề xuất biện pháp cải tiên lao động trong phạm vi tổ chức khoa học lao động.
  - Phát hiện các bất hợp lý về quá trình công nghệ trong sản xuất và đề xuất các biện pháp khắc phục những bất hợp lý đó, trong phạm vị được phân công phụ trách.
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp về các sự cố kỹ thuật do không chấp hành đúng các quy trình công nghệ đã ban hành.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được chủ trương phát triển kinh tế - kỹ thuật của ngành.
  - Nắm vững kiến thức lý thuyết trung cấp về một chuyên ngành kỹ thuật, có trình độ thực hành thông thạo trong việc giải quyết các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường đã nêu trên.
  - Nắm được các quy trình quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức, kỹ thuật an toàn lao động đối với người và thiết bị.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật về một chuyên ngành kỹ thuật. Đã qua tập sự kỹ thuật viên.

  *****
  21. GIẢNG VIÊN CAO CẤP (Mã số ngạch 15.109)
  (Sẽ bổ sung)

  *****
  22. GIẢNG VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 15.110)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng và sau đại học thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao đẳng.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Giảng dạy có chất lượng giáo trình chính của môn học được phân công. Tham gia giảng dạy ít nhất 1 chuyên đề đào tạo hoặc bồi dưỡng sau đại học. Tham gia bồi dưỡng sinh viên giỏi.
  - Chủ trì hướng dẫn và đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học (cao đẳng). Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn luận văn cao học, tham gia phản biện luận án tiến sĩ, tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh và thực tập sinh (nếu có bằng tiến sĩ và có yêu cầu chuyên môn liên quan đến chuyên ngành đào tạo). Có trách nhiệm bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn.
  - Chủ trì hoặc tham gia thiết kế, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo.
  - Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình (hay phần giáo trình) môn học, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, đào tạo.
  - Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp trường hoặc ngành; tham gia các báo cáo khoa học, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát triển của bộ môn hay chuyên ngành trong và ngoài nước.
  - Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn, quy trình nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hoặc công tác quản lý ở bộ môn, khoa, phòng, ban... thuộc trường.
  b) Hiểu biết:
  - Hiểu sâu và có kinh nghiệm vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo bậc đại học và cao đẳng.
  - Hiểu biết sâu (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công và nắm được kiến thức cơ bản của môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.
  - Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo; thực tế và xu hướng phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước.
  - Biết tập hợp và tổ chức tập thể giảng viên, sinh viên tiến hành nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác giáo dục, đào tạo, vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Có bằng thạc sĩ trở lên.
  - Có thâm niên ở ngạch giảng viên ít nhất 9 năm.
  - Sử dụng được 1 ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ C (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên chính ngoại ngữ ).
  - Có đề án hoặc công trình sáng tạo được cấp Khoa hoặc Trường công nhận và được áp dụng có kết quả trong chuyên môn.

  *****
  23. GIẢNG VIÊN (Mã số ngạch 15.111)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao đẳng.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Giảng dạy được phần giáo trình môn học được phân công.
  - Tham gia hướng dẫn và đánh giá, chấm luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.
  - Soạn bài giảng, biên soạn tài liệu tham khảo môn học được phân công đảm nhiệm.
  - Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu ở cấp Khoa hoặc Trường.
  - Thực hiện đầy đủ các quy định về chuyên môn và nghiệp vụ theo quy chế các trường Đại học.
  - Tham gia quản lý đào tạo (nếu có yêu cầu): chủ nhiệm lớp, chỉ đạo thực tập...
  b) Hiểu biết:
  - Hiểu và vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo đại học, cao đẳng.
  - Nắm vững kiến thức (cả về lý thuyết và thực hành) môn học được phân công.
  - Nắm được mục tiêu, kế hoạch, chương trình các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo; quy chế giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường.
  - Hiểu biết và có khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học ở bậc đại học để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Có bằng cử nhân trở lên.
  - Đã qua thời gian tập sự theo quy định hiện hành.
  - Phải có ít nhất 2 chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học:
  + Chương trình chính trị - triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh và cao học.
  + Những vấn đề cơ bản của tâm lý học và lý luận dạy học bộ môn ở bậc đại học.
  - Sử dụng được 1 ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ B (là ngoại ngữ thứ 2 đối với giảng viên ngoại ngữ).

