cau 1: phan tich' su can` thiet' lua chon mo hinh` kinh te' thi` truong` dinh huong' xa hoi chu nghia o nuoc' VN va` phan biet dac trung cua no' voi' kinh te' thi truong` Tu ban chu nghia . theo anh chi de nen` kinh te thi truong` o nuoc' ta hien nay phat' trien nhanh va` dung' dinh huong' XHCN thi` chung' ta can` quan tam den' van' de` gi` tai sao?
cau 2:cac' quy luat kinh te hang` hoa' va phan tich noi dung vai tro tac dong cua quy luat gai tri trong nen kinh te thi truong. De doanh nghiep san xuat hang hoa dung vuong va phat trien trong nen kinh te thi truong o nuoc ta hien nay can quan tam den van de j`
Day la bai kiem tra dau ki 2 kua em mong moi nguoi giup em mot tay em xin cam on