  *****
  24. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CAO CẤP (Mã số ngạch 15.112)
  *****
  25. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC (Mã số ngạch 15.113)
  1. Chức trách:
  Là công chức chuyên môn, chuyên trách giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông trung học cấp 3 công lập.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Giảng dạy môn học theo mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo của bậc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  - Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn, soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm, thực hành, giảng bài, phụ đạo, coi thi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh, các chế độ, nội quy... và các quy định khác của Bộ giáo dục và Đào tạo.
  - Hoàn thành đầu đủ các chương trình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các hội thảo, chuyên đề...và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  - Đảm nhận các hoạt động giáo dục (chủ nhiệm, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao, luyện tập quân sự và các hoạt động ngoại khóa khác) theo nội dung chương trình và phân công của Hiệu trưởng.
  - Rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người giáo viên, gương mẫu tham gia công tác xã hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng tập thể sư phạm.
  2. Hiểu biết:
  - Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.
  - Nắm được kiến thức cơ bản, lý luận dạy học, phương pháp giảng dạy bộ môn mà giáo viên trực tiếp giảng dạy.
  - Nắm được tâm sinh lý lứa tuổi, tình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáo dục của học sinh và giáo viên phụ trách.
  - Hiểu biết và tiến hành được một số hoạt động giáo dục.
  3. Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên (nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trường phổ thông trung học cấp 3 thì phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Có chứng chỉ A ngoại ngữ. Giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B của một ngoại ngữ khác.

  *****
  26. GIÁO VIÊN MẦM NON (Mã số ngạch 15.115)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 72 tháng tuổi tại trường, lớp công lập.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Chịu trách nhiệm quản lý số lượng cháu trong nhóm, lớp được phân công phụ trách.
  - Thực hiện nghiêm chỉnh nôi quy, quy chế của nhà tre, trường mẫu giáo, thực hiện đầy đủ chương trình. Kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phù hợp với điều kiện của từng nhà trẻ, trường mẫu giáo.
  - Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng mọi tài sản được giao.
  - Tuyên truyền kiến thức chăm soc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu theo phương pháp khoa học cho cha mẹ cháu và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ cháu để thống nhứt trong việc chăn sóc nuôi dưỡng và giáo dục cháu ở gia đình.
  - Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác nuôi dưỡng, chăn sóc và giáo dục cháu.
  - Nắm vững tiêu chuẩn, kế hoạch, chương trình... các quy chế, nôi quy và các quy định khác của ngành học mầm non.
  - Nắm được kiến thức, cơ bản về tâm lý, sinh lý và phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 đến 72 tháng tuổi, đặc biệt ở nhóm, lớp được phân công phụ trách.
  - Biết quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm lớp và của trường.
  - Biết phối hợp với cha mẹ các cháu trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
  c) Yêu cầu trình độ:
  Tốt nghiệp trung học phổ thông và qua đào tạo nghiệp vụ từ 6 đến 12 tháng hoặc tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non trở lên.

  *****
  27. THƯ VIỆN VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 17.169)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện từ cấp huyện tỉnh hoặc tương đương trở lên; chủ trì, tổ chức và xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn thư viện có độ phức tạp cao.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn thư viện.
  - Tham gia biên soạn các quy trình nghiệp vụ, quy tắc kỹ thuật công tác thư viện.
  - Chủ trì tổ chức và thực hiện các chu trình, quá trình công tác nghiệp vụ của đơn vị và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc được phân công.
  - Xây dựng kế hoạch bổ sung sách báo - tài liệu và thực hiện thành thạo công tác hướng dẫn tra cứu thông tin tài liệu cho người đọc, nghiên cứu theo chủ đề.
  - Bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho mạng lưới thư viện cấp dưới.
  - Tham giâ chuẩn bị nội dung các hội nghị - Hội thảo khoa học và thực tiễn về công tác thư viện.
  - Tổng kết, đánh giá và áp dụng các kinh nghiệm tiên tiến về nghiệp vụ. Aïp dụng các biện pháp tổ chức lao động khoa học trong các khâu công tác thư viện.
  - Tham gia biên soạn giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thư viện cấp dưới và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên.
  2. Hiểu biết:
  - Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học - văn hóa và xã hội cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện - thư mục và thông tin. - Nắm vững các quy tắc, quy trình nghiệp vụ và quy phạm kỹ thuật thư viện - thông tin.
  - Nắm vững kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và các quy tắc bảo hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản và bảo vệ sách báo.
  - Có tri thức xã hội học.
  - Biết sử dụng thành thạo máy chữ và máy vi tính.
  3. Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp đại học thư viện trở lên.
  - Thâm niên ở ngạch thư viện viên ít nhất 9 năm.
  - Biết một ngoại ngữ trình độ bằng C (đọc, dịch, nói thông thường).
  - Có công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án có tính sáng tạo về thư viện được hội đồng khoa học công nhận và đưa vào ứng dụng có hiệu quả.

  *****
  28. THƯ VIỆN VIÊN (Mã số ngạch 17.170)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện từ cấp huyện hoặc tương đương trở lên, thực hiện các chu trình, quá trình nghiệp vụ thư viện theo sự phân công.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Lập kế hoạch xây dựng thư viện, xác định diện bổ sung và thu thập sách báo, tài liệu cũng như tổ chức công tác kỹ thuật như phân loại, mô tả, tổ chức mục lục, tổ chức kho sách và tổ chức phục vụ người đọc.
  - Tổng kết, rút kinh nghiệm áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và tổ chức lao động khoa học trong thư viện.
  - Xây dựng các văn bản thống kê thư viện và báo cáo thường kỳ cho cơ quan quản lý thư viện và thư viện ngành dọc cấp trên.
  - Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, tài sản, sách báo và cơ sở vật chất của thư viện được giao.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học văn hóa và xã hội cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện, thư mục và thông tin.
  - Nắm được các quy tắc, quy trình và quy phạm nghiệp vụ thư viện và thông tin.
  - Nắm được các quy tắc bảo hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản và bảo vệ sách báo.
  - Biết sử dụng máy chữ và máy vi tính.
  - Có kinh nghiệm công tác thư viện, nắm được các công tác thư viện, nắm được các kinh nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực chuyên môn để vận dụng.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp Đại học thư viện (nếu Đại học ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng trình độ Đại học thư viện) qua thời gian tập sự.
  - Biết 1 ngoại ngữ trình độ bằng B (đọc, dịch được sách chuyên môn)

  *****
  29. THƯ VIỆN VIÊN TRUNG CẤP (Mã số ngạch 17.171)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện ở các cơ quan, đơn vị có thành lập thư viện.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ công tác chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, quy chế của thư viện bao gồm: lập kế hoạch, xác định diện bổ sung và thực hiện thu thập sách báo tài liệu cũng như tổ chức công tác kỹ thuật (mô tả, phân loại tài liệu, tổ chức mục lục, tổ chức sách và tổ chức phương thức phục vụ người đọc).
  - Hướng dẫn, tuyên truyền sách báo cho người đọc.
  - Thống kê và báo cáo thường kỳ về hiệu quả hoạt động lên cơ quan quản lý thư viện và thư viện ngành dọc cấp trên.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học và văn hóa xã hội, cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện
  - Nắm được các quy tắc, quy phạm nghiệp vụ thư viện.
  - Nắm được các quy tắc bảo hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản sách báo.
  - Biết sử dụng máy chữ.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp trung cấp thư viện (nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ trung học thư viện). Qua thời gian tập sự.
  - Biết 1 ngoại ngữ trình độ bằng A.

  Sưu tầm
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 08-10-2010 lúc 04:14 PM
  có tốt thì tốt cho chót
 2. 28-10-2010, 12:19 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-10-2010, 12:19 PM
  Bài viết: 49
  hero949 is offline
  #2

  Default Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

  Sao mình không thấy mã ngạch Chuyên viên cao cấp các bạn?
 3. 08-11-2010, 10:21 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 08-11-2010, 10:21 AM
  Bài viết: 136
  nguyenquocsang is offline
  #3

  Default Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

  Trích Nguyên văn bởi hero949 View Post
  Sao mình không thấy mã ngạch Chuyên viên cao cấp các bạn?
  CHUYÊN VIÊN CAO CP (Mã s ngch 01.001)
  1. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất của ngành về một lĩnh vực lớn trong hệ thống quản lý Nhà nước, giúp lãnh đạo ngành (ở cấp vụ đối với lĩnh vực có nghiệp vụ có độ phức tạp cao) hoặc giúp lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh (trong các lĩnh vực tổng hợp) về chỉ đạo qản lý lĩnh vực công tác đó.
  - Chủ trì việc xây dựng các chủ trường, chính sách kinh tế xã hội lớn có tầm cỡ chiến lược của ngành trong phạm vi toàn quốc hoặc đề án tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm các việc:
  + Các phương án kinh tế - xã hội về một lĩnh vực nghiệp vụ lớn có tầm cỡ chiến lược của ngành, trong phạm vi toàn quốc, hoặc đề án tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh.
  + Các văn bản pháp luật, chính sách và cơ chế quản lý của toàn ngành về lĩnh vực lớn (hoặc tổng hợp nhiều ngành ở tỉnh) theo chủ trương nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
  (Khi xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể, có giới hạn rõ, độ phức tạp của công việc ở mức rất cao).
  + Chủ trì tổ chức được việc chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp điều chỉnh, uốn nắn (đối với toàn bộ hệ thống quản lý nghiệp vụ của lĩnh vực đó) nhằm đảm bảo tổ chức quản lý chặt chẽ có hiệu lực và hiệu quả.
  + Chủ trì tổ chức được việc phối hợp nghiệp vụ của các lĩnh vực liên quan và giữa các cấp quản lý cùng lĩnh vực của ngành để thống nhất đồng bộ trong cả nước.
  - Tổ chức, chỉ đạo xây dựng nền nếp quản lý thống nhất của ngành.
  - Tổ chức, tổng hợp, chỉ đạo và phân tích, tổng kết đánh giá hiệu lực và hiệu quả, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý.
  - Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng về quản lý nhằm cải tiến, đổi mới hệ thống cơ chế quản lý phù hợp với đường lối chính sách và nhu cầu của phương thức quản lý.
  - Chủ trì việc tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cấp ngành, phát hiện những điểm không phù hợp để bổ sung sửa đổi các tài liệu đó.
  - Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý toàn ngành bằng mọi hình thức
  2. Hiểu biết
  - Nắm chắc đường lối, chủ trường của Đảng và Nhà nước, phương hướng chính sách của ngành về lĩnh vực quản lý và các nghiệp vụ liên quan.
  - Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của lĩnh vực quản lý, hiểu biết rộng về các chuyên môn nghiệp vụ liên quan.
  - Có kiến thức rộng về thể thức quản lý chung và có kiến thức sâu về lĩnh vực nghiệp vụ mình phụ trách. Có nhiều kinh nghiệm về tổ chức quản lý và xử lý nghiệp vụ, nắm vững các mục tiêu và đối tượng quản lý.
  - Am hiểu rộng về tình hình kinh tế - xã hội của lĩnh vực quản lý ở trong nước và thế giới.
  - Có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo ứng dụng tiến bộ khoa học để cải tiến hệ thống quản lý nghiệp vụ.
  3. Yêu cầu trình độ
  - Là chuyên viên chính, có thời gian tối thiểu ở ngạch là 06 năm.
  - Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ở ngạch chuyên viên cao cấp.
  - Chính trị cao cấp.
  - Có ít nhất 1 ngoại ngữ trình độ C (đọc, nói thông thạo).
  - Có công trình nghiên cứu lý luận về khoa học quản lý sáng tạo được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận, đưa vào áp dụng có hiệu quả./.
  (còn tiếp...)!
  Muốn được sống đàng hoàng với đồng lương của mình
 4. 04-07-2011, 08:13 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-07-2011, 08:13 AM
  Bài viết: 2
  nguoiquangninh is offline
  #4

  Default Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

  Bạn nào có Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức 10226 ( Kiểm lâm viên ngạch 10226) không cho mình với, mình đang cần gấp.
 5. 04-07-2011, 03:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-07-2011, 03:03 PM
  Bài viết: 2
  nguoiquangninh is offline
  #5

  Default Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

  Có ai giúp mình với. huhu.
  .................................................. ................................
 6. 04-07-2011, 03:19 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-07-2011, 03:19 PM
  Bài viết: 136
  nguyenquocsang is offline
  #6

  Default Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

  Văn bản bạn cần này. Tải về nghiên cứu nhé!
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Muốn được sống đàng hoàng với đồng lương của mình
 7. 09-01-2012, 06:39 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-01-2012, 06:39 PM
  Bài viết: 1
  hien_qtkd is offline
  #7

  Default Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước

  Các bác ơi cho em hỏi với: Em học chuyên nghành Quản trị kinh doanh ra
  giờ không biết mã ngạch lương viên chức của em là gì?
  trong quyết định của em thì lại được ghi là 13095 ( ngạch kỹ sư) không biết có đúng không? Nếu không đúng có ảnh hưởng gì đến các thủ tục giấy tờ sau này không?
  Mong các giúp em với?
  Mọi ý kiến giúp đỡ xin các bác gửi về địa chỉ: hienqtkd@gmail.com giúp em ạ!
  Xin chân thành cảm ơn các Bác!

Tags:

